จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร3,498.041,041.0070.2 %5.0466.46110.8876.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร2,893.971,516.0047.6 %5.0543.73248.6154.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,105.931,161.0062.6 %5.0450.9849.1889.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร20,568.8312,713.0038.2 %5.02,710.35865.0068.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0219.9843.7080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน3,886.64798.0079.5 %5.0273.23108.8060.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก3,929.96917.0076.7 %5.0368.77111.2569.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,827.30558.0085.4 %5.0222.3892.4458.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,829.39669.0082.5 %5.0333.26109.7367.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,753.96396.0089.5 %5.0250.8591.5963.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,767.22820.0078.2 %5.0201.3491.4954.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,885.25414.0089.3 %5.0178.6691.3548.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม3,835.37520.0086.4 %5.0221.1722.9789.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,063.052,192.0046.1 %5.01,055.961,112.04-5.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,609.662,204.0038.9 %5.0633.11948.56-49.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,266.471,491.0054.4 %5.0713.67169.0076.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,905.771,472.0049.3 %5.0332.33608.00-83.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร4,757.051,609.0066.2 %5.01,374.611,406.14-2.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,130.802,691.00-26.3 %0.0515.23547.75-6.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,276.691,498.0065.0 %5.01,151.04749.4534.9 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,392.832,024.0040.3 %5.0746.17138.9081.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร6,962.908,340.00-19.8 %0.01,379.23361.4773.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,257.25958.0070.6 %5.0441.730.9599.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,609.94478.0070.3 %5.050.6077.24-52.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร2,994.89799.0073.3 %5.0732.690.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,832.52824.0070.9 %5.0523.51202.7761.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,590.082,381.0033.7 %5.0846.78198.9376.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร12,471.651,457.0088.3 %5.01,274.59908.1228.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร6,084.813,294.0045.9 %5.01,246.12719.4342.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,343.701,525.0054.4 %5.0732.69340.5253.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร5,782.314,931.7014.7 %5.01,417.2655.7596.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,150.191,327.7957.9 %5.0656.62280.8957.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร10,382.153,091.9070.2 %5.0903.83355.0560.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,327.502,977.0031.2 %5.01,113.01581.2847.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,026.011,601.0060.2 %5.0846.78221.3273.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร2,996.283,053.00-1.9 %0.0580.5649.3291.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร10,165.601,992.0080.4 %5.0694.65484.5030.3 %5.0
รจจ.พิจิตร 34,503.7631,727.198.0 %4.0742.81408.6545.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,650.05912.0065.6 %5.0447.45132.1870.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,281.23984.9070.0 %5.0694.65235.6666.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร2,882.41464.1083.9 %5.0504.49268.2146.8 %5.0
สปส.จ.พิจิตร6,210.903,725.8540.0 %5.0903.83448.8650.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,641.182,211.0039.3 %5.0846.81165.8380.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร3,626.513,376.566.9 %3.0808.7583.1789.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 121,290.6010,786.0849.3 %5.01,197.96172.9185.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 230,533.4710,773.7564.7 %5.01,306.82492.6462.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร4,844.732,447.5949.5 %5.0340.72607.65-78.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร127,292.1544,773.0064.8 %5.0887.761,704.57-92.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร20,422.1616,103.0021.1 %5.0720.241,422.95-97.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร33,597.8313,538.6759.7 %5.0601.701,302.18-116.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร5,160.6115,433.00-199.1 %0.0755.001,924.22-154.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 2,898.781,849.9936.2 %5.0618.6293.8784.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)4,686.525,546.01-18.3 %0.01,494.52728.6551.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,594.17405.0084.4 %5.0492.42158.8967.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร16,780.7314,263.8015.0 %5.03,499.354,138.63-18.3 %0.0
รวม 500,060 255,056 48.99 % 43,268 27,045 37.49 %