จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม3,910.98920.0076.5 %5.0346.23179.3448.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,561.373,149.8011.6 %5.0612.81242.9760.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,404.672,721.0020.1 %5.0536.7563.2488.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 629,152.263,979.5086.3 %5.05,251.83318.5093.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม124,503.3014,283.2641.7 %5.02,571.46818.9068.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 227,130.5318,507.0031.8 %5.02,258.44930.4158.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,993.571,330.0073.4 %5.0197.2663.4667.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,835.262,816.0051.7 %5.0384.25109.1571.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล5,007.681,427.0071.5 %5.0258.34140.8845.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม19,135.042,013.0089.5 %5.0466.0159.8587.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี17,531.311,058.0094.0 %5.0275.260.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,308.671,043.0075.8 %5.0353.7779.1677.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน6,168.901,183.0080.8 %5.0281.0561.7578.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม4,171.01718.0082.8 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 714,327.177,421.4748.2 %5.02,361.441,250.0747.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,721.631,723.0053.7 %5.0816.15221.3772.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,913.794,499.00-15.0 %0.0783.24571.1427.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม5,371.421,976.0063.2 %5.0860.02581.8832.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 44,736.432,792.0041.1 %5.01,387.59259.8081.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,336.831,710.0048.8 %5.0574.78221.3861.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,192.671,311.0058.9 %5.0517.72324.6537.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม12,221.107,873.4535.6 %5.01,601.651,051.5834.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,896.963,734.0036.7 %5.02,247.34979.4556.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,381.983,940.25-16.5 %0.0480.85364.8824.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม5,022.433,537.0029.6 %5.01,126.23403.3864.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,694.431,962.0046.9 %5.0634.4174.8488.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม16,944.5418,936.91-11.8 %0.01,810.81334.5181.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)11,707.716,480.9644.6 %5.0671.78393.1441.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,668.701,847.0049.7 %5.0707.88676.584.4 %2.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม50,366.691,216.0097.6 %5.019,191.4531.6399.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,122.531,403.0055.1 %5.0479.7068.4085.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม1,863.903,642.00-95.4 %0.0693.53189.2972.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,731.944,318.8824.7 %5.01,320.03426.1267.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม6,390.896,482.00-1.4 %0.01,582.63471.0570.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม6,068.641,817.0070.1 %5.0860.8099.7588.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม14,659.9012,097.9617.5 %5.03,237.0295.0397.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม11,780.582,002.7083.0 %5.0707.89268.7962.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,725.572,579.3930.8 %5.0726.91481.6533.7 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,974.912,682.0032.5 %5.0802.9663.2592.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,345.545,011.0031.8 %5.01,467.43451.6469.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม7,463.746,682.0010.5 %5.0764.93117.0084.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา26,606.8115,960.0040.0 %5.0949.95506.6446.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา21,507.6115,315.0028.8 %5.01,016.67461.4254.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร41,095.6436,965.7610.0 %5.01,948.19830.9257.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี37,726.8816,430.6456.4 %5.02,139.04386.8881.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม14,930.157,902.2747.1 %5.01,120.99464.0058.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก22,945.3945,938.19-100.2 %0.0764.71588.8323.0 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม174,861.22176,831.00-1.1 %0.01,822.40893.0051.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม637.121,287.00-102.0 %0.0195.24190.112.6 %1.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม6,094.792,425.0060.2 %5.01,259.36150.5388.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,821.062,348.0038.6 %5.0631.83312.3850.6 %5.0
สปส.จ.นครปฐม13,851.7413,073.135.6 %2.52,077.051,230.0940.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม3,503.842,487.0029.0 %5.0631.83140.6477.7 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,505.223,520.00-0.4 %0.0790.39155.8080.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม14,020.0016,630.50-18.6 %0.0621.37302.0151.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 131,172.4513,880.9855.5 %5.01,181.82514.8556.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 229,746.9411,006.2163.0 %5.0936.84636.4132.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,897.547,206.10-4.5 %0.0364.46359.731.3 %0.5
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม66,569.429,980.8785.0 %5.0469.25466.750.5 %0.5
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง68,629.8328,341.1258.7 %5.0642.62243.5762.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม164,685.5546,259.0071.9 %5.0944.83601.9136.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม37,885.1010,524.2172.2 %5.0463.72466.59-0.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม35,459.0726,588.0025.0 %5.0576.42212.4863.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)55,427.9814,574.4073.7 %5.0469.15332.2029.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล27,330.6016,640.0039.1 %5.0474.7886.8481.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม8,970.1821,473.90-139.4 %0.01,184.881,644.24-38.8 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)256,198.78367,642.00-43.5 %0.01,684.101,900.50-12.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 4,501.892,944.8034.6 %5.0764.94749.992.0 %1.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,853.311,239.0056.6 %5.0384.61358.786.7 %3.0
ตำรวจภูธรภาค 765,683.0552,269.0720.4 %5.019,318.139,169.8552.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม41,845.7621,675.5448.2 %5.03,660.284,770.00-30.3 %0.0
รวม 1,676,107 1,184,328 29.34 % 111,014 42,715 61.52 %