จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,762.20794.0071.3 %5.0491.33146.5070.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย7,488.104,064.7045.7 %5.051.04105.27-106.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย2,657.211,353.0049.1 %5.0653.5886.6486.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย2,816.551,956.0030.6 %5.0672.6034.4694.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย14,111.486,678.2252.7 %5.01,927.65589.4369.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย3,882.711,510.0061.1 %5.0250.2052.2579.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก3,953.851,103.0072.1 %5.0328.1469.4578.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง3,650.72610.0083.3 %5.0261.65137.7547.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย3,433.18833.0075.7 %5.0468.5189.9680.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย3,825.75680.0082.2 %5.0296.0062.7078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ3,355.15831.0075.2 %5.0239.6038.0084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,262.15461.0085.9 %5.0243.89123.5049.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร3,299.94517.0084.3 %5.0289.7995.0067.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,275.53424.0087.1 %5.0345.94104.8169.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย4,870.326,036.16-23.9 %0.01,394.531,598.50-14.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,044.722,065.0032.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย3,642.211,927.0047.1 %5.01,071.25648.1339.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย2,876.901,293.0055.1 %5.0748.66469.0137.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย2,772.38537.0080.6 %5.0653.58200.3669.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย6,677.493,436.0048.5 %5.02,384.041,402.4941.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย1,928.572,579.33-33.7 %0.0516.25657.70-27.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,577.442,233.0037.6 %5.01,128.98387.3465.7 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,058.692,442.00-18.6 %0.0368.34107.3370.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย5,794.6712,835.00-121.5 %0.01,281.1149.4096.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,003.421,086.3063.8 %5.0653.58143.1678.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย3,577.80330.0090.8 %5.074.5682.85-11.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,076.36646.0079.0 %5.0418.3550.6287.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,453.57379.0084.6 %5.0614.87321.9547.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,412.731,985.7041.8 %5.0862.76262.3069.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย8,272.2528,681.00-246.7 %0.01,395.202,598.90-86.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย2,757.374,185.00-51.8 %0.01,119.09410.0263.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,178.711,861.0064.1 %5.0805.71275.1265.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย4,954.5713,258.22-167.6 %0.01,243.0890.4792.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย2,966.90321.0089.2 %5.0786.69667.7915.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,108.384,206.10-35.3 %0.0843.74578.2131.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,104.563,672.0010.5 %5.01,262.09520.7158.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย4,726.911,760.0062.8 %5.0602.85301.1850.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย2,579.552,117.0017.9 %5.0615.55111.8181.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย10,643.661,499.0085.9 %5.0729.64406.4744.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย30,925.4922,913.9825.9 %5.0718.82678.305.6 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,243.511,005.0055.2 %5.0482.44115.3276.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย3,749.132,518.3832.8 %5.0729.64321.2956.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,540.421,044.9058.9 %5.0596.53219.4563.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย3,515.384,223.40-20.1 %0.0909.68547.0539.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย2,948.013,408.00-15.6 %0.0767.68180.6076.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย4,945.764,334.0012.4 %5.01,655.61971.2641.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย2,709.933,993.00-47.3 %0.0672.60129.0880.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)7,559.2021,717.85-187.3 %0.03,661.90628.2182.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 113,200.1514,951.57-13.3 %0.02,002.29625.0368.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 239,503.745,685.8985.6 %5.02,105.88686.8467.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,696.082,623.00-54.7 %0.0250.88488.85-94.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย56,094.0954,860.002.2 %1.01,222.30820.8032.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย62,541.9138,792.0038.0 %5.0787.68549.4830.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย17,713.7221,128.91-19.3 %0.0768.311,320.00-71.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย18,142.2219,747.00-8.8 %0.0650.49794.48-22.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย39,997.4814,241.2164.4 %5.0834.51732.8412.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง58,732.1216,200.0072.4 %5.0739.32961.85-30.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย8,032.4914,470.68-80.2 %0.01,430.151,432.69-0.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,184.843,115.242.2 %1.0729.64376.4348.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,013.27787.0073.9 %5.0501.45230.6654.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย27,189.7712,796.4052.9 %5.04,397.735,217.68-18.6 %0.0
รวม 574,013 407,743 28.97 % 54,710 32,106 41.32 %