จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,576.4613,155.00-187.4 %0.01,763.79186.3589.4 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,407.80113.0097.4 %5.0235.93147.2537.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี63,371.7652,411.2617.3 %5.0281.40678.27-141.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,489.973,256.6049.8 %5.070.7196.59-36.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,319.752,000.0053.7 %5.01,302.96634.6051.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 83,722.642,173.0041.6 %5.0747.9152.0793.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,501.713,060.0052.9 %5.0455.5242.0490.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1113,211.443,468.5873.7 %5.04,634.88416.1091.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี9,769.434,326.4655.7 %5.02,738.731,075.4060.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 213,393.776,564.4451.0 %5.01,761.25503.5971.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,627.071,691.0063.5 %5.0235.5476.0067.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน4,173.62814.0080.5 %5.0455.03118.5873.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,823.19430.0088.8 %5.0242.0140.8483.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,724.64413.0088.9 %5.0319.3243.6086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง3,811.93643.0083.1 %5.0378.0490.7176.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ407.68349.0014.4 %5.0361.8883.3577.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,947.05805.0079.6 %5.0415.7138.0090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก3,385.00422.0087.5 %5.0337.3173.7278.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา3,275.78539.0083.5 %5.0491.680.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,818.46347.0090.9 %5.0297.77117.4060.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา3,562.59165.0095.4 %5.0310.2589.3171.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,648.00354.0090.3 %5.0326.6115.2595.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม3,746.89413.0089.0 %5.0243.0346.9380.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,728.94621.0083.3 %5.0253.73109.4956.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม3,668.67234.0093.6 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,091.731,121.0072.6 %5.0445.8647.5089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,818.95578.0084.9 %5.0398.3265.7483.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม3,725.11142.0096.2 %5.0209.2937.8681.9 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน10,808.216,602.0038.9 %5.0749.31124.4583.4 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย7,550.912,401.0068.2 %5.0487.18121.4675.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,076.748,392.56-65.3 %0.01,972.641,103.9044.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี29,101.479,902.4066.0 %5.09,809.741,622.6083.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,746.501.00100.0 %5.0343.84137.7559.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,689.471,823.5032.2 %5.0436.60346.7520.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,067.30897.0070.8 %5.0627.75441.7529.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,205.691,611.0049.7 %5.0483.63285.0041.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี1,087.962,029.00-86.5 %0.0482.03218.5054.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี4,808.494,997.19-3.9 %0.01,491.181,135.4323.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1111,351.042,213.4480.5 %5.08,359.24364.8095.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี3,111.06826.0073.4 %5.0897.36252.7071.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,221.231,066.0066.9 %5.0891.60622.2530.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,370.893,117.127.5 %3.5977.74961.401.7 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,274.463,262.1623.7 %5.01,746.121,550.0011.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,908.244,075.5917.0 %5.02,000.593,594.02-79.6 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี40,134.498,703.0078.3 %5.01,779.894,586.63-157.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,315.223,734.92-61.3 %0.0584.79451.2522.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,996.873,175.0036.5 %5.01,643.302,006.48-22.1 %0.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี5,142.753,847.0025.2 %5.01,355.02988.0027.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 84,107.392,532.1538.4 %5.01,666.622,480.63-48.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี17,947.0920,335.00-13.3 %0.01,624.29247.0084.8 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี305,016.19335,461.56-10.0 %0.0975.431,741.35-78.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)8,666.397,132.6017.7 %5.02,918.51295.4589.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,248.031,393.0057.1 %5.0943.07560.5040.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,967.126,293.76-58.6 %0.01,455.74849.5741.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)7,866.348,040.00-2.2 %0.03,031.48128.7395.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 107,794.858,973.48-15.1 %0.03,102.743,419.05-10.2 %0.0
สอต.สุราษฎร์ธานี5,289.314,697.0011.2 %5.097.5293.174.5 %2.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,759.87445.0074.7 %5.081.1668.0216.2 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,759.87521.0070.4 %5.089.6169.9621.9 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)2,876.371,118.0061.1 %5.092.3134.1163.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,347.02904.0073.0 %5.0939.700.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,281.471,526.0053.5 %5.01,174.30303.0574.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,820.353,048.0020.2 %5.0688.27400.9041.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,236.2242,395.00-414.7 %0.02,502.382,501.840.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี8,750.521,262.0085.6 %5.01,320.03675.0048.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,478.39981.5682.1 %5.01,320.04221.3583.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,912.8512,828.00-85.6 %0.01,681.34176.3289.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี13,880.8213,238.004.6 %2.02,567.575,852.00-127.9 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี11,748.772,347.0080.0 %5.01,453.142,472.86-70.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,185.253,831.008.5 %4.01,282.01408.5068.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,134.152,504.0039.4 %5.01,282.00393.3069.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี4,982.553,716.0025.4 %5.01,453.17544.3562.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,364.553,309.091.6 %0.5901.71106.4088.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 26,120.2510,872.0058.4 %5.0868.53273.6068.5 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี8,235.998,055.562.2 %1.0588.87437.9025.6 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี76,503.2867,386.0811.9 %5.01,590.131,692.69-6.4 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 813,501.5313,680.00-1.3 %0.02,429.03896.9063.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,374.424,255.0042.3 %5.0825.62207.1074.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,464.643,751.0031.4 %5.01,810.13494.0072.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี287,391.9717,470.0093.9 %5.0842.67913.78-8.4 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,363.633,061.0029.9 %5.0996.76219.4578.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี6,547.428,667.96-32.4 %0.01,548.23517.7566.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,773.391,282.0066.0 %5.0939.72142.5084.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,579.153,394.365.2 %2.5939.72810.4013.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)52,726.998,080.4484.7 %5.05,118.79513.0090.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 18,397.168,297.701.2 %0.5432.58486.40-12.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 239,466.348,572.3878.3 %5.02,154.18529.1575.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 346,034.957,453.2383.8 %5.01,699.04471.8372.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,702.092,461.008.9 %4.0298.19570.00-91.2 %0.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,336.418,877.9421.7 %5.0387.17762.67-97.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี65,169.0029,676.9954.5 %5.01,643.79868.7247.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์15,212.4512,129.0020.3 %5.0933.63543.2541.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี120,980.7450,077.0158.6 %5.01,105.38472.1557.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี19,257.7019,608.00-1.8 %0.01,045.281,615.00-54.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี17,909.9516,963.005.3 %2.5922.43220.4076.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา45,993.8224,790.0046.1 %5.01,023.77265.2074.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ45,563.1118,648.0059.1 %5.01,000.42565.9643.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี60,591.4424,336.3859.8 %5.023,214.492,622.1388.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี28,649.1317,713.6038.2 %5.01,162.46238.6979.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 113,146.090.10100.0 %5.01,247.27193.6584.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,369.913,014.5010.5 %5.0687.50857.85-24.8 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,873.578,208.00-68.4 %0.01,541.311,846.08-19.8 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,769.361,345.0051.4 %5.0186.5593.0450.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,780.18620.0077.7 %5.0695.86233.3066.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี24,883.0420,638.0017.1 %5.07,431.527,194.103.2 %1.5
รวม 1,864,810 1,095,504 41.25 % 159,169 77,657 51.21 %