จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา1,043.90654.0037.4 %5.0391.77134.0465.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,068.193,033.001.1 %0.5452.24110.5775.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,561.862,754.0022.7 %5.0715.861,500.90-109.7 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา2,927.941,181.0059.7 %5.0601.760.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา19,745.7219,676.990.3 %0.54,481.021,054.7676.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,414.531,646.0062.7 %5.0335.47147.2356.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว3,809.15870.0077.2 %5.0253.1347.0781.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม3,756.93793.0078.9 %5.0330.7155.9983.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,674.50622.0083.1 %5.0369.1272.5880.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า3,858.43994.0074.2 %5.0219.880.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์3,847.231,173.0069.5 %5.0190.6560.9768.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว3,775.74978.0074.1 %5.0265.6489.8266.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,528.45498.0085.9 %5.0219.7858.2373.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน3,511.10148.0095.8 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ3,604.7467.0098.1 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,288.583,371.0021.4 %5.01,172.24674.3942.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,517.342,988.0033.9 %5.01,020.11440.8256.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,015.812,559.0015.1 %5.0677.82333.1150.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา2,899.581,067.0063.2 %5.0639.79514.9019.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 24,658.693,457.8025.8 %5.01,795.49906.2849.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,581.793,412.004.7 %2.0867.98928.15-6.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,115.972,161.00-2.1 %0.0513.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,720.322,508.0046.9 %5.01,172.27648.3644.7 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,058.804,896.00-20.6 %0.01,077.16207.7680.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา7,716.267,570.841.9 %0.51,229.29501.5459.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,380.722,032.00-47.2 %0.0479.47179.7062.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,360.77650.0080.7 %5.0734.8731.0795.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,020.961,708.0043.5 %5.0544.71305.1344.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,457.523,695.00-6.9 %0.0791.92320.1959.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,611.010.00100.0 %5.01,039.131,163.08-11.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา7,332.265,481.0025.2 %5.01,077.16313.5070.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,387.901,738.0048.7 %5.0829.95160.5380.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา6,115.2011,227.41-83.6 %0.01,514.53105.9893.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา11,723.583,779.0067.8 %5.0792.45382.9451.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,079.682,316.0054.4 %5.0906.02239.0173.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,033.571,282.0057.7 %5.0734.87192.8973.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา4,614.462,388.0048.2 %5.01,604.19313.9780.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,532.743,506.000.8 %0.5639.7931.6695.1 %5.0
สพ.ฉะเชิงเทรา11,534.942,637.0077.1 %5.0696.84234.2466.4 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 87,042.7658,657.4432.6 %5.01,279.70744.4441.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,967.421,233.0068.9 %5.0552.97143.9074.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา6,329.824,945.8821.9 %5.0968.81292.0469.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,192.581,410.0066.4 %5.0829.95399.0051.9 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา10,045.7319,738.53-96.5 %0.01,799.30800.4655.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,188.101,494.0053.1 %5.0506.19199.2660.6 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา3,676.997,136.01-94.1 %0.0723.40579.6019.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 122,491.3919,278.0414.3 %5.0955.76506.1347.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 220,537.138,574.6258.2 %5.01,660.07539.7767.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)17,693.415,524.0068.8 %5.01,963.77241.2387.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา1,630.383,695.00-126.6 %0.0290.05163.4043.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 33,403.6226,572.0020.5 %5.0888.98795.4110.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา60,304.7860,076.000.4 %0.51,263.451,308.60-3.6 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา95,676.4752,120.0045.5 %5.0799.431,100.16-37.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา20,999.4519,171.008.7 %4.0673.131,299.62-93.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา18,696.7512,284.6034.3 %5.0679.25485.0528.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง40,408.6335,440.0012.3 %5.0652.661,201.75-84.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม69,044.7031,228.0054.8 %5.0750.651,388.92-85.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา8,624.1017,553.00-103.5 %0.01,734.591,382.8720.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,280.353,828.00-16.7 %0.0753.89575.1523.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,560.04681.0073.4 %5.0506.68291.5942.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา14,925.259,880.0033.8 %5.03,625.084,925.97-35.9 %0.0
รวม 725,996 512,038 29.47 % 55,648 31,829 42.80 %