จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,819.98525.0081.4 %5.0452.37135.8570.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี19,025.5012,922.5832.1 %5.086.62285.00-229.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี2,841.001,894.0033.3 %5.0661.5434.6694.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,263.281,311.0059.8 %5.0623.5129.9595.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี9,247.03200.8797.8 %5.02,391.44671.6571.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี5,194.861,526.0070.6 %5.0306.3093.1069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช3,449.14412.0088.1 %5.0327.8571.2578.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง3,449.67575.0083.3 %5.0336.3925.6792.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,317.691,232.0071.5 %5.0209.6995.0054.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์4,164.42690.0083.4 %5.0200.4695.0052.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์3,600.88714.0080.2 %5.0231.140.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง3,661.821,419.0061.2 %5.0403.3564.0084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก3,712.75865.0076.7 %5.0309.059.5096.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง5,289.65707.0086.6 %5.0278.5076.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ3,288.45776.0076.4 %5.0323.0646.6285.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี8,335.113,673.1455.9 %5.01,174.971,166.290.7 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,248.811.00100.0 %5.0623.51312.8049.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี3,775.851,935.0048.8 %5.0984.81617.5037.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,641.32878.0075.9 %5.0561.21209.3062.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี2,734.561,710.0037.5 %5.0566.46485.2814.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,203.883,501.0016.7 %5.01,060.881,545.41-45.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี3,842.613,716.003.3 %1.5616.49795.62-29.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,770.253,495.0026.7 %5.01,251.04895.7628.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)3,669.023,527.983.8 %1.5984.81383.0661.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี13,791.831,111.6991.9 %5.01,707.42224.0686.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง10,706.9710,008.226.5 %3.04,209.605,697.90-35.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,544.681,564.0055.9 %5.0946.78530.1044.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี9,212.936,850.6725.6 %5.03,057.56573.7581.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,580.81824.0077.0 %5.0832.690.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,925.37299.0089.8 %5.0604.49366.9839.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี3,558.403,904.90-9.7 %0.0794.65418.6447.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี9,667.6151,767.00-435.5 %0.01,688.412,257.80-33.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี12,518.805,874.0053.1 %5.01,289.071,850.00-43.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี3,976.581,797.0054.8 %5.0927.77153.9583.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี6,119.029,826.35-60.6 %0.01,498.25117.1692.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี14,287.8410,454.6326.8 %5.02,329.75611.3073.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี7,247.091,297.0082.1 %5.0775.64478.8038.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,611.652,945.6836.1 %5.0851.70590.6430.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,358.023,733.0030.3 %5.01,155.96396.9765.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,683.732,461.0047.5 %5.01,346.12611.9654.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,774.592,625.0030.5 %5.0604.4959.5790.1 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี19,224.698,500.0055.8 %5.0509.63356.2530.1 %5.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 83,932.3370,196.2216.4 %5.01,342.20983.7526.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,368.50574.0075.8 %5.0471.3878.8583.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,661.322,166.0040.8 %5.0686.11522.5023.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี30,125.2918,213.9939.5 %5.01,865.99859.8553.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,121.97907.0070.9 %5.0566.46198.2865.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,285.843,635.0015.2 %5.0927.77440.2952.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี3,930.181,467.0062.7 %5.0591.03285.0051.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,149.923,521.00-11.8 %0.0870.72720.0017.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,516.853,045.0032.6 %5.0536.84611.42-13.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1454,791.6313,769.3397.0 %5.0930.26297.3268.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 220,381.448,970.1256.0 %5.01,113.68555.9350.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 320,398.367,679.2762.4 %5.01,402.721,014.9027.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)8,082.225,956.0026.3 %5.02,135.28663.3068.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,196.078,016.00-11.4 %0.0433.65727.82-67.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี78,372.97105,786.00-35.0 %0.01,341.471,249.966.8 %3.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี120,085.1749,454.3658.8 %5.0813.781,349.29-65.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี27,829.6349,869.00-79.2 %0.0946.571,045.00-10.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส23,645.8422,231.006.0 %3.0747.11917.12-22.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง40,198.1310,279.2074.4 %5.0766.16536.8929.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง72,124.3017,708.8775.4 %5.0675.04921.35-36.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี20,249.4719,958.001.4 %0.51,885.851,663.0011.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,349.133,096.7028.8 %5.0866.83707.0218.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)6,331.919,545.00-50.7 %0.02,281.9731.6698.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,317.72869.0073.8 %5.0623.51141.7977.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี37,002.5410,945.0070.4 %5.03,772.305,290.11-40.2 %0.0
รวม 1,337,787 621,908 53.51 % 68,690 45,254 34.12 %