จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,291.94787.0065.7 %5.0459.07116.2374.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว9,115.315,611.0038.4 %5.062.920.9598.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว5,752.19588.9089.8 %5.071.0753.6624.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว2,968.871,264.0057.4 %5.0725.30203.1472.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,258.761,361.0058.2 %5.0687.2752.2592.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว8,686.773,058.1664.8 %5.01,562.00698.5055.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,219.32788.0081.3 %5.0288.1726.4790.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,638.86316.0091.3 %5.0305.2651.8183.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,395.38300.0091.2 %5.0444.9344.5690.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น3,504.24805.0077.0 %5.0276.39103.6362.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,441.45516.0085.0 %5.0333.2671.9478.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,474.451,011.0077.4 %5.0405.93109.1173.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,365.56313.0090.7 %5.0239.1152.1178.2 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ24,580.8318,359.0025.3 %5.01,660.27888.2346.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว5,390.101,681.0068.8 %5.01,162.661,832.49-57.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว4,054.95481.0088.1 %5.0478.09172.1564.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,911.662,110.4069.5 %5.0699.82164.2376.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,600.461,658.0054.0 %5.0934.47620.5533.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว2,864.20971.0066.1 %5.0687.27319.1053.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,531.921,271.2049.8 %5.0554.15527.904.7 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว3,604.982,511.0030.3 %5.0934.474,425.54-373.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว2,242.72239.0089.3 %5.0479.661,217.71-153.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,529.441,296.0063.3 %5.0953.49767.2119.5 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,058.864,129.98-1.8 %0.01,143.65840.1326.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว7,743.5811,502.61-48.5 %0.01,295.78160.6487.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว4,246.211,292.0069.6 %5.0782.35436.5244.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว2,999.15656.0078.1 %5.0744.3170.2190.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,073.61380.0087.6 %5.0573.17344.9239.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,809.452,516.0034.0 %5.0915.46225.4375.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว6,178.2955,318.06-795.4 %0.01,466.921,711.07-16.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว3,682.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5915.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,548.791,527.7172.5 %5.0744.31205.6672.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,068.588,748.61-115.0 %0.01,143.65133.2588.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว10,633.34736.0093.1 %5.0649.23492.1224.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,221.662,205.2031.6 %5.0782.34303.0761.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,613.181,807.00-12.0 %0.0896.44228.6774.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,730.341,437.0061.5 %5.01,010.54541.5046.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,137.821,710.0045.5 %5.0611.2033.8694.5 %5.0
สพ. สระแก้ว11,322.922,458.0078.3 %5.0744.31619.0516.8 %5.0
รจจ.สระแก้ว 50,695.9931,149.0038.6 %5.0927.451,195.83-28.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,432.46839.0065.5 %5.0516.7189.9482.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว4,128.951,870.0054.7 %5.0801.36610.8523.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,184.371,036.0067.5 %5.0592.19122.4979.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว7,479.775,366.5528.3 %5.01,010.54461.1254.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,481.711,077.0069.1 %5.0801.36539.8132.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว18,162.567,054.0161.2 %5.0862.76442.2848.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว14,681.604,406.4070.0 %5.0992.222.8599.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว11,351.1313,468.65-18.7 %0.03,672.78468.2487.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 117,601.9612,414.3929.5 %5.01,494.51583.1961.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 233,852.0518,065.0146.6 %5.01,598.781,223.1523.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว31,229.113,025.0090.3 %5.0281.5810.1796.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว54,457.0956,060.99-2.9 %0.01,250.811,447.00-15.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว22,227.3931,292.00-40.8 %0.0874.371,320.00-51.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น77,532.2723,448.6969.8 %5.0843.79690.3318.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว4,097.6213,117.01-220.1 %0.01,774.941,526.1914.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,673.041,906.0048.1 %5.0858.41295.4565.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,344.07852.0063.7 %5.0459.07208.1754.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 555,423 370,169 33.35 % 47,522 30,103 36.66 %