จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,740.14763.0079.6 %5.0351.75161.4254.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด20,722.8911,240.2045.8 %5.047.66130.40-173.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,917.837,407.96-50.6 %0.069.3262.459.9 %4.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราดไม่ครบ1,808.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ129.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,289.871,063.0075.2 %5.0532.5745.1991.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด14,748.5011,260.0023.7 %5.01,699.18965.9043.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด3,703.801.00100.0 %5.0219.6824.4188.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่3,632.74697.0080.8 %5.0311.9369.9277.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,369.63413.0087.7 %5.0222.7151.7176.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,330.22380.0088.6 %5.0150.7257.3861.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,435.63329.0090.4 %5.0331.2548.4585.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง4,854.99369.0092.4 %5.0204.5880.4060.7 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่10,614.1216,481.90-55.3 %0.01,468.86468.7668.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,044.843,000.0025.8 %5.01,017.151,140.00-12.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,427.81506.0079.2 %5.0339.870.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,882.111,853.0052.3 %5.0558.22254.3054.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด4,262.511,441.0066.2 %5.0824.45626.2524.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดไม่ครบ846.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ143.43ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด5,035.361,340.0073.4 %5.0729.37538.8326.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด9,046.761,498.0083.4 %5.01,090.671,035.035.1 %2.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,563.683,169.00-102.7 %0.0370.96857.40-131.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด3,662.181,013.0072.3 %5.0938.54516.2945.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,249.052,520.6022.4 %5.0544.36408.3825.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด5,143.149,674.08-88.1 %0.0995.59232.3776.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,434.071,394.002.8 %1.0691.33343.9450.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,061.87728.0076.2 %5.0653.3059.1091.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,742.15881.0067.9 %5.0425.11362.6814.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,191.692,871.7010.0 %5.0691.33370.0546.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,349.2927,795.00-539.1 %0.0995.591,661.88-66.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,731.485,828.00-236.6 %0.0629.761,187.50-88.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,694.282,133.0042.3 %5.0482.16296.2838.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราดไม่ครบ5,357.46ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ71.35ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ3,084.63975.0068.4 %5.0482.16631.07-30.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,557.653,410.204.1 %2.0704.05229.6267.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,264.911,721.0047.3 %5.0342.29383.98-12.2 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,209.941,684.0047.5 %5.0526.25217.8658.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด668.782,589.07-287.1 %0.0317.4843.3786.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,262.291,852.0043.2 %5.0668.96218.6067.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 550,581.1340,824.4792.6 %5.0606.49944.39-55.7 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 6,099.276,279.00-2.9 %0.0200.43136.8331.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,401.64842.0064.9 %5.0387.08159.3858.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,193.942,630.0049.4 %5.01,090.67296.4072.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด2,969.331,076.0063.8 %5.0615.27239.9461.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด6,545.553,103.0052.6 %5.0802.80794.201.1 %0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด2,935.331,470.0049.9 %5.0596.2569.9188.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,282.381,711.5060.0 %5.0380.73217.6842.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด12,142.5717.5599.9 %5.01,332.20825.8838.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด126,770.4936,205.4471.4 %5.0973.231,693.85-74.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด19,377.5117,786.768.2 %4.0571.91357.9737.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่19,195.438,212.0057.2 %5.0556.42352.8336.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด8,197.8916,621.81-102.8 %0.01,359.12754.7644.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,243.332,441.4024.7 %5.0472.24923.78-95.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,406.89560.6776.7 %5.0219.27262.08-19.5 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 18,436.5010,887.0040.9 %5.03,550.442,147.8139.5 %5.0
รวม 951,710 280,950 70.48 % 34,344 23,960 30.24 %