จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู1,915.34467.0075.6 %5.0347.7395.0072.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู12,315.7311,586.005.9 %2.5187.5395.0049.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู3,252.141,325.0059.3 %5.0499.85121.6075.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู2,455.951,770.0027.9 %5.0594.93150.4874.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�5,696.525,381.005.5 %2.51,460.67339.4176.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู3,172.001,024.0067.7 %5.0255.6052.4579.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�2,935.51342.0088.3 %5.0277.1674.3773.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง2,879.21308.0089.3 %5.0280.5471.3574.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง2,969.31209.0093.0 %5.0268.4985.3968.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,299.56102.0096.9 %5.0237.2422.2890.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา2,892.38352.1087.8 %5.0344.60133.1961.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�3,462.971,896.0045.2 %5.0956.24661.1430.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู2,982.541,870.3237.3 %5.0842.14497.5240.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,405.45799.0066.8 %5.0575.92329.8742.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,542.73603.0076.3 %5.0594.93313.7547.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู2,650.301,381.0047.9 %5.0690.011,080.16-56.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู2,869.412,333.0018.7 %5.0772.59535.5730.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,716.021,980.0046.7 %5.01,184.43697.9441.1 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู3,807.631,527.8759.9 %5.01,051.32190.0081.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู10,613.236,595.2137.9 %5.02,154.25240.9288.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู2,520.191,551.0038.5 %5.0632.97387.8038.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,402.52290.5679.3 %5.047.5424.6248.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,014.97802.0073.4 %5.0690.011.0099.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,152.43381.0082.3 %5.0461.82279.8839.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู2,755.061,721.0037.5 %5.0728.05189.7673.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,066.1954,228.39-1,233.6 %0.01,355.571,497.94-10.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู4,003.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,317.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู10,085.621,353.0086.6 %5.0981.83160.2883.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู7,320.1210,024.42-36.9 %0.02,534.57111.8095.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู9,442.411,106.0088.3 %5.0556.90479.1814.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู2,889.591,675.0042.0 %5.0690.01315.3854.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,014.672,344.0022.2 %5.0861.16530.0538.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู3,994.101,080.0073.0 %5.0572.67203.0164.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,257.381,703.0024.6 %5.0480.8463.1086.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู28,102.571,470.0094.8 %5.0626.36215.4065.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�42,659.8927,210.2136.2 %5.0815.17562.5931.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู1,998.60766.0061.7 %5.0385.7698.6074.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2,611.0314,688.00-462.5 %0.0476.38338.4828.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,237.51572.0074.4 %5.0499.85147.1470.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู3,792.832,645.0030.3 %5.0728.05510.3729.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู2,822.801,104.0060.9 %5.0632.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู2,754.503,043.05-10.5 %0.0709.03408.9042.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 44,820.939,524.0078.8 %5.01,095.58537.2851.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 231,435.398,204.0673.9 %5.01,077.45955.1311.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,286.262,160.585.5 %2.5273.37237.5013.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู33,793.5027,759.0017.9 %5.0896.83380.0057.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง63,127.8613,384.0078.8 %5.0639.67142.7477.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู4,851.4313,426.04-176.7 %0.0870.97171.0080.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2,994.671,207.0059.7 %5.0651.98462.9229.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,399.70684.0071.5 %5.0423.79190.4155.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู14,849.527,893.9946.8 %5.04,062.315,730.23-41.1 %0.0
รวม 421,288 255,852 39.27 % 38,403 21,120 45.00 %