จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,052.50590.0080.7 %5.0533.8260.8888.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์19,516.9816,387.1716.0 %5.081.9595.00-15.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์9,391.814,983.8246.9 %5.0185.0635.9080.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์5,306.322,804.3647.2 %5.0895.13255.9971.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,074.971,551.4249.5 %5.0781.3837.7695.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์11,406.207,760.0032.0 %5.02,947.551,367.8953.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0441.45105.8876.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก3,620.08714.0080.3 %5.0385.24109.7371.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า4,804.60315.0093.4 %5.0285.9275.2473.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี4,123.50603.0085.4 %5.0416.3573.9282.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,472.67479.0089.3 %5.0345.3322.9493.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่3,594.66467.0087.0 %5.0349.3357.4783.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,976.52524.0086.8 %5.0523.3792.9382.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน4,249.61586.0086.2 %5.0326.8272.5877.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,786.75102.0097.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,391.61113.0097.4 %5.0344.05101.6570.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,819.58363.0090.5 %5.0329.696.6698.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,228.294,256.0018.6 %5.01,427.57850.7740.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์4,750.522,895.2739.1 %5.01,218.401,264.41-3.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,184.431,142.0064.1 %5.0838.08423.2349.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,456.55693.0080.0 %5.0704.97718.86-2.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์8,622.302,381.0072.4 %5.02,131.161,469.2731.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์2,211.792,167.002.0 %1.0517.261,234.81-138.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์5,327.062,399.9854.9 %5.01,503.641,643.48-9.3 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์2,918.643,144.00-7.7 %0.0774.411,086.73-40.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์12,537.8211,263.0010.2 %5.01,373.23178.0087.0 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์71,552.5521,710.0069.7 %5.0699.65159.2577.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 12,101.7610,615.0012.3 %5.04,635.275,457.75-17.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,070.79797.6074.0 %5.0781.03286.9863.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,621.27737.0054.5 %5.075.5975.520.1 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,488.47882.0074.7 %5.0971.1973.6692.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,583.03748.0079.1 %5.0762.01345.1754.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์4,278.522,964.3030.7 %5.01,028.23859.8916.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์9,524.254,039.2057.6 %5.01,864.941,727.837.4 %3.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์5,221.793,229.7638.1 %5.01,062.41626.0941.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์6,233.891,655.6073.4 %5.0870.71203.5476.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์12,440.2911,089.4410.9 %5.01,145.05164.3585.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์10,333.891,768.0082.9 %5.0743.00289.1461.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์4,908.882,626.0046.5 %5.0990.21566.4642.8 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,273.883,620.0042.3 %5.01,902.97213.2588.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,185.241,234.2080.0 %5.01,009.21426.8357.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์5,535.702,726.0050.8 %5.0598.2562.8989.5 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์7,945.452,726.0065.7 %5.02,248.79489.5078.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์56,661.7835,993.8636.5 %5.01,320.531,468.14-11.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,759.441,176.0068.7 %5.0609.89346.0943.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,013.351,490.2262.9 %5.0890.71705.7420.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,041.241,342.0055.9 %5.0819.42458.0944.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์4,591.433,164.0431.1 %5.0997.00586.0541.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์3,041.891,114.0063.4 %5.0895.13434.1351.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์14,437.126,779.2453.0 %5.05,363.89473.0291.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 123,983.2915,120.0037.0 %5.01,596.33418.0073.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 225,569.2510,668.0058.3 %5.01,787.60854.2252.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 323,935.449,916.7758.6 %5.01,836.37993.0445.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)26,233.576,973.6073.4 %5.02,723.46622.7277.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์32,484.1412,940.0060.2 %5.0365.11652.75-78.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,178.183,228.3022.7 %5.0390.61438.74-12.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์193,213.3165,670.0066.0 %5.01,824.671,416.6322.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์23,931.0020,210.0015.5 %5.01,115.85750.0032.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์40,396.3217,183.0057.5 %5.0837.49827.971.1 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน42,688.8916,904.0060.4 %5.0944.67847.4010.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี21,299.0213,686.4035.7 %5.01,100.501,500.50-36.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์11,409.3320,196.10-77.0 %0.02,619.003,197.32-22.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4,324.992,495.0042.3 %5.0952.531,767.43-85.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,842.951,027.0063.9 %5.0685.94736.31-7.3 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์24,526.681,700.0093.1 %5.06,012.149,843.56-63.7 %0.0
รวม 905,688 410,830 54.64 % 76,739 52,808 31.18 %