จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,331.74643.0072.4 %5.0493.17224.2654.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์10,245.527,023.1031.5 %5.073.840.9598.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์4,155.002,864.0031.1 %5.0702.37297.5057.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,096.541,021.0067.0 %5.0721.3753.5792.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์26,414.0310,638.4459.7 %5.04,258.34822.8480.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,808.65416.0089.1 %5.0305.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,677.25345.0092.6 %5.0230.7941.8081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล3,963.28660.0083.3 %5.0182.4727.0985.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,758.77280.0092.6 %5.0293.8385.7170.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,723.05209.0094.4 %5.0264.4092.9264.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา4,817.95284.0094.1 %5.0325.4695.8370.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,717.06185.0095.0 %5.0451.51108.6175.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,731.68327.0091.2 %5.0595.76106.6382.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์12,121.474,092.4166.2 %5.01,520.061,920.50-26.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด3,877.94774.0080.0 %5.0617.40221.3564.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์4,067.611,686.0058.6 %5.01,158.75555.0352.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,305.471,361.0058.8 %5.0876.84283.1067.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,013.381,038.0065.6 %5.0702.35275.1460.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,355.97791.0066.4 %5.0417.12349.4116.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์5,570.281,535.0072.4 %5.0798.76932.41-16.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,499.002,031.0042.0 %5.0582.61301.8748.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์6,578.313,171.0051.8 %5.02,413.80827.7765.7 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์6,094.422,153.0264.7 %5.01,145.82458.5560.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์11,669.749,415.0019.3 %5.01,559.40206.4686.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)12,203.166,934.3043.2 %5.02,306.521,422.1538.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,237.471,223.0062.2 %5.0797.43228.0071.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,585.12353.0077.7 %5.062.2258.915.3 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์2,988.79486.0083.7 %5.0805.9864.3192.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,762.11905.6067.2 %5.0626.31240.3661.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์10,590.071,808.9982.9 %5.0835.48441.3647.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์13,291.622,497.0081.2 %5.01,900.70919.4151.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์6,320.204,265.0032.5 %5.01,120.72507.6354.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,434.953,063.0070.6 %5.0930.56363.1761.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์12,226.796,132.2449.8 %5.01,577.1196.4493.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์3,592.97563.0084.3 %5.01,006.61632.3737.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,542.041,751.0050.6 %5.0930.56554.0140.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์5,030.231,875.0062.7 %5.01,367.92484.8164.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,715.40524.0085.9 %5.0987.59167.6883.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์5,085.353,390.0033.3 %5.0270.4139.4585.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,360.131,312.8087.3 %5.0778.44514.6133.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 38,666.8032,758.0215.3 %5.0901.84453.2849.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,743.26670.0075.6 %5.0531.2160.6788.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์2,920.871,371.0053.1 %5.0740.40467.5736.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,799.76870.0068.9 %5.0645.32250.4061.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์4,146.783,031.4426.9 %5.0969.90480.0350.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์4,041.54797.0080.3 %5.0855.74160.6881.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์5,552.683,851.9530.6 %5.0987.61359.9563.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์10,489.532,594.0075.3 %5.0359.01389.89-8.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 155,228.7611,733.8778.8 %5.01,394.89425.6569.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 232,249.915,246.7383.7 %5.01,878.71484.9274.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์5,226.843,342.6036.0 %5.0328.55132.0759.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์61,825.2552,058.0015.8 %5.01,425.88833.0141.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์99,699.3029,602.0170.3 %5.0900.05950.85-5.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์504,917.8814,181.0797.2 %5.0739.51759.66-2.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย34,271.979,120.0073.4 %5.0773.40543.2729.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์176,070.0913,272.3392.5 %5.04,733.571,900.9559.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4,295.901,998.0053.5 %5.0759.42361.9052.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,005.38724.0075.9 %5.0637.45172.0373.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์38,423.289,859.0074.3 %5.05,464.623,636.3133.5 %5.0
รวม 1,334,136 287,108 78.48 % 62,024 27,848 55.10 %