จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,376.92831.0065.0 %5.0493.17168.1165.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์9,482.267,240.0023.6 %5.066.700.9598.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์3,924.723,094.0021.2 %5.0702.37101.2485.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์2,732.831,240.0054.6 %5.0721.3786.8588.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์24,276.4712,839.4047.1 %5.04,182.28622.4185.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,209.48453.0085.9 %5.0305.8350.7483.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,320.01377.0091.3 %5.0211.7742.7579.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล3,204.28675.0078.9 %5.0182.4731.2582.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,156.58449.0085.8 %5.0293.8382.6371.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,118.13224.0092.8 %5.0264.4046.6482.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,924.14304.0092.3 %5.0325.4697.9269.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,442.38352.0089.8 %5.0451.51103.7177.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,169.06258.0091.9 %5.0595.76102.9082.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์12,238.414,551.2362.8 %5.01,405.961,493.86-6.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด3,954.61774.0080.4 %5.0617.40197.6068.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์3,350.162,061.0038.5 %5.0987.60375.5562.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,369.471,513.0055.1 %5.0876.84255.5070.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,747.241,267.0053.9 %5.0740.38426.2742.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,035.56864.0057.6 %5.0436.14529.76-21.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์5,673.141,995.0064.8 %5.0798.76915.54-14.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,402.052,233.0034.4 %5.0539.72355.3234.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์6,705.803,585.0046.5 %5.02,413.801,573.2734.8 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์6,210.662,315.2062.7 %5.01,145.82123.5089.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์11,836.9311,642.991.6 %0.51,559.4085.4594.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)11,672.725,906.1149.4 %5.02,211.441,631.1526.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์2,889.701,550.0046.4 %5.0797.43332.5058.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,615.84375.0076.8 %5.062.222.8595.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์2,687.39832.0069.0 %5.0805.9852.2293.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,815.121,112.8060.5 %5.0626.31197.6168.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์10,883.032,261.7179.2 %5.0873.52406.0953.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์11,978.693,143.0073.8 %5.01,900.70787.4358.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์6,503.905,174.0020.4 %5.01,120.72525.3553.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,430.673,405.0067.4 %5.0835.48337.1659.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์12,452.067,347.0041.0 %5.01,577.1146.1297.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์3,661.43869.0076.3 %5.01,006.61401.8260.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,330.712,155.0035.3 %5.0987.61493.6850.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์6,086.732,574.0057.7 %5.01,329.89225.8983.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,109.33484.0084.4 %5.0873.49265.5969.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์4,799.053,435.0028.4 %5.0270.4172.7373.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,646.181,226.0088.5 %5.0816.47433.7846.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 39,240.8431,855.6818.8 %5.0900.19309.7265.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,316.62817.0064.7 %5.0512.19200.7660.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,619.021,850.0048.9 %5.0740.40258.9165.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,766.30893.0067.7 %5.0607.29115.7180.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์4,221.533,525.6316.5 %5.0969.90445.0654.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์3,810.29983.0074.2 %5.0779.67235.7969.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์5,660.294,887.5913.7 %5.0987.61286.2571.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์9,038.263,190.0064.7 %5.0359.01499.00-39.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 159,388.9913,818.3876.7 %5.01,393.74408.5570.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 215,435.385,865.3662.0 %5.01,878.71580.1669.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์5,317.263,809.8228.3 %5.0323.08155.4251.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์61,998.1268,131.01-9.9 %0.01,425.88741.1948.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์92,437.0034,818.0062.3 %5.0900.05592.8734.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์531,123.8820,951.8796.1 %5.0739.51759.38-2.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย34,936.169,576.0072.6 %5.0773.40446.2142.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์179,475.8816,501.9290.8 %5.02,397.781,719.9128.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4,379.272,202.0049.7 %5.0759.42445.9941.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,063.45879.0071.3 %5.0637.45107.0783.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์39,165.1110,563.0073.0 %5.05,464.623,199.6741.4 %5.0
รวม 1,334,818 338,106 74.67 % 58,964 25,589 56.60 %