จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,585.09771.0070.2 %5.0493.17180.4763.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์9,869.426,908.9030.0 %5.066.700.9598.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์4,253.973,338.0021.5 %5.0683.36154.6777.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,286.871,288.0060.8 %5.0721.37145.1079.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์24,747.8514,256.9242.4 %5.04,030.15890.5777.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย4,023.54585.0085.5 %5.0305.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,930.11501.0089.8 %5.0211.7750.3576.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล4,009.17766.0080.9 %5.0182.4739.2178.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,789.42529.0086.0 %5.0293.8396.0067.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,932.63257.0093.5 %5.0264.4078.2070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา4,498.93563.0087.5 %5.0325.4696.8170.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,585.50363.0089.9 %5.0451.5194.4179.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก4,185.17265.0093.7 %5.0595.7694.2884.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์13,181.965,285.4859.9 %5.01,482.032,079.50-40.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด4,393.44823.6081.3 %5.0617.40201.4067.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์3,964.882,090.0047.3 %5.01,006.62551.6645.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,510.521,873.0046.6 %5.01,524.96364.8076.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,289.221,299.0060.5 %5.0740.38332.3455.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,593.351,012.0061.0 %5.0455.16747.53-64.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์5,898.062,419.0059.0 %5.0798.761,127.29-41.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,527.902,519.0028.6 %5.0539.72381.6629.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์7,306.914,069.0044.3 %5.02,413.801,449.1540.0 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์6,471.761,913.3670.4 %5.01,145.82502.3056.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์12,780.4612,040.005.8 %2.51,559.4085.5094.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)11,879.576,904.3241.9 %5.02,173.411,559.9028.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,438.241,987.0042.2 %5.0797.43258.4067.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,683.43379.0077.5 %5.062.222.8595.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,173.83830.0073.8 %5.0805.9847.7994.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,932.491,155.0060.6 %5.0626.31262.5758.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์11,338.212,705.6076.1 %5.0873.52517.4240.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์11,630.663,027.0074.0 %5.01,900.70776.9459.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์6,712.825,181.0022.8 %5.01,120.72487.3556.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,853.603,141.0071.1 %5.0835.48330.3060.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์12,985.048,661.0033.3 %5.01,577.11111.1193.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์3,813.96923.0075.8 %5.01,785.18623.0365.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,899.522,267.0041.9 %5.0987.61421.2757.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์6,570.852,400.0063.5 %5.01,329.8994.0892.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,668.28730.0080.1 %5.0873.49381.1156.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์5,405.594,720.0012.7 %5.0270.4136.1786.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,771.552,186.0079.7 %5.0816.47587.9228.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 41,645.9034,770.2916.5 %5.0907.09395.1256.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,737.32780.0071.5 %5.0512.190.00100.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,447.011,803.0047.7 %5.0721.39369.0248.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,883.221,215.5057.8 %5.0607.29306.1149.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์4,243.223,856.629.1 %4.5969.90439.0254.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์3,966.611,016.0074.4 %5.0779.67267.2665.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์6,167.015,576.149.6 %4.5987.61503.4549.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์9,276.852,837.0069.4 %5.0359.01232.5635.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 164,667.7417,571.8872.8 %5.01,393.74408.7570.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 221,429.446,811.0268.2 %5.01,878.71803.5557.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์5,539.654,865.1612.2 %5.0323.08181.2243.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์65,659.3773,893.00-12.5 %0.01,425.881,016.9128.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์98,655.0140,755.9958.7 %5.0888.38932.41-5.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์288,213.8823,950.4491.7 %5.0739.51839.26-13.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย36,397.3711,880.0067.4 %5.0773.40601.3622.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์184,941.4818,643.9789.9 %5.02,397.781,846.8523.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4,563.042,838.0037.8 %5.0759.42560.7726.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,191.58877.0072.5 %5.0637.45140.7377.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์39,871.2911,701.0070.7 %5.05,464.622,873.4147.4 %5.0
รวม 1,142,871 378,574 66.88 % 59,760 28,961 51.54 %