จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล29,282.1611,933.0059.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูลไม่ครบ1,195.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ54.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล8,273.6913,234.99-60.0 %0.01,818.85592.8067.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,823.95338.0093.0 %5.0234.7457.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดนไม่ครบ493.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,940.49458.0088.4 %5.0258.6495.0063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู4,014.47650.0083.8 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรสตูล11,374.199,224.8018.9 %5.0821.72259.3568.4 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,589.181,446.0059.7 %5.0734.94489.2533.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,966.162,003.0059.7 %5.01,305.421,149.5011.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,229.611,425.0055.9 %5.0582.81164.9271.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,887.152,034.0029.5 %5.0392.651,476.97-276.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,051.774,373.50-7.9 %0.0901.08326.8063.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,217.241,381.0057.1 %5.0582.81361.0038.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,686.798,457.10-80.4 %0.0960.26152.0084.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,351.322,109.0037.1 %5.0620.85168.1572.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,107.176,561.00-211.4 %0.045.0499.25-120.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูลไม่ครบ710.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,919.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5449.70157.6364.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,073.30ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,348.774,084.006.1 %3.01,058.21361.4965.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,353.861,341.0060.0 %5.0639.86304.0052.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล4,704.008,654.75-84.0 %0.01,096.2592.3091.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,670.271,085.0089.8 %5.0582.81330.6043.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,503.532,196.0037.3 %5.0696.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,254.921,488.0054.3 %5.0601.83231.1961.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,723.351,454.0060.9 %5.0776.18407.2247.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล3,290.501,590.0051.7 %5.0411.6743.3889.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล8,729.139,501.00-8.8 %0.0369.27392.57-6.3 %0.0
รจจ.สตูล ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูลไม่ครบ513.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,768.541,280.0066.0 %5.0791.99280.2564.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,297.382,333.0045.7 %5.0639.8640.1193.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลไม่ครบ8,548.62ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ614.65ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,072.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5280.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคสตูลไม่ครบ48,438.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,367.10ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู34,311.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5577.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,670.9712,827.61-32.6 %0.01,288.801,201.056.8 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,356.691,753.4047.8 %5.0620.85338.5745.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,675.29535.0080.0 %5.0354.62154.8556.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 163,143 115,751 0.00 % 19,237 9,803 0.00 %