จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,166.66999.0076.0 %5.0490.56123.3674.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร12,285.6614,055.00-14.4 %0.0169.0077.0054.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร2,653.831,582.0040.4 %5.0585.64196.3266.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,407.98667.0080.4 %5.0585.6452.0491.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร13,780.868,696.0036.9 %5.01,593.47404.2974.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,228.151,178.0072.1 %5.0365.85103.5171.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว4,824.36151.0096.9 %5.0220.9776.2165.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา3,815.43331.0091.3 %5.0360.4435.7790.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย4,978.81257.0094.8 %5.0302.5562.1779.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม3,922.33399.0089.8 %5.0262.2988.1266.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว4,013.39327.0091.9 %5.0218.5980.8363.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง5,202.24302.0094.2 %5.0284.739.2596.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร2,855.122,859.06-0.1 %0.0661.69281.2057.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0271.5839.9085.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,559.16512.0080.0 %5.0479.99153.9067.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,267.40526.0176.8 %5.0399.70195.7051.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร3,953.271,192.0069.8 %5.0927.91686.8726.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร2,970.121,306.0056.0 %5.0497.78611.38-22.8 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธรไม่ครบ870.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,806.641,308.0065.6 %5.01,003.981,239.72-23.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,228.033,384.36-51.9 %0.0530.15725.46-36.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,540.491,865.0058.9 %5.01,308.23740.3943.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร4,060.053,838.265.5 %2.5889.88178.3380.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร14,726.429,814.8433.4 %5.05,206.54252.6595.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร4,492.101,266.0071.8 %5.0756.78113.8685.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,346.66680.0079.7 %5.0680.7178.2388.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,629.35970.0073.3 %5.0509.56473.517.1 %3.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,541.712,316.0034.6 %5.0699.71427.1239.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,308.231,611.72-23.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,255.991,871.0017.1 %5.01,118.07739.5133.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร5,935.843,602.0039.3 %5.01,859.70174.0690.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,396.127,182.00-63.4 %0.0982.4182.0491.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,779.421,164.0075.6 %5.0699.74320.4754.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,453.271,558.0054.9 %5.0832.83267.9367.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,310.963,530.0018.1 %5.0482.11346.9728.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร5,189.912,331.9855.1 %5.01,022.99528.1848.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,565.062,097.0018.2 %5.0490.5638.5192.1 %5.0
สพ.ยโสธร10,706.691,669.0084.4 %5.0661.69481.9727.2 %5.0
รจจ.ยโสธร36,097.9919,651.3845.6 %5.0743.74731.461.7 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,520.12731.0071.0 %5.0395.48106.2573.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,392.43825.0075.7 %5.0661.70256.9761.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,371.65752.0068.3 %5.0433.50247.8242.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร3,519.413,666.39-4.2 %0.0813.82232.1271.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร3,289.671,032.0068.6 %5.0499.69147.5770.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร12,187.393,440.1171.8 %5.03,837.32276.6292.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 112,544.0811,089.4411.6 %5.02,107.49504.9576.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 29,300.4895.1099.0 %5.01,309.14344.8973.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร3,088.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5318.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร85,434.2713,195.3384.6 %5.01,692.551,006.8440.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบ23,203.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา44,154.8557,520.00-30.3 %0.0795.27825.08-3.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,178.9514,904.00-107.6 %0.01,555.431,504.033.3 %1.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 2,828.26116.3095.9 %5.0623.65346.3344.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,546.54552.0078.3 %5.0414.48143.4865.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร36,126.5511,466.0068.3 %5.04,043.095,515.54-36.4 %0.0
รวม 433,342 224,823 48.12 % 49,649 24,288 51.08 %