จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,598.05895.0065.6 %5.0216.1370.0167.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม2,747.953,529.20-28.4 %0.0406.2970.7982.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,216.141,614.0049.8 %5.0387.2857.8985.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม28,846.5415,603.0145.9 %5.02,331.45380.0083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0224.0247.5078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา3,497.96821.0076.5 %5.0182.3947.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,394.42529.0084.4 %5.0161.6347.5070.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,778.505,092.60-34.8 %0.0936.04276.4870.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม4,573.573,859.7115.6 %5.0577.44190.0067.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม3,903.811,274.0067.4 %5.0710.55413.8341.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,775.03714.0074.3 %5.0425.31289.4431.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม3,038.451,006.0066.9 %5.0311.21214.2531.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม4,090.44442.2089.2 %5.0387.28307.1420.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม2,903.162,612.0010.0 %5.0603.67883.71-46.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,709.121,506.1559.4 %5.0672.52528.5321.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม13,263.3910,417.9921.5 %5.01,150.0470.4493.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม2,978.751,454.0051.2 %5.0486.63150.5369.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม2,913.35878.0069.9 %5.0482.3652.0389.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,418.17998.0058.7 %5.0254.16158.5037.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,093.843,036.001.9 %0.5539.40167.0069.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม4,377.914,200.004.1 %2.01,109.88185.2583.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,270.652,377.0054.9 %5.01,357.09767.8343.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม4,258.251,441.0066.2 %5.0501.37151.8069.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,437.414,352.801.9 %0.51,033.8256.5594.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม10,968.671,545.0085.9 %5.0463.34528.86-14.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,442.061,927.0044.0 %5.0596.45309.2648.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,624.922,611.0028.0 %5.0615.47167.3472.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,524.041,940.6457.1 %5.0520.39164.2468.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,783.162,685.0029.0 %5.0349.2461.7582.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,026.413,662.0066.8 %5.0482.36152.0068.5 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 40,811.8415,099.2363.0 %5.0647.56489.3424.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,325.45771.0066.8 %5.0235.15143.4139.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม3,597.382,943.1118.2 %5.0729.56211.0171.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,801.581,095.0060.9 %5.0425.31241.6643.2 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม3,611.182,646.0026.7 %5.0691.5385.3787.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม3,444.361,233.0064.2 %5.0387.28253.8434.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,205.653,240.50-1.1 %0.0463.34231.1350.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม12,067.4112,196.19-1.1 %0.0564.06396.6029.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,118.302,843.0044.5 %5.0268.58226.9315.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม58,377.4585,795.01-47.0 %0.01,054.221,271.10-20.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม14,276.7310,048.5329.6 %5.0348.10427.92-22.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา15,456.6545.7799.7 %5.0231.64277.00-19.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม18,839.1512,962.9731.2 %5.0936.80612.1734.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม30,516.5525,392.0016.8 %5.01,317.66579.5056.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,104.391,754.0043.5 %5.0463.34315.6931.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,778.58948.0065.9 %5.0273.18158.6841.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม11,760.64368.7696.9 %5.02,678.892,142.7620.0 %5.0
รวม 385,547 262,405 31.94 % 30,191 15,032 50.21 %