จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,295.58643.0072.0 %5.0493.17224.2654.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์10,086.687,023.1030.4 %5.073.840.9598.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์4,090.592,864.0030.0 %5.0702.37297.5057.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบ1,240.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ86.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์26,004.5110,638.4459.1 %5.04,258.34822.8480.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,749.60416.0088.9 %5.0305.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอนไม่ครบ345.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล3,410.71660.0080.6 %5.0182.4727.0985.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขันไม่ครบ280.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ85.71ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,665.33209.0094.3 %5.0264.4092.9264.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา4,743.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5325.4695.8370.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,659.43185.0094.9 %5.0451.51108.6175.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,673.83327.0091.1 %5.0595.76106.6382.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์11,933.544,092.4165.7 %5.01,520.061,920.50-26.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาดไม่ครบ774.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ197.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์4,004.541,686.0057.9 %5.01,158.75555.0352.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,966.661,038.0065.0 %5.0702.35275.1460.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์5,483.921,535.0072.0 %5.0798.76932.41-16.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,103.882,031.0034.6 %5.0582.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบ3,171.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ827.77ประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์7,443.302,153.0271.1 %5.01,145.82458.5560.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,187.281,223.0061.6 %5.0797.43228.0071.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,560.55353.0077.4 %5.062.2258.915.3 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์2,942.45486.0083.5 %5.0805.9864.3192.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,719.29905.6066.7 %5.0626.31240.3661.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์10,425.88180,899.00-1,635.1 %0.0835.48441.3647.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ919.41ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์6,222.214,265.0031.5 %5.01,120.72507.6354.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,273.623,063.0070.2 %5.0930.56363.1761.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบ563.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ632.37ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,571.851,751.0051.0 %5.0968.60554.0142.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์4,952.241,875.0062.1 %5.01,367.92484.8164.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,657.80524.0085.7 %5.0987.59167.6883.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์5,006.513,390.0032.3 %5.0270.4139.4585.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,199.511,312.8087.1 %5.0778.44514.6133.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่ครบ32,758.02ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ453.28ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,700.73670.0075.2 %5.0531.21107.3079.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์2,875.591,371.0052.3 %5.0740.40467.5736.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,671.63870.0067.4 %5.0607.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์3,978.88797.0080.0 %5.0855.74160.6881.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์5,466.593,851.9529.5 %5.0987.61359.9563.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์10,326.912,594.0074.9 %5.0359.01389.89-8.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 154,372.5011,733.8778.4 %5.01,394.89425.6569.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 231,749.915,246.7383.5 %5.01,878.71484.9274.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์5,145.803,342.6035.0 %5.0328.55132.0759.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์98,153.5729,602.0169.8 %5.0900.05950.85-5.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์497,089.6914,181.0797.1 %5.0739.51759.66-2.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ361.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบ724.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ172.03ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์37,827.579,859.0073.9 %5.05,464.623,636.3133.5 %5.0
รวม 912,651 319,668 0.00 % 36,711 17,458 0.00 %