จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา1,821.20274.0085.0 %5.0445.43240.1146.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา6,304.784,886.0022.5 %5.042.81143.50-235.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,161.68667.0069.1 %5.0356.0053.1785.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา2,343.38871.7062.8 %5.0692.630.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา7,652.706,423.9916.1 %5.01,833.59588.2767.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา3,299.10894.0072.9 %5.0385.74109.5471.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ2,872.03544.0081.1 %5.0440.1091.1679.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้2,827.73416.0085.3 %5.0249.8770.9071.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน2,736.55279.0089.8 %5.0276.2070.9074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง2,746.55478.0082.6 %5.0448.53101.9377.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ2,762.20271.0090.2 %5.0207.6187.1558.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน2,767.95130.0095.3 %5.0486.3684.5782.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง2,713.20290.0089.3 %5.0479.0585.5082.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�5,858.231,906.4867.5 %5.01,263.11863.5531.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา2,992.75818.0072.7 %5.01,016.42337.7266.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,237.31692.0069.1 %5.0654.60155.0976.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,037.85698.0065.7 %5.0559.52460.9917.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา2,907.25994.0065.8 %5.0901.811,698.63-88.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา1,607.352,456.96-52.9 %0.0518.4289.7382.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา7,172.433,393.2452.7 %5.01,415.24541.5061.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,356.131,757.0047.6 %5.0844.76332.8360.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา7,611.286,375.9716.2 %5.01,434.26465.0567.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา3,337.332,790.8316.4 %5.01,107.24438.5460.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,297.13620.0052.2 %5.057.7672.58-25.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา2,374.58411.0082.7 %5.0730.6716.8897.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,199.13530.0075.9 %5.0616.57366.1440.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา2,994.081,367.5054.3 %5.0806.73258.6067.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา4,424.6021,567.31-387.4 %0.01,624.424,013.90-147.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา3,327.032,923.0112.1 %5.01,110.99327.5970.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา2,726.80596.0078.1 %5.0750.19233.5668.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา5,090.454,946.802.8 %1.01,206.07145.6487.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,159.73600.0072.2 %5.0347.28319.058.1 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา2,886.731,790.8638.0 %5.0958.86218.7677.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา2,804.481,365.0051.3 %5.0768.70128.5783.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา2,995.781,358.0054.7 %5.0882.79232.0173.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,155.251,444.0033.0 %5.0552.26112.5379.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา9,660.681,488.0084.6 %5.01,038.35482.7753.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา26,962.0225,067.587.0 %3.5863.65508.4541.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา1,964.15519.0073.6 %5.0443.36151.3065.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2,434.531,413.7141.9 %5.0692.63256.2763.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,134.75290.0086.4 %5.0597.55143.6876.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา3,785.132,429.6435.8 %5.01,187.05617.2948.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาไม่ครบ928.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ137.33ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา2,562.581,682.0034.4 %5.0768.7085.8888.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 192,028.426,065.1693.4 %5.01,194.971,015.6515.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 226,764.336,994.5473.9 %5.02,084.57799.5961.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา2,888.284,014.00-39.0 %0.0319.549.0097.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา124,388.289,235.1692.6 %5.01,263.59769.2339.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา39,240.1741,520.00-5.8 %0.0907.99285.0068.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้19,300.8211,947.1238.1 %5.0642.05342.5046.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา2,319.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,159.491,688.27-45.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,444.95854.0065.1 %5.0711.65662.536.9 %3.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา1,926.70413.0078.6 %5.0483.46158.4067.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา12,877.707,059.9245.2 %5.04,187.493,939.355.9 %2.5
รวม 490,926 198,819 59.50 % 44,326 25,471 42.54 %