จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง2,764.55921.0066.7 %5.0259.39109.7957.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง2,607.191,122.0057.0 %5.0392.7892.6476.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,438.061,281.0047.5 %5.0386.34154.6260.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง12,916.149,517.0426.3 %5.01,628.82628.9061.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,355.95229.0093.2 %5.0144.6535.1575.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา1,306.52142.0089.1 %5.0156.320.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,300.1166.0094.9 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,375.061,215.0072.2 %5.0212.6547.5077.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ3,551.92615.0082.7 %5.0246.1793.1062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,330.22257.0092.3 %5.0145.2489.8638.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,311.03367.0088.9 %5.0127.7076.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง2,988.241,558.0047.9 %5.0419.71322.9023.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง4,029.331,436.0064.4 %5.0792.12504.3436.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,318.95398.0088.0 %5.0506.88104.6979.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง3,192.36884.0072.3 %5.0487.87349.0428.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,135.181,720.0045.1 %5.0601.941,135.32-88.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,681.484,381.00-160.5 %0.0354.23323.798.6 %4.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง4,103.262,250.0045.2 %5.0830.152,128.00-156.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง12,083.4514,337.88-18.7 %0.0868.18106.9287.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,479.181,348.0061.3 %5.0544.91182.1266.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,496.05865.0075.3 %5.0582.9547.5091.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง2,738.79528.0080.7 %5.0316.7250.8983.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,195.842,676.0016.3 %5.0620.98170.3172.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง5,749.9013,956.00-142.7 %0.01,039.331,110.57-6.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง4,638.953,827.0017.5 %5.0697.04767.42-10.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,237.612,482.0023.3 %5.0563.93275.8051.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง5,603.8311,061.71-97.4 %0.01,039.31140.4286.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,485.002,725.0039.2 %5.0487.86351.5028.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,163.651,953.0038.3 %5.0620.98282.9554.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง3,772.591,510.0060.0 %5.0563.93499.3911.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง3,817.711,664.0056.4 %5.0639.99183.7471.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,175.072,042.0051.1 %5.0430.82102.6276.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง2,944.971,496.0049.2 %5.0598.70199.8866.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 36,982.7741,366.21-11.9 %0.0660.10611.537.4 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,649.35873.0067.0 %5.0278.69135.9551.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,607.67736.0071.8 %5.0288.52161.3844.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,547.8529,318.31-726.4 %0.0620.98319.2048.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,197.231,966.0038.5 %5.0449.8379.6882.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง5,274.264,500.0014.7 %5.0572.86115.8379.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง31,090.8416,500.5446.9 %5.01,018.27506.1350.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง2,459.923,012.94-22.5 %0.0263.94205.1422.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง44,091.3664,360.00-46.0 %0.0682.42190.0072.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง16,641.3316,795.96-0.9 %0.0293.85532.12-81.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ28,841.3216,114.0044.1 %5.0368.70425.60-15.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง5,798.1615,271.41-163.4 %0.0977.451,646.96-68.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,450.712,217.0035.8 %5.0506.88459.339.4 %4.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง2,917.05501.0082.8 %5.0335.74212.1336.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง17,430.966,282.5964.0 %5.02,428.032,094.7813.7 %5.0
รวม 337,269 310,646 7.89 % 27,200 18,365 32.48 %