จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,959.931,077.0045.0 %5.0392.65293.5525.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล30,153.0011,162.0063.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,312.154,189.65-26.5 %0.0563.80159.6071.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,028.041,095.0063.8 %5.0506.7580.2684.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล9,264.978,026.9213.4 %5.01,818.85489.2573.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,741.19338.0092.9 %5.0234.7457.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,995.94471.0088.2 %5.0167.7874.1055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง4,030.97494.0087.7 %5.0258.6495.0063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,534.89487.0089.3 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู4,114.90638.0084.5 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า4,051.22678.0083.3 %5.0355.6573.1579.4 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,342.909,809.5813.5 %5.0802.71261.2567.5 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,556.654,930.00-8.2 %0.0643.19249.8561.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,693.831,431.0061.3 %5.0734.94643.1512.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,966.241,101.9062.9 %5.0430.69271.7036.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล5,065.071,834.0063.8 %5.01,286.41972.8024.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,324.861,325.0060.1 %5.0582.81403.6930.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,219.081,004.0068.8 %5.0525.77792.30-50.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,864.982,049.0028.5 %5.0392.65721.69-83.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,264.48433.5089.8 %5.0911.80596.0034.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,603.431,948.0057.7 %5.01,001.17477.8552.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,313.291,206.0063.6 %5.0582.81349.6040.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,554.597,965.11-74.9 %0.0960.26360.0562.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,497.492,142.0038.8 %5.0639.86137.7578.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,169.83612.0071.8 %5.045.0448.86-8.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,401.13792.0076.7 %5.0620.8432.9994.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,899.161,064.5063.3 %5.0449.70176.8960.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล4,030.513,831.604.9 %2.0715.93309.3556.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,305.421,597.90-22.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,479.274,250.005.1 %2.51,058.21441.7258.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,499.861,339.0061.7 %5.0658.88410.5837.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล5,044.0816,546.57-228.0 %0.01,096.2528.2897.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,663.39898.0091.6 %5.0582.81317.3045.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,700.252,498.0032.5 %5.0734.94532.9527.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,350.611,079.0067.8 %5.0601.83172.5171.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,887.661,489.0061.7 %5.0795.20442.6544.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,999.971,747.0041.8 %5.0430.6954.2887.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล8,917.388,430.005.5 %2.5368.80353.794.1 %2.0
รจจ.สตูล 29,775.7830,012.66-0.8 %0.0586.41626.28-6.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,806.72447.0084.1 %5.0373.64123.5066.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,874.701,735.0055.2 %5.0791.99358.0554.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล3,000.311,200.0060.0 %5.0525.77295.4543.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,490.524,381.002.4 %1.0715.93648.859.4 %4.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,332.792,342.0045.9 %5.0601.832.8599.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,381.893,835.6328.7 %5.0770.65737.704.3 %2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล21,602.448,909.1058.8 %5.01,280.15910.1028.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,193.863,115.6225.7 %5.0280.96390.51-39.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล52,152.4851,642.001.0 %0.5959.791,106.75-15.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล26,538.1218,999.1128.4 %5.0694.591,653.83-138.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู35,331.9916,690.0052.8 %5.0577.04561.742.7 %1.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,887.7914,378.16-45.4 %0.01,288.801,098.2014.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,457.872,004.9042.0 %5.0620.85324.1447.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,757.94586.0078.8 %5.0354.62153.9056.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล33,498.849,876.1870.5 %5.02,486.512,396.703.6 %1.5
รวม 432,581 280,567 35.14 % 36,643 24,020 34.45 %