จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,052.50590.0080.7 %5.0533.8260.8888.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์19,516.9816,387.1716.0 %5.081.9595.00-15.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์4,160.864,983.82-19.8 %0.083.3435.9056.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์5,306.322,804.3647.2 %5.0895.13255.9971.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,074.971,551.4249.5 %5.0781.3837.7695.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์11,406.207,760.0032.0 %5.02,947.551,367.8953.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ105.88ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสักไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี4,123.50603.0085.4 %5.0416.3573.9282.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,472.67479.0089.3 %5.0345.3322.9493.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่3,594.66467.0087.0 %5.0349.3357.4783.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,976.52524.0086.8 %5.0523.3792.9382.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน4,249.61586.0086.2 %5.0326.8272.5877.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,819.58363.0090.5 %5.0329.696.6698.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,228.294,256.0018.6 %5.01,427.57850.7740.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,184.431,142.0064.1 %5.0838.08423.2349.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,456.55693.0080.0 %5.0704.97718.86-2.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์8,622.302,381.0072.4 %5.02,131.161,469.2731.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์2,211.792,167.002.0 %1.0517.261,234.81-138.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์4,734.213,144.0033.6 %5.01,174.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 12,361.2610,615.0014.1 %5.04,635.275,457.75-17.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,070.79797.6074.0 %5.0781.03286.9863.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,621.27737.0054.5 %5.075.5975.520.1 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,488.47882.0074.7 %5.0971.1973.6692.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,583.03748.0079.1 %5.0762.01345.1754.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบ2,964.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ859.89ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์9,524.254,039.2057.6 %5.01,864.941,727.837.4 %3.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์5,221.793,229.7638.1 %5.01,062.41345.8067.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์6,233.891,655.6073.4 %5.0870.71203.5476.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบ11,089.44ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ164.35ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์10,333.891,768.0082.9 %5.0743.00289.1461.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์4,908.882,626.0046.5 %5.0990.21566.4642.8 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,273.883,620.0042.3 %5.01,902.97213.2588.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,185.241,234.2080.0 %5.01,009.21426.8357.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์5,535.702,726.0050.8 %5.0598.2562.8989.5 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์7,945.452,726.0065.7 %5.02,248.79489.5078.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์56,661.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,320.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,759.441,176.0068.7 %5.0609.89346.0943.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,454.501,490.2266.5 %5.0890.71705.7420.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบ1,342.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ458.09ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์4,591.433,164.0431.1 %5.0997.00586.0541.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์3,041.891,114.0063.4 %5.0895.13434.1351.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์14,437.126,779.2453.0 %5.05,363.89473.0291.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 225,569.2510,668.0058.3 %5.01,787.60854.2252.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์193,213.3165,670.0066.0 %5.01,824.671,416.6322.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์39,301.8917,183.0056.3 %5.0837.49827.971.1 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพชนแดนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 472,849 195,531 0.00 % 44,955 23,085 0.00 %