จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,353.79344.0085.4 %5.0588.43171.7570.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง16,954.3115,230.0010.2 %5.071.75170.09-137.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง4,964.113,905.9021.3 %5.071.592.8596.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง2,675.60441.0083.5 %5.0740.56358.6751.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง2,931.71912.0068.9 %5.0854.6643.7894.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง10,680.245,900.0044.8 %5.03,402.801,241.8763.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง4,701.171,630.0065.3 %5.0400.2752.2586.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ4,372.45641.0085.3 %5.0296.9718.0293.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา4,468.08229.0094.9 %5.0273.0687.6167.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,621.17352.0090.3 %5.0223.1453.3976.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,535.41194.0094.5 %5.0260.4654.1079.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,547.63480.0086.5 %5.0484.4571.8885.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,420.45137.0096.0 %5.0239.553.2498.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,478.99318.0090.9 %5.0440.5035.4192.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,342.91231.0093.1 %5.0240.7355.4877.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,479.09248.0092.9 %5.0449.9913.1097.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,529.49262.0092.6 %5.0478.7539.6491.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง6,301.764,398.2230.2 %5.01,634.311,966.50-20.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง3,825.871,324.0065.4 %5.01,273.01755.4640.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง2,841.68613.0078.4 %5.0816.63449.8744.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 211,481.6010,583.007.8 %3.55,207.363,676.4529.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,452.53510.0079.2 %5.0683.51556.7718.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง5,037.711,228.0075.6 %5.01,558.231,186.5523.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,218.561,760.0020.7 %5.0580.391,511.45-160.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง4,888.37477.0090.2 %5.01,786.44837.4253.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,268.131,440.0055.9 %5.01,044.82361.9565.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง8,338.727,773.006.8 %3.02,166.76277.3987.2 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง72,656.4310,079.7086.1 %5.0452.18162.4064.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง4,289.231,698.0060.4 %5.01,482.19548.1563.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,500.694,141.62-18.3 %0.01,427.58167.7588.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง13,625.926,930.0049.1 %5.06,488.463,971.8538.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,008.212,150.1846.4 %5.02,142.5417.8099.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง2,605.871,277.0051.0 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง3,194.61384.0088.0 %5.0987.7787.4091.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,602.21375.0085.6 %5.0702.53725.36-3.3 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง2,829.062,277.0019.5 %5.0930.72371.0960.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง5,622.4529,132.00-418.1 %0.01,672.351,747.19-4.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง5,358.752,186.0059.2 %5.02,004.24540.3173.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง2,945.071,415.0052.0 %5.0911.71142.5084.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง5,101.975,660.70-11.0 %0.01,332.13233.2882.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง18,325.597,350.0059.9 %5.02,481.54222.0091.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง3,756.351,065.0071.6 %5.01,196.95351.5770.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,643.201,481.0059.3 %5.01,177.93550.7453.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,440.131,417.0058.8 %5.01,082.85306.9171.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง4,989.811,623.6467.5 %5.01,406.12441.4468.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,262.132,899.0011.1 %5.0968.7581.8191.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง29,392.185,285.9982.0 %5.0685.52279.5059.2 %5.0
รจก.ลำปาง 51,098.0231,570.5538.2 %5.01,254.47618.2050.7 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 28,510.9021,376.6425.0 %5.0962.20331.2965.6 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง6,341.814,740.0025.3 %5.0519.77470.259.5 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,554.24659.0074.2 %5.0328.44199.0639.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,473.191,339.0061.4 %5.0662.35660.880.2 %0.5
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง18,746.4213,288.0029.1 %5.01,624.53900.7544.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,319.15770.0076.8 %5.0797.59344.8556.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง4,673.253,423.0026.8 %5.01,463.16394.5373.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง3,675.471,217.0066.9 %5.01,025.80510.0050.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,217.701,841.0042.8 %5.01,044.82861.9517.5 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ3,769.124,012.00-6.4 %0.0815.79172.5078.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง32,639.795,225.7284.0 %5.01,515.80170.3588.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 129,570.347,648.0074.1 %5.01,703.801,050.3838.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 250,784.263,640.0092.8 %5.0679.04747.17-10.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 310,324.5114,525.50-40.7 %0.01,545.18627.1259.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง233.093,342.12-1,333.8 %0.0346.24490.20-41.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง73,255.9365,948.0010.0 %5.01,938.151,714.1011.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง46,941.6540,418.0113.9 %5.01,050.04702.1033.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง17,655.6110,627.0039.8 %5.0911.99403.4255.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา56,994.3912,248.0078.5 %5.0916.70692.0924.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน32,562.7114,436.8855.7 %5.01,040.89853.5418.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง5,423.478,779.00-61.9 %0.02,329.481,814.2522.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 3,921.892,823.0028.0 %5.01,082.85815.9724.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,580.75743.0071.2 %5.0683.51446.0234.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง22,203.419,826.0055.7 %5.07,123.027,699.86-8.1 %0.0
รวม 842,332 434,855 48.37 % 89,257 48,696 45.44 %