จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,267.521,023.0054.9 %5.0454.02114.6874.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี10,040.794,922.9751.0 %5.066.7343.1235.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี4,080.794,328.88-6.1 %0.0506.76297.1241.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,512.911,112.0075.4 %5.0682.1934.4694.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี15,036.859,631.5935.9 %5.02,241.52473.6378.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี3,923.831,203.0069.3 %5.0277.7062.7077.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย3,971.95996.0074.9 %5.0203.07105.3448.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,353.43484.0085.6 %5.0396.5885.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม3,333.34666.0080.0 %5.0162.600.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด3,517.71331.0090.6 %5.0166.6259.9564.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง3,545.22618.0082.6 %5.0305.7342.7586.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,251.86469.0085.6 %5.0392.5567.4282.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ5,790.051,319.0077.2 %5.0396.3372.7081.7 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,573.33793.0069.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี11,889.655,143.7456.7 %5.01,138.571,012.5011.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0757.6074.7890.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี3,568.622,301.0035.5 %5.0986.44175.9982.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,073.593,138.0038.2 %5.0896.53401.6255.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี2,984.141,064.0064.3 %5.0720.22284.0560.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี8,203.702,731.0066.7 %5.02,754.951,393.5649.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,576.092,472.604.0 %2.0522.98421.5319.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,284.262,918.0031.9 %5.01,271.68918.6027.8 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี4,860.701,125.0076.9 %5.0733.38180.0275.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี13,293.3114,150.00-6.4 %0.01,556.92256.2583.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)6,951.5510,578.00-52.2 %0.02,728.95859.7568.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,233.452,015.0061.5 %5.0853.33409.4552.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,007.76921.0069.4 %5.0758.250.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,125.33910.0070.9 %5.0606.12240.4560.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,241.532,860.4911.8 %5.0815.30177.7378.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี9,511.548,185.0013.9 %5.01,937.2780.0295.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,161.533,837.007.8 %3.51,195.64528.8255.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,125.521,622.0048.1 %5.0796.28252.3768.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี16,081.299,829.4438.9 %5.03,458.52182.2694.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี7,762.591,102.0085.8 %5.0872.34651.8925.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี3,510.383,817.35-8.7 %0.0948.41446.3052.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี5,250.412,425.0053.8 %5.0777.27193.3575.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี3,699.752,643.0028.6 %5.01,005.46416.8658.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี2,971.352,652.0010.7 %5.0701.2067.5990.4 %5.0
สพ.เพชรบุรี11,023.652,046.0081.4 %5.0731.11346.7252.6 %5.0
รจก.เพชรบุรี 58,235.0547,977.4417.6 %5.01,191.161,084.399.0 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,685.76897.0066.6 %5.0492.03299.4939.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี4,608.682,812.1439.0 %5.0986.47261.4573.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี5,132.071,790.0065.1 %5.0701.20208.6570.2 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี4,501.844,329.903.8 %1.51,167.39470.4959.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,195.411,499.4053.1 %5.0740.0179.9989.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี13,965.2610,100.0027.7 %5.03,595.43441.0087.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)17,356.208,421.1251.5 %5.02,869.01888.0169.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 174,334.1313,576.3281.7 %5.0886.93782.6511.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 248,008.629,483.9680.2 %5.01,650.09596.2563.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี5,757.973,467.0039.8 %5.0406.09317.3021.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี49,673.2448,302.062.8 %1.01,143.271,674.43-46.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี82,285.4743,417.0047.2 %5.0829.752,709.03-226.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี28,527.2730,000.00-5.2 %0.0956.551,899.46-98.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี30,498.6016,695.0045.3 %5.0853.71999.30-17.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย18,795.2913,068.4030.5 %5.0602.28528.2012.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด78,778.0218,685.9976.3 %5.0825.58759.438.0 %4.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี10,307.9618,636.00-80.8 %0.01,823.442,071.55-13.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,694.322,199.0040.5 %5.0720.22474.8334.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี3,863.051,351.0065.0 %5.0568.09233.2958.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี22,189.8921,343.003.8 %1.56,909.605,496.7020.4 %5.0
รวม 780,985 436,436 44.12 % 65,695 33,710 48.69 %