จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร3,712.481,224.0067.0 %5.0466.4679.4183.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร3,071.032,343.0023.7 %5.0543.73236.0856.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,299.411,945.0041.1 %5.0450.9816.0596.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร21,836.2214,388.0034.1 %5.02,710.35659.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0219.9851.3076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน4,129.21958.0076.8 %5.0273.2392.6666.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก4,177.341,139.0072.7 %5.0368.7785.7676.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ4,115.79649.0084.2 %5.0222.3879.4264.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล4,085.69758.0081.4 %5.0333.2697.8470.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,957.44471.0088.1 %5.0248.9379.3968.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,997.511,135.0071.6 %5.0201.3479.0360.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง4,130.75633.0084.7 %5.0178.6680.5154.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม4,092.03518.0087.3 %5.0221.1773.3166.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,315.513,146.0027.1 %5.01,055.96982.756.9 %3.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,832.172,522.0034.2 %5.0633.11699.20-10.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,466.722,003.0042.2 %5.0713.67395.5344.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร3,083.661,378.0055.3 %5.0332.33510.49-53.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร5,462.822,004.0063.3 %5.01,412.641,397.451.1 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,265.123,943.00-74.1 %0.0515.231,051.33-104.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,531.971,685.0062.8 %5.01,151.04945.3917.9 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,603.282,493.0030.8 %5.0640.8694.0385.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร7,329.459,225.00-25.9 %0.01,347.21315.8376.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,458.901,309.0062.2 %5.0441.7385.9480.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,708.63545.0068.1 %5.050.6022.0156.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,410.421,316.0061.4 %5.0694.650.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร3,057.401,081.0064.6 %5.0542.53426.0721.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,811.832,807.0026.4 %5.0846.78251.4470.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร13,470.482,271.0083.1 %5.01,284.151,138.5711.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร6,129.065,948.003.0 %1.51,246.12478.2761.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,449.822,060.0040.3 %5.0732.69465.6536.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร6,247.2711,020.79-76.4 %0.01,417.2651.3496.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,300.921,916.5041.9 %5.0618.59393.6136.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร11,017.063,116.5071.7 %5.0903.83370.2559.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,499.284,114.008.6 %4.01,113.01502.7954.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,274.232,518.0041.1 %5.0846.78250.8070.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร3,178.853,786.00-19.1 %0.0580.5632.0894.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร10,788.472,141.0080.2 %5.0694.65484.5030.3 %5.0
รจจ.พิจิตร 36,618.9432,668.1610.8 %5.0742.81747.25-0.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,814.841,214.0056.9 %5.0447.4555.0587.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,480.231,678.2051.8 %5.0694.65372.9046.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร10,517.80864.9091.8 %5.0504.49232.1454.0 %5.0
สปส.จ.พิจิตร6,564.594,877.6425.7 %5.0884.81305.3265.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,784.342,841.0024.9 %5.0827.80267.5967.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร3,851.044,222.90-9.7 %0.0808.75139.7482.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 125,353.7715,492.5838.9 %5.01,197.96174.1185.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 232,556.8512,949.9260.2 %5.01,310.28579.8055.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร846.323,569.26-321.7 %0.0346.19590.79-70.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร135,095.5063,083.0153.3 %5.0887.761,149.25-29.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร21,674.1018,527.0014.5 %5.0720.241,988.88-176.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร35,657.4718,184.9349.0 %5.0601.701,413.51-134.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร5,349.553,455.2335.4 %5.0755.001,795.35-137.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 2,977.102,930.001.6 %0.5618.62309.9849.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)4,973.206,323.01-27.1 %0.01,494.52542.4563.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,861.29468.0083.6 %5.0492.42132.2273.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร17,810.2118,123.44-1.8 %0.03,499.353,383.483.3 %1.5
รวม 537,085 311,983 41.91 % 43,090 27,236 36.79 %