จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,727.20867.0076.7 %5.0351.7596.0472.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด21,270.0010,699.0049.7 %5.054.80117.92-115.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,815.27706,834.00-14,579.0 %0.069.3260.8112.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ54.69ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด3,727.671,251.0066.4 %5.0532.5769.2987.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,630.7211,856.0024.1 %5.01,699.18867.2349.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,413.641.00100.0 %5.0219.6842.7980.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่4,314.74695.0083.9 %5.0311.9363.5179.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง4,051.26432.0089.3 %5.0222.7147.8978.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ4,015.26376.0090.6 %5.0150.7278.3848.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร4,092.64315.0092.3 %5.0331.2549.4085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง5,861.27462.0092.1 %5.0204.5853.7273.7 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่10,075.0815,000.00-48.9 %0.01,354.77484.8164.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,463.393,005.0032.7 %5.01,017.151,168.50-14.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,856.53503.0082.4 %5.0339.870.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,868.301,934.0050.0 %5.0558.22238.9557.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด4,951.361,508.0069.5 %5.0805.43759.175.7 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดไม่ครบ948.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ353.01ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด4,861.611,380.0071.6 %5.0710.35678.394.5 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด8,330.441,413.0083.0 %5.01,090.671,180.20-8.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,712.803,299.00-92.6 %0.0392.40416.33-6.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด4,195.461,066.0074.6 %5.0938.54291.1269.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,237.482,430.0024.9 %5.0544.36440.7119.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด5,608.5917,124.35-205.3 %0.01,014.61160.0584.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,483.601,537.00-3.6 %0.0691.33342.0650.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,488.21825.0076.3 %5.0653.30120.1081.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด3,897.101,041.0073.3 %5.0425.11447.51-5.3 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,618.323,006.1816.9 %5.0691.33492.7528.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,793.2027,411.00-471.9 %0.01,033.621,348.99-30.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,678.506,323.00-276.7 %0.0610.741,187.50-94.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,682.622,250.0038.9 %5.0482.16383.1220.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราดไม่ครบ4,919.15ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ58.27ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ3,072.661,217.0060.4 %5.0482.16547.46-13.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,544.993,362.805.1 %2.5704.05264.8562.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,253.291,720.0047.1 %5.0342.29477.13-39.4 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,204.741,763.0045.0 %5.0526.25518.091.6 %0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด620.322,601.61-319.4 %0.0298.4649.7183.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,251.672,292.0029.5 %5.0622.03377.0539.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 548,706.5639,868.2792.7 %5.0607.241,327.57-118.6 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 6,145.445,904.003.9 %1.5201.03183.168.9 %4.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด3,085.29963.0068.8 %5.0368.06135.2663.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,385.212,745.0049.0 %5.01,090.67303.0572.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด2,958.881,172.0060.4 %5.0615.27163.9073.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด4,763.673,348.0029.7 %5.0783.78643.5817.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,363.301,589.0052.8 %5.0596.25220.7663.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,267.141,983.3053.5 %5.0380.73299.0021.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด11,957.4920.6699.8 %5.01,332.20549.1958.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด126,464.697,512.2794.1 %5.0973.231,914.25-96.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด19,590.4420,061.58-2.4 %0.0571.91475.0016.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่20,869.9811,409.0145.3 %5.0556.42185.6966.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด8,151.6417,347.21-112.8 %0.01,359.121,340.341.4 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,228.932,386.0026.1 %5.0472.24520.88-10.3 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,834.63751.0073.5 %5.0219.27286.07-30.5 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 17,855.6910,940.0038.7 %5.03,550.442,057.6542.0 %5.0
รวม 959,299 965,800 -0.68 % 34,156 24,528 28.19 %