จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย1,975.65416.0078.9 %5.0629.6658.4290.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย16,864.6613,470.0020.1 %5.077.53242.47-212.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย5,968.9311,844.20-98.4 %0.0104.1430.8270.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย2,995.052,261.0024.5 %5.01,009.99229.2277.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย2,318.381,104.0052.4 %5.0800.8445.5194.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย18,781.058,828.6053.0 %5.02,911.59863.1770.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย3,402.431,322.1061.1 %5.0389.03149.7561.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน3,178.48513.0083.9 %5.0335.1172.3478.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย2,888.90821.0071.6 %5.0380.87133.3865.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน2,939.95673.0077.1 %5.0418.1156.7286.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า3,338.05395.0088.2 %5.0544.2568.0487.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ2,780.26339.0087.8 %5.0571.0253.4190.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย2,731.30263.0090.4 %5.0344.9821.4793.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,338.05255.0092.4 %5.0419.3389.4178.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,250.60482.0085.2 %5.0393.2565.6383.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,111.15535.8782.8 %5.0263.4365.5375.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,336.30374.0088.8 %5.0267.0667.9774.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,121.55535.8782.8 %5.0280.2865.5376.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น3,271.60535.8783.6 %5.0484.5165.5386.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,134.08231.0092.6 %5.0252.7117.2693.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,338.05100.0097.0 %5.0439.3115.3096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,102.50245.0092.1 %5.0177.1166.1762.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย59,209.7041,755.6029.5 %5.02,513.73350.1386.1 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน11,275.356,380.0043.4 %5.01,390.52440.3968.3 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ3,844.0923,081.30-500.4 %0.01,189.67265.7777.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย7,522.334,535.0039.7 %5.02,093.902,614.40-24.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย3,927.901,923.5051.0 %5.0743.76374.5749.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย3,422.431,389.2059.4 %5.01,219.16926.5924.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย2,901.881,042.0064.1 %5.0914.90289.7968.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย2,698.301,509.6044.1 %5.0857.86171.8480.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย8,297.781,235.0085.1 %5.03,805.342,624.8831.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,518.102,452.092.6 %1.0723.73300.0758.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย4,597.131,253.6872.7 %5.01,918.251,311.7131.6 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,039.331,894.1453.1 %5.01,485.38575.0161.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 4,362.959,171.00-110.2 %0.01,390.31327.9776.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย2,924.902,241.0023.4 %5.01,086.04806.4425.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)8,462.385,007.1540.8 %5.03,949.71950.0075.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,150.386,000.00-90.5 %0.090.4531.6365.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)8,287.03242.0097.1 %5.0496.5559.8987.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย2,417.35311.0087.1 %5.0857.86112.9486.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,439.30651.0073.3 %5.0705.73309.4956.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,113.932,762.0011.3 %5.01,105.07300.4672.8 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย5,896.3034,294.64-481.6 %0.02,341.114,170.69-78.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย4,853.783,854.0020.6 %5.01,599.48535.8066.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย2,978.351,998.0032.9 %5.01,009.99103.5589.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย14,837.096,560.4555.8 %5.03,073.25115.1996.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย8,866.5554,712.00-517.1 %0.0781.80152.0080.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย3,590.881,568.4056.3 %5.01,181.12371.7768.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,134.881,703.0045.7 %5.01,067.04672.9836.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย6,144.912,429.7060.5 %5.02,055.87621.9769.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย2,656.631,992.9025.0 %5.0876.87133.9584.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย11,435.046,612.0042.2 %5.0548.95298.2545.7 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย2,560,056.0092,810.0096.4 %5.028,356.661,559.5194.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย2,414.2045.5198.1 %5.0591.64134.7777.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย6,578.23148.5197.7 %5.01,390.31443.6568.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,885.23945.0075.7 %5.0819.83463.9743.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย6,084.706,050.210.6 %0.51,656.53794.8252.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย3,352.85595.0082.3 %5.01,200.15379.4368.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย7,492.804,008.1046.5 %5.01,276.2194.5092.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย7,396.752,000.0073.0 %5.01,567.36282.0082.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)71,389.18424.9999.4 %5.03,266.35755.5676.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 140,786.699,237.9477.4 %5.0916.621,028.12-12.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 223,568.869,559.9559.4 %5.02,686.541,316.2451.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 311,141.135,749.7448.4 %5.02,717.12799.5270.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 423,183.035,739.1375.2 %5.01,557.282,018.61-29.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย13,946.083,335.7176.1 %5.0406.441,253.18-208.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย13,052.0335,372.00-171.0 %0.0808.91577.6328.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย23,502.8020,880.0011.2 %5.0951.15758.7120.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย106,385.2244,500.0058.2 %5.01,100.531,063.453.4 %1.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย18,594.9831,178.00-67.7 %0.0981.632,030.00-106.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย28,013.9112,572.9955.1 %5.0829.06882.00-6.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง18,695.5011,985.0035.9 %5.0851.18711.0316.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง78,421.738,688.0088.9 %5.0778.620.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย13,848.0213,365.683.5 %1.52,375.742,236.605.9 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 2,488.151,546.0037.9 %5.0933.92463.4350.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,191.20722.0467.0 %5.0743.76365.5250.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 47,482.305,900.0087.6 %5.04,388.843,971.509.5 %4.5
รวม 3,446,926 603,465 82.49 % 117,720 47,248 59.86 %