จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่3,040.931,182.0061.1 %5.0329.79170.4548.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,226.041,949.0039.6 %5.0640.394,480.20-599.6 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่10,220.668,818.0013.7 %5.02,218.70593.7573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่5,072.981,261.0075.1 %5.0308.61181.6441.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก4,149.87973.0076.6 %5.0349.1453.5484.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง4,041.68559.0086.2 %5.0202.0937.7281.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม4,037.33683.0083.1 %5.0332.95109.5867.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา4,024.39611.0084.8 %5.0328.4350.4284.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา4,028.74416.0089.7 %5.0420.38105.3974.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม4,056.37441.0089.1 %5.0289.3773.2974.7 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ57.13ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,214.652,078.6335.3 %5.0678.39552.0518.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,311.561,039.3175.9 %5.0362.63161.6155.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,578.89517.0080.0 %5.0404.81304.2224.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่ไม่ครบ3,097.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ481.01ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,490.331,637.0053.1 %5.0754.37401.8446.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่5,552.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5891.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,049.461,168.5043.0 %5.0472.98365.9722.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,888.721,928.0050.4 %5.0666.71193.5971.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ไม่ครบ11,694.97ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ210.90ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานกระบี่834,737.94858,813.88-2.9 %0.04,227.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ไม่ครบ1,570.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ73.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,349.351,005.0070.0 %5.0697.4244.6593.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ไม่ครบ968.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,446.15729.0078.8 %5.0507.81550.93-8.5 %0.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่11,267.035,888.0047.7 %5.0963.65295.0569.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,093.532,025.0060.2 %5.0754.4663.1791.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่13,134.128,683.9233.9 %5.01,305.94162.1487.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่2,963.832,186.0026.2 %5.0659.38367.6544.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่4,664.351,971.9657.7 %5.0830.54527.1536.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่3,996.832,015.0049.6 %5.0697.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่10,872.813,564.0067.2 %5.0659.39452.8131.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่2,904.962,046.0829.6 %5.0431.24226.7747.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ไม่ครบ3,122.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ494.42ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ไม่ครบ2,620.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,557.393,503.7037.0 %5.0400.63133.0066.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่15,521.4513,650.8612.1 %5.0633.53915.50-44.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม19,365.2713,087.0032.4 %5.0620.00433.9930.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก24,699.9025.6099.9 %5.0648.98812.24-25.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ไม่ครบ1,885.92ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ552.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,874.07834.0071.0 %5.0450.20169.8762.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,029,882 945,290 0.00 % 18,323 12,990 0.00 %