จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,724.371,350.0050.4 %5.0439.0765.8785.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร28,881.2812,878.5255.4 %5.081.05282.15-248.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร3,624.231,896.0047.7 %5.0515.13106.4079.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,959.882,650.0033.1 %5.0648.240.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร21,142.9213,962.0234.0 %5.02,740.00456.0083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร6,142.981.00100.0 %5.0394.9468.2282.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย4,179.25395.0090.5 %5.0207.1871.8565.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล4,156.38445.0089.3 %5.0232.8361.8473.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี4,216.61461.0089.1 %5.0333.7662.0081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,984.59130.0096.7 %5.0266.5052.7080.2 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร29,119.6143,970.55-51.0 %0.02,811.80339.3287.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,202.432,631.0037.4 %5.01,028.57724.8529.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,784.881,630.0041.5 %5.0458.08155.8566.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร4,193.622,548.0039.2 %5.0971.52263.5772.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,159.773,386.00-7.2 %0.0610.21229.4462.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร3,139.081,307.0058.4 %5.0553.16237.1957.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,629.922,799.0022.9 %5.0800.37698.5912.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร2,036.382,994.00-47.0 %0.0489.64557.94-13.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร4,742.642,916.8038.5 %5.01,294.76285.0078.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 4,456.362,336.0047.6 %5.0895.45361.2759.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร12,622.968,294.7834.3 %5.01,142.66390.6665.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,216.861,711.0046.8 %5.0629.20637.36-1.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,569.711,238.0021.1 %5.049.632.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,240.66529.0083.7 %5.0648.22108.7083.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,631.72548.0079.2 %5.0401.0359.2285.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,771.394,878.00-29.3 %0.0838.40269.5567.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร13,139.5630,785.39-134.3 %0.01,275.772,015.34-58.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร5,515.224,356.0021.0 %5.01,275.77357.1472.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0762.34169.1077.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร5,875.1511,895.00-102.5 %0.01,332.8231.0197.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร3,172.621,324.0058.3 %5.0667.23331.5550.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,712.613,024.0018.5 %5.0838.380.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,315.291,864.0043.8 %5.0667.2636.1094.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร4,007.522,206.0045.0 %5.0933.46393.7757.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,867.173,203.52-11.7 %0.0477.0796.1279.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร31,964.522,278.0092.9 %5.0663.83436.0534.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร42,131.7129,394.0030.2 %5.0807.12311.6061.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,782.271,490.0046.4 %5.0458.08154.8566.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร5,180.814,510.0012.9 %5.01,161.65358.1569.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,963.451,013.0065.8 %5.0534.15181.3466.1 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร4,419.281,263.0071.4 %5.0838.41253.6569.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,555.00985.0072.3 %5.0648.240.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร10,551.339,693.948.1 %4.03,310.48186.7294.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร10,579.961,737.5083.6 %5.01,347.14401.1170.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร56,927.5412,076.8078.8 %5.01,672.05268.3484.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร29,453.0523,526.0020.1 %5.0351.08159.8354.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร1,631.486,034.32-269.9 %0.0318.94115.0563.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร135,173.6641,346.0069.4 %5.0760.31323.9557.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย23,625.6812,960.0045.1 %5.0605.61800.65-32.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,585.5115,299.90-132.3 %0.01,623.581,415.2012.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,407.071,204.0064.7 %5.0667.23233.7065.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร3,353.65821.0075.5 %5.0458.09153.9566.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร20,428.8312,384.0039.4 %5.03,981.473,728.606.4 %3.0
รวม 607,850 354,560 41.67 % 47,271 19,463 58.83 %