จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่4,324.811,368.0068.4 %5.0412.23203.0050.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.055.80211.44-278.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่3,141.551,182.0062.4 %5.0329.79170.4548.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,332.781,949.0041.5 %5.0640.3944.8093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่10,558.848,818.0016.5 %5.02,218.70593.7573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่5,240.841,261.0075.9 %5.0308.61181.6441.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก4,287.19973.0077.3 %5.0349.1453.5484.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง4,175.41559.0086.6 %5.0202.0937.7281.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม4,170.91683.0083.6 %5.0332.95109.5867.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม4,190.58441.0089.5 %5.0289.3773.2974.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา4,157.55611.0085.3 %5.0328.4350.4284.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา4,162.05416.0090.0 %5.0420.38105.3974.9 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,927.404,600.006.6 %3.0849.460.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,321.012,078.6337.4 %5.0678.39552.0518.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,454.231,039.3176.7 %5.0362.63161.6155.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,664.22517.0080.6 %5.0404.81304.2224.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,929.131,578.0059.8 %5.0925.66328.6364.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่4,992.213,097.0038.0 %5.0906.64481.0146.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,266.531,042.0068.1 %5.0659.38345.6347.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,605.821,637.0054.6 %5.0754.37401.8446.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่5,736.432,225.0061.2 %5.0891.55892.26-0.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,117.271,168.5044.8 %5.0472.98365.9722.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,904.823,913.4620.2 %5.01,267.95881.0330.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)4,017.391,928.0052.0 %5.0666.71193.5971.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่13,169.3811,694.9711.2 %5.01,096.80210.9080.8 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่862,357.94858,813.880.4 %0.54,227.04303.0092.8 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,778.501,570.5067.1 %5.0773.47332.2257.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 6,972.087,170.00-2.8 %0.080.1073.907.7 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,460.171,005.0071.0 %5.0697.4244.6593.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,126.19968.0069.0 %5.0509.39324.4636.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,560.182,341.0034.2 %5.0716.44550.9323.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0380,683.754,029.4898.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่11,639.835,888.0049.4 %5.0963.65295.0569.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,262.072,025.0061.5 %5.0754.4663.1791.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่13,568.718,683.9236.0 %5.01,305.94162.1487.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่3,061.902,186.0028.6 %5.0659.38367.6544.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่4,818.681,971.9659.1 %5.0830.54527.1536.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่4,129.082,015.0051.2 %5.0697.42480.5631.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่4,941.851,529.0069.1 %5.0849.54427.5049.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่4,191.492,298.0045.2 %5.0564.3098.9482.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,279.433,564.0068.4 %5.0678.41452.8133.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่66,277.7819,988.0069.8 %5.01,220.74794.2034.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่3,001.082,046.0831.8 %5.0431.24226.7747.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่5,735.093,122.0045.6 %5.0887.63494.4244.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,252.171,692.0048.0 %5.0583.37402.8031.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่4,875.043,347.0231.3 %5.0811.52410.4049.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่4,467.962,620.0041.4 %5.0697.47207.7970.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,906.928,947.2418.0 %5.03,017.38351.4688.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่56,630.2110,585.9781.3 %5.01,718.79360.4079.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,741.283,503.7039.0 %5.0400.63133.0066.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่62,861.2541,149.0034.5 %5.01,243.13696.3544.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่22,766.6027,503.00-20.8 %0.0786.96891.44-13.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่16,035.0313,650.8614.9 %5.0633.53915.50-44.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม20,006.0313,087.0034.6 %5.0620.00433.9930.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก25,517.1725.6099.9 %5.0648.98812.24-25.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่37,121.9720,585.6444.5 %5.011,789.581,199.9089.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,367.881,885.9244.0 %5.0675.57552.9018.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,969.17834.0071.9 %5.0450.20169.8762.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่35,476.7517,580.0050.4 %5.03,148.131,612.0048.8 %5.0
รวม 1,447,006 1,148,962 20.60 % 440,581 26,154 94.06 %