จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,940.291,135.0041.5 %5.0392.65300.2023.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล30,697.2811,933.0061.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,372.064,082.55-21.1 %0.0563.80253.6555.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,083.641,195.0061.2 %5.0506.7554.4089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล8,911.957,823.2012.2 %5.01,818.85592.8067.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล5,057.07338.0093.3 %5.0234.7457.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน4,083.86493.0087.9 %5.0167.7874.1055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง4,130.92458.0088.9 %5.0258.6495.0063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,627.71445.0090.4 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู4,208.47650.0084.6 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า4,773.57728.0084.7 %5.0355.6576.0078.6 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,923.879,224.8022.6 %5.0821.72259.3568.4 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,633.825,212.00-12.5 %0.0643.19151.0576.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,762.631,446.0061.6 %5.0734.94489.2533.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล3,022.91987.0067.3 %5.0430.69245.1043.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล5,206.162,003.0061.5 %5.01,305.421,149.5011.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,385.691,425.0057.9 %5.0582.81164.9271.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,163.381,094.0065.4 %5.0525.77940.50-78.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล3,026.672,034.0032.8 %5.0392.65757.14-92.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,247.584,373.50-3.0 %0.0901.08326.8063.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,462.811,949.0056.3 %5.01,001.17665.0033.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,372.721,381.0059.1 %5.0582.81361.0038.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,913.298,457.10-72.1 %0.0960.26152.0084.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,560.312,109.0040.8 %5.0639.86168.1573.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,209.00661.0070.1 %5.045.0499.25-120.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,462.65710.0079.5 %5.0620.8450.1691.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล3,060.90920.0069.9 %5.0449.70157.6364.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล4,107.153,619.3911.9 %5.0734.94323.8055.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,248.372,073.30-66.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,558.944,084.0010.4 %5.01,058.21361.4965.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,515.941,341.0061.9 %5.0639.86304.0052.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล4,931.338,654.75-75.5 %0.01,096.2592.3091.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล11,185.941,085.0090.3 %5.0582.81330.6043.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,672.852,196.0040.2 %5.0696.91283.2359.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,412.221,488.0056.4 %5.0601.83231.1961.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,903.291,454.0062.7 %5.0776.18407.2247.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล3,449.521,590.0053.9 %5.0411.6741.2190.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล9,150.989,501.00-3.8 %0.0369.27392.57-6.3 %0.0
รจจ.สตูล 31,174.0830,677.001.6 %0.5585.80504.7313.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,967.05513.0082.7 %5.0373.64162.0056.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,950.661,280.0067.6 %5.0791.99280.2564.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,574.721,118.0056.6 %5.0525.77216.6058.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,471.444,311.533.6 %1.5715.93390.4545.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,505.062,333.0048.2 %5.0639.8640.1193.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,479.045,169.945.6 %2.5770.65442.2542.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล24,839.848,548.6265.6 %5.01,277.84614.6551.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,269.563,414.9420.0 %5.0280.96449.43-60.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล53,093.8648,438.008.8 %4.0959.791,367.10-42.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล26,995.0017,051.1136.8 %5.0694.591,226.32-76.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู35,969.7614,248.0060.4 %5.0577.04552.444.3 %2.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล10,138.3412,827.61-26.5 %0.01,288.801,201.056.8 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,518.911,753.4050.2 %5.0620.85338.5745.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,804.58535.0080.9 %5.0354.62154.8556.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล34,103.519,826.1371.2 %5.02,486.512,801.80-12.7 %0.0
รวม 445,045 270,326 39.26 % 36,573 23,375 36.09 %