จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร3,659.951,202.0067.2 %5.0166.36151.648.8 %4.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร2,827.931,664.0041.2 %5.0412.43112.8772.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร2,824.491,751.0038.0 %5.0443.3935.4092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 229,080.8322,174.0023.8 %5.03,309.57549.8083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 123,322.8413,608.7341.7 %5.02,980.65370.5087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 18,213.515,832.3629.0 %5.0279.3163.6577.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,279.077,595.32-77.5 %0.01,013.85657.9835.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,255.822,819.0013.4 %5.0747.65497.6533.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร2,595.551,352.0047.9 %5.0386.3491.9376.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร2,747.521,390.0049.4 %5.0443.39246.6744.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร2,957.401,904.0035.6 %5.0490.28401.0018.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,667.252,241.00-34.4 %0.0330.03126.9561.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,252.953,733.5512.2 %5.01,051.88659.8737.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร9,912.0514,344.33-44.7 %0.01,165.98536.7554.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,171.092,085.0034.2 %5.0614.53236.4261.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,237.42889.0072.5 %5.0652.5771.8989.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,747.521,243.0054.8 %5.0443.39309.9330.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,518.943,389.873.7 %1.5728.63378.9048.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร9,626.6338,284.00-297.7 %0.01,566.731,406.9910.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,435.285,027.00-46.3 %0.0690.60358.3148.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร2,917.561,271.0056.4 %5.0451.58141.2368.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร4,918.5313,636.86-177.3 %0.01,136.0949.0095.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร2,457.471,013.0058.8 %5.0329.30495.20-50.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,245.58892.0072.5 %5.0652.57286.0256.2 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,611.552,793.0022.7 %5.0804.69398.3650.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร3,218.193,298.91-2.5 %0.0595.52211.6764.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร3,456.724,540.00-31.3 %0.0519.4572.4986.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร11,143.782,827.0074.6 %5.0555.40234.6757.7 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 64,981.0069,561.33-7.0 %0.0988.55828.5016.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,420.091,222.0049.5 %5.0310.2895.4069.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร9,431.2913,453.02-42.6 %0.02,211.88500.5077.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร3,685.774,641.00-25.9 %0.0804.69344.5657.2 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร9,560.4920,752.00-117.1 %0.01,725.72507.3070.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร2,862.301,034.0063.9 %5.0424.3757.3786.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร6,965.847,922.84-13.7 %0.02,120.12113.4894.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร28,186.077,942.3371.8 %5.0301.34236.2421.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร16,585.899,984.2939.8 %5.01,000.91560.8444.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร15,847.133,487.7478.0 %5.0253.92325.26-28.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร71,860.2677,468.00-7.8 %0.01,140.90916.3919.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว40,544.8211,280.0072.2 %5.0383.52302.5721.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร11,060.247,384.9633.2 %5.01,081.29627.9541.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 5,157.733,771.4526.9 %5.0747.65619.9117.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,835.75656.0076.9 %5.0211.6864.6069.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร69,894.2118,001.0074.2 %5.015,240.754,313.2671.7 %5.0
รวม 524,182 421,363 19.62 % 51,910 19,568 62.30 %