จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่4,065.361,292.0068.2 %5.0393.21271.8030.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.055.80191.71-243.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่3,083.811,123.0063.6 %5.0329.79115.3565.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,407.931,844.4645.9 %5.0640.3930.9695.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่11,925.159,080.0023.9 %5.02,218.70672.6069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่5,211.981,299.0075.1 %5.0308.61119.7061.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก4,247.39972.0077.1 %5.0349.1456.6783.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง4,121.51623.0084.9 %5.0202.0931.6184.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม4,127.83760.0081.6 %5.0332.95126.3062.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม4,149.29390.0090.6 %5.0289.3764.3277.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา4,087.87554.0086.4 %5.0328.4350.1484.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา4,090.14480.0088.3 %5.0420.3862.6485.1 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,219.214,569.00-8.3 %0.0849.4651.5093.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,261.922,450.7224.9 %5.0678.39458.8532.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,430.201,225.3672.3 %5.0381.65178.6053.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,619.27492.0081.2 %5.0404.81337.2516.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,859.221,587.0058.9 %5.0925.66328.6364.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่4,903.393,578.0027.0 %5.0906.64499.0745.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,207.981,384.0056.9 %5.0659.38320.0051.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,569.261,594.0055.3 %5.0754.37391.9548.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่5,629.451,789.0068.2 %5.0885.921,034.20-16.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,079.111,428.0031.3 %5.0472.98373.6821.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,709.544,339.877.8 %3.51,267.95757.7440.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,792.791,809.0052.3 %5.0609.66155.8474.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่12,935.0511,295.9512.7 %5.01,096.80247.9577.4 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่810,170.81803,019.380.9 %0.54,227.041,646.0061.1 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,696.781,737.0063.0 %5.0773.47449.3541.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 6,848.025,376.0021.5 %5.080.1063.5120.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,487.231,039.0070.2 %5.0735.4661.7591.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,070.561,022.0066.7 %5.0509.39186.6863.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,491.922,462.0029.5 %5.0716.44434.8539.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0380,683.753,856.1899.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่11,431.495,373.0053.0 %5.0963.65385.0660.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,146.232,022.0060.7 %5.0773.47205.2273.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่12,884.329,871.5423.4 %5.01,305.9460.8095.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่2,818.941,503.0046.7 %5.0659.38285.0056.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่4,734.472,259.5852.3 %5.0830.54486.3541.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่4,052.852,240.0044.7 %5.0697.42486.8830.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่4,853.921,531.0068.5 %5.0849.54410.6051.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่4,116.912,534.0038.4 %5.0564.3055.8490.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่10,755.633,300.0069.3 %5.0678.41526.3022.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่65,098.4620,456.0068.6 %5.01,220.741,415.50-16.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่2,836.912,084.4426.5 %5.0431.240.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่5,633.043,047.0045.9 %5.0887.63464.5547.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,194.301,590.0050.2 %5.0583.37364.8037.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่4,978.863,637.1226.9 %5.0811.52453.1544.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่4,388.463,641.0017.0 %5.0697.47259.0562.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,588.8910,270.743.0 %1.53,017.38350.6088.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่55,622.5611,769.7578.8 %5.01,718.79552.0067.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,608.932,930.4647.8 %5.0379.06171.9554.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่61,742.7261,372.000.6 %0.51,243.13653.6047.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่22,410.4728,434.00-26.9 %0.0786.96843.45-7.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่15,715.2217,581.54-11.9 %0.0633.53626.281.1 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม20,534.0511,802.0042.5 %5.0620.00437.5129.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก26,091.7024.5099.9 %5.0663.58763.27-15.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่36,120.6718,743.4348.1 %5.011,631.721,278.1589.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,305.502,307.5930.2 %5.0675.57538.6520.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,851.17856.0070.0 %5.0450.20340.9024.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่34,845.4317,850.0048.8 %5.03,148.131,612.0048.8 %5.0
รวม 1,385,862 1,119,646 19.21 % 440,411 27,656 93.72 %