จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร3,578.451,372.0061.7 %5.0466.46141.9469.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร2,542.081,595.0037.3 %5.0543.73194.0464.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร2,763.541,564.0043.4 %5.0450.980.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร21,083.2114,475.0031.3 %5.02,710.35575.0078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0219.980.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน3,331.181,072.0067.8 %5.0273.23100.8363.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก3,357.85927.0072.4 %5.0368.77106.2471.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,259.06598.0081.7 %5.0222.3886.0861.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,260.37788.0075.8 %5.0333.26106.6768.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,166.38376.0088.1 %5.0237.9587.0963.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,168.52758.0076.1 %5.0201.3486.6557.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,313.14515.0084.5 %5.0178.6686.9351.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม3,263.16481.0085.3 %5.0221.1756.5574.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร3,741.472,829.0024.4 %5.01,055.96987.666.5 %3.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,276.772,568.0021.6 %5.0633.11690.05-9.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร2,924.811,777.0039.2 %5.0713.67255.2264.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,972.751,596.0046.3 %5.0332.33610.22-83.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร4,448.641,907.0057.1 %5.01,374.61814.2640.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,180.383,183.00-46.0 %0.0515.23616.85-19.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,960.921,759.0055.6 %5.01,151.04745.9935.2 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,055.132,285.0025.2 %5.0746.17139.7381.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร6,743.268,077.00-19.8 %0.01,398.25378.8372.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร2,916.501,117.0061.7 %5.0441.7352.5688.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,646.95504.0069.4 %5.050.6074.39-47.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,376.301,143.0066.1 %5.0732.6953.9792.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,529.381,027.0059.4 %5.0542.53273.4649.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,334.832,758.0017.3 %5.0846.78274.6367.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร12,758.361,931.0084.9 %5.01,277.081,467.46-14.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร5,910.525,362.009.3 %4.51,246.121,087.7912.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,012.712,040.0032.3 %5.0732.69353.3151.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร5,897.449,211.31-56.2 %0.01,417.2654.7696.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,222.611,769.3045.1 %5.0656.62459.1930.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร10,619.873,081.9071.0 %5.0903.83190.0079.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร3,917.903,862.001.4 %0.51,113.01541.9751.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,118.861,608.0061.0 %5.0846.78266.8368.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร2,856.013,597.00-25.9 %0.0580.5664.6888.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร10,400.482,133.0079.5 %5.0694.65529.1523.8 %5.0
รจจ.พิจิตร 35,296.9532,496.297.9 %3.5742.81503.1032.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,294.981,109.0051.7 %5.0447.45134.2270.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,353.461,329.6060.4 %5.0694.65358.0448.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร2,948.14796.8073.0 %5.0504.49208.6058.7 %5.0
สปส.จ.พิจิตร5,630.324,720.3616.2 %5.0884.81308.7765.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,233.932,352.0027.3 %5.0827.80180.3778.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร3,294.313,927.04-19.2 %0.0808.7563.9392.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 119,991.1414,217.1928.9 %5.01,197.96167.8386.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 231,516.4413,600.1756.8 %5.01,309.13426.5267.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร4,956.103,902.3521.3 %5.0340.72570.57-67.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร113,007.3855,865.5050.6 %5.0887.761,189.43-34.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร20,712.0617,371.0016.1 %5.0720.24633.5512.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร32,729.7718,190.6344.4 %5.0601.701,470.35-144.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร5,263.8214,481.57-175.1 %0.0755.001,644.02-117.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 2,871.882,841.501.1 %0.5618.62338.6245.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)4,795.086,233.99-30.0 %0.01,494.52773.5148.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,340.34480.0079.5 %5.0492.42207.6857.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร17,167.3917,235.23-0.4 %0.03,499.353,651.51-4.3 %0.0
รวม 477,313 302,797 36.56 % 43,260 25,443 41.18 %