จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน51,180.1854,241.00-6.0 %0.0103.60117.91-13.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน3,454.202,119.0538.7 %5.0601.33193.1767.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน2,699.151,127.0058.2 %5.0696.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน12,318.079,648.0021.7 %5.03,073.44515.3583.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน3,870.941,336.0065.5 %5.0303.3458.0980.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา2,498.80324.0087.0 %5.0213.860.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ10,983.23374.0096.6 %5.0223.4737.2183.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง3,316.94456.0086.3 %5.0193.4673.0562.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,005.27558.0081.4 %5.0276.9939.3885.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้3,653.45352.0090.4 %5.0510.6626.1294.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง3,502.19161.0095.4 %5.0180.9634.3381.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง3,508.42110.0096.9 %5.0394.5183.8878.7 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 24,314.684,565.35-5.8 %0.0417.4434.7691.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,084.603,324.9618.6 %5.01,019.71746.6726.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,180.561,828.0042.5 %5.0962.6356.7394.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,326.76919.0072.4 %5.0658.38203.7269.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนไม่ครบ507.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ204.22ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน3,509.981,503.0057.2 %5.0544.311,516.45-178.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนไม่ครบ65,357.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,692.741,571.3157.4 %5.01,133.78879.9422.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,042.241,091.0073.0 %5.0943.65150.5984.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน10,508.308,628.8517.9 %5.01,647.24239.0985.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน2,287.631,113.0051.3 %5.0544.31162.4570.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,665.883,161.00-89.7 %0.050.6648.853.6 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน2,442.19456.0081.3 %5.0636.1068.4089.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,447.52838.0065.8 %5.0525.29505.883.7 %1.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน3,808.602,450.0035.7 %5.0615.10189.2569.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน4,904.642,724.1644.5 %5.01,323.961,659.97-25.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,451.701,454.0067.3 %5.01,038.73609.4441.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน3,822.901,577.5758.7 %5.0696.44238.3265.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน5,304.498,581.77-61.8 %0.01,361.9936.5497.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน3,716.541,358.0063.5 %5.0696.41477.8531.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน1,349.732,758.40-104.4 %0.0848.57114.0086.6 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน4,795.202,626.0045.2 %5.01,152.82468.1759.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน2,861.581,267.3555.7 %5.0810.35352.5156.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน9,612.772,838.0070.5 %5.0458.37154.8566.2 %5.0
รจจ.ลำพูน ไม่ครบ41,349.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ572.89ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,573.6799.0096.2 %5.0306.84100.3367.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน5,305.032,847.0046.3 %5.0753.48185.2575.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน5,961.351,602.0073.1 %5.0402.90284.1429.5 %5.0
สปส.จ.ลำพูน4,821.555,659.00-17.4 %0.01,152.82255.1377.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน2,897.061,577.0045.6 %5.0696.43138.0080.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูนไม่ครบ1,662.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ332.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 144,673.668,089.3181.9 %5.01,070.86276.6074.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 241,428.278,299.7480.0 %5.01,442.95643.2455.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน868.093,030.00-249.0 %0.0463.95284.0938.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน54,948.5841,431.5824.6 %5.01,324.23589.0055.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน53,513.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5775.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ829.35ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 8,347.389,049.61-8.4 %0.0734.47320.3456.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,379.47519.0078.2 %5.0468.22145.6568.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน34,504.008,623.0075.0 %5.04,293.022,545.8140.7 %5.0
รวม 402,830 218,267 45.82 % 37,272 15,861 57.44 %