จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร2,737.281,664.0039.2 %5.0412.43112.8772.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร2,824.491,751.0038.0 %5.0443.3935.4092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 123,322.8413,608.7341.7 %5.02,980.65370.5087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 229,080.8322,174.0023.8 %5.03,309.57549.8083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 14,778.855,832.36-22.0 %0.0279.3163.6577.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,279.077,595.32-77.5 %0.01,013.85657.9835.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,255.822,819.0013.4 %5.0747.65497.6533.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร2,595.551,352.0047.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร2,747.521,390.0049.4 %5.0443.39246.6744.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,666.982,241.00-34.4 %0.0330.031,585.55-380.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,252.953,733.5512.2 %5.01,051.88659.8737.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,171.092,085.0034.2 %5.0547.13236.4256.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,237.42889.0072.5 %5.0652.5771.8989.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,581.721,243.0051.9 %5.0367.33309.9315.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,518.943,389.873.7 %1.5728.63378.9048.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร18,679.4338,284.00-105.0 %0.01,566.731,406.9910.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,354.325,027.00-49.9 %0.0690.60358.3148.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร2,917.561,271.0056.4 %5.0451.58141.2368.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร4,918.5313,636.86-177.3 %0.01,136.0949.0095.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร2,457.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5329.30495.20-50.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,245.58892.0072.5 %5.0652.57286.0256.2 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,335.372,793.0016.3 %5.0690.60398.3642.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร3,209.603,298.91-2.8 %0.0595.52211.6764.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร3,456.724,540.00-31.3 %0.0519.4572.4986.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร11,143.782,827.0074.6 %5.0555.40234.6757.7 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 64,981.0069,561.33-7.0 %0.0988.55828.5016.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,420.091,222.0049.5 %5.0310.2895.4069.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร8,031.1713,453.02-67.5 %0.02,211.88500.5077.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร3,685.774,641.00-25.9 %0.0804.69344.5657.2 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร9,560.4920,752.00-117.1 %0.01,725.72507.3070.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร2,862.301,034.0063.9 %5.0424.3757.3786.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร6,925.367,922.84-14.4 %0.02,120.12113.4894.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร28,186.077,942.3371.8 %5.0301.34236.2421.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร15,847.133,487.7478.0 %5.0253.92325.26-28.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร71,860.2677,468.00-7.8 %0.01,140.90916.3919.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร11,060.247,384.9633.2 %5.01,081.29627.9541.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 5,151.603,771.4526.8 %5.0747.65619.9117.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,835.75656.0076.9 %5.0211.6864.6069.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 381,719 363,634 4.74 % 32,818 14,668 55.30 %