จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,576.4613,155.00-187.4 %0.01,763.79161.6590.8 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบ113.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ147.25ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี63,371.7648,752.2623.1 %5.0281.40678.27-141.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุยไม่ครบ3,256.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ96.59ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังเขต 811,055.702,173.0080.3 %5.0747.9152.0793.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,190.263,060.004.1 %2.0863.6742.0495.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1116,946.6421,784.00-28.5 %0.04,634.88416.1091.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี9,769.439,266.005.2 %2.52,738.73807.5070.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 213,393.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,761.25503.5971.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,627.071,691.0063.5 %5.0235.5438.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน4,187.141,000.0076.1 %5.0366.9538.0089.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,844.94430.0088.8 %5.0261.0240.8484.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,724.64413.0088.9 %5.0319.3243.6086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง3,811.93643.0083.1 %5.0378.0490.7176.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ601.11349.0041.9 %5.0287.7883.3571.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,947.05805.0079.6 %5.0324.9876.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก3,385.00422.0087.5 %5.0337.3152.2584.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา3,275.78539.0083.5 %5.0491.6859.8587.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,818.46347.0090.9 %5.0297.7778.9773.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา3,562.59165.0095.4 %5.0310.2593.7569.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,648.00354.0090.3 %5.0326.6114.8195.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม3,746.89413.0089.0 %5.0243.0346.9380.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,726.91621.0083.3 %5.0253.73109.4956.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม3,668.67234.0093.6 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,818.95578.0084.9 %5.0398.3265.7483.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม3,725.11142.0096.2 %5.0209.2937.8681.9 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,076.748,392.56-65.3 %0.01,972.641,103.9044.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,622.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,689.471,823.5032.2 %5.0436.60346.7520.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,067.30897.0070.8 %5.0627.75441.7529.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,205.691,611.0049.7 %5.0483.63285.0041.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี1,087.962,029.00-86.5 %0.0482.03133.9572.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1111,351.042,213.4480.5 %5.08,359.24364.8095.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานีไม่ครบ826.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ252.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบ3,117.12ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8ไม่ครบ3,262.16ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,550.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,908.244,075.5917.0 %5.02,000.593,594.02-79.6 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี40,134.498,703.0078.3 %5.01,779.894,586.63-157.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,315.223,734.92-61.3 %0.0584.79451.2522.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,996.87480.0090.4 %5.01,643.301,624.911.1 %0.5
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี5,142.753,847.0025.2 %5.01,355.02988.0027.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 84,107.392,532.1538.4 %5.01,666.622,480.63-48.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี305,016.19335,461.56-10.0 %0.0975.43950.002.6 %1.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)8,666.397,132.6017.7 %5.02,918.51295.4589.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,248.031,393.0057.1 %5.0943.07560.5040.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,967.126,293.76-58.6 %0.01,455.74123.0091.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)7,866.348,040.00-2.2 %0.03,031.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 107,794.858,973.48-15.1 %0.03,102.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สอต.สุราษฎร์ธานี5,289.314,697.0011.2 %5.097.5268.5629.7 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,759.87445.0074.7 %5.081.1668.0216.2 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,759.87521.0070.4 %5.089.6187.881.9 %0.5
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)2,876.371,118.0061.1 %5.092.3134.1163.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,347.02904.0073.0 %5.0939.700.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,281.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,174.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,820.353,048.0020.2 %5.0688.27400.9041.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,236.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,502.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,825.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,034.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,394.9612,828.00-100.6 %0.01,681.34176.3289.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี13,880.8213,238.004.6 %2.02,567.575,852.00-127.9 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี11,758.922,347.0080.0 %5.01,453.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,185.253,831.008.5 %4.01,282.01408.5068.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบ2,504.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ393.30ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,364.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5901.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 26,120.2510,872.0058.4 %5.0868.53273.6068.5 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี8,235.9913,992.00-69.9 %0.0588.87460.0021.9 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 813,501.5313,680.00-1.3 %0.02,429.03896.9063.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,374.424,255.0042.3 %5.0825.62207.1074.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,464.643,751.0031.4 %5.01,810.13494.0072.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี287,391.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5842.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,363.633,061.0029.9 %5.0996.76219.4578.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี6,547.428,667.96-32.4 %0.01,548.23517.7566.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,773.391,282.0066.0 %5.0939.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,579.153,394.365.2 %2.5939.72810.4013.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 18,397.168,297.701.2 %0.5432.58460.80-6.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 239,466.348,572.3878.3 %5.02,154.18529.1575.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)52,726.998,080.4484.7 %5.05,118.79513.0090.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบ2,461.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,314.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5376.23847.06-125.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี120,980.7450,077.0158.6 %5.01,105.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี19,257.7019,608.00-1.8 %0.01,045.28750.0028.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี17,909.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5922.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพไชยา45,993.8224,790.0046.1 %5.01,023.77265.2074.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระไม่ครบ18,648.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ565.96ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี60,591.4424,336.3859.8 %5.023,214.492,622.1388.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี28,649.1317,713.6038.2 %5.01,162.46238.6979.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 113,146.090.10100.0 %5.01,247.27193.6584.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,369.913,014.5010.5 %5.0687.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,859.948,208.00-68.9 %0.01,541.311,846.08-19.8 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,769.361,345.0051.4 %5.0186.5595.2349.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบ39.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,194.10ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,118,914 794,945 0.00 % 100,927 41,300 0.00 %