จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0184.4971.0861.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน51,180.1854,241.00-6.0 %0.0103.60117.91-13.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน3,454.202,119.0538.7 %5.0601.33193.1767.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน2,699.151,127.0058.2 %5.0696.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน12,113.205,913.1251.2 %5.03,073.44515.3583.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน3,870.941,336.0065.5 %5.0303.3458.0980.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา2,498.80324.0087.0 %5.0213.860.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ10,983.23374.0096.6 %5.0223.4737.2183.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง3,316.94456.0086.3 %5.0193.4673.0562.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,005.27558.0081.4 %5.0276.9939.3885.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้3,653.45352.0090.4 %5.0510.6658.7588.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง3,516.81161.0095.4 %5.0180.9634.3381.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง3,508.42110.0096.9 %5.0394.5183.8878.7 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 24,314.684,565.35-5.8 %0.0417.4434.7691.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,084.603,324.9618.6 %5.01,019.71746.6726.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,180.561,828.0042.5 %5.0962.6356.7394.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,326.76919.0072.4 %5.0658.38203.7269.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน3,097.04507.0083.6 %5.0347.84204.2241.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน3,509.981,503.0057.2 %5.0544.311,516.45-178.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,013.982,103.00-4.4 %0.0446.30249.4744.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,893.701,571.3159.6 %5.01,228.86879.9428.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,042.241,091.0073.0 %5.0943.65150.5984.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน13,964.408,628.8538.2 %5.01,647.24239.0985.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน2,287.631,113.0051.3 %5.0544.31162.4570.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,665.883,161.00-89.7 %0.050.6648.853.6 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน2,442.19456.0081.3 %5.0636.1068.4089.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,447.52838.0065.8 %5.0525.29505.883.7 %1.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน3,808.602,450.0035.7 %5.0615.10189.2569.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน4,904.642,724.1644.5 %5.01,323.961,659.97-25.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,451.701,454.0067.3 %5.01,038.73609.4441.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน3,822.901,577.5758.7 %5.0696.44238.3265.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน5,304.498,581.77-61.8 %0.01,361.9936.5497.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน3,716.541,358.0063.5 %5.0696.41477.8531.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน1,349.732,758.40-104.4 %0.0848.57114.0086.6 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน4,795.202,626.0045.2 %5.01,152.82468.1759.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน2,861.581,267.3555.7 %5.0810.35352.5156.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน3,213.842,452.5023.7 %5.0639.3968.7289.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน9,612.772,838.0070.5 %5.0458.37154.8566.2 %5.0
รจจ.ลำพูน 53,974.3341,349.0023.4 %5.01,063.30572.8946.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน3,277.1799.0097.0 %5.0468.24100.3378.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน5,305.032,847.0046.3 %5.0753.48185.2575.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน5,961.351,602.0073.1 %5.0601.36284.1452.8 %5.0
สปส.จ.ลำพูน4,821.555,659.00-17.4 %0.01,152.82255.1377.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน2,897.061,577.0045.6 %5.0696.43138.0080.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน9,863.651,662.0083.2 %5.0772.50332.2557.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 144,677.998,089.3181.9 %5.01,072.01276.6074.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 241,428.278,299.7480.0 %5.01,442.95643.2455.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน3,808.293,030.0020.4 %5.0463.95283.8838.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน54,707.5141,431.5824.3 %5.01,319.15589.0055.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน53,513.0612,280.6477.1 %5.0775.801,142.49-47.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 26,317.359,061.0165.6 %5.0615.331,033.60-68.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง14,696.4613,014.0011.4 %5.0604.17829.35-37.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน9,382.7711,721.00-24.9 %0.01,419.6032.2797.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 8,347.382,875.5465.6 %5.0734.47320.3456.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,379.47519.0078.2 %5.0468.22145.6568.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน34,504.008,623.0075.0 %5.04,293.022,545.8140.7 %5.0
รวม 585,776 302,508 48.36 % 44,592 20,430 54.18 %