จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,812.48660.0082.7 %5.0457.63172.6262.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์46,299.028,538.0281.6 %5.0336.3785.1474.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,222.563,743.91-16.2 %0.0704.84172.3975.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,655.481,712.0035.5 %5.0628.7949.1992.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์14,872.576,210.9258.2 %5.02,264.17703.1868.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์3,932.151,100.7072.0 %5.0345.3670.5579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,239.901,301.0059.8 %5.0257.6777.8269.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,273.49387.0088.2 %5.0256.79101.6560.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน3,467.74557.0083.9 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย2,525.79428.0083.1 %5.0464.70133.0071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,190.781,381.0067.0 %5.0521.1276.0085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,351.081,548.0064.4 %5.0593.7047.5092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด3,923.90551.0086.0 %5.0353.56113.0568.0 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,151.265,374.09-4.3 %0.0742.630.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,115.585,326.46-29.4 %0.01,084.14346.3468.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,432.421,348.0044.6 %5.0553.24207.2362.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,296.78883.0061.6 %5.0560.72116.5579.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,728.681,895.8330.5 %5.0666.83460.7530.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,350.481,463.0066.4 %5.0990.08590.6140.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,752.441,207.0056.1 %5.0685.82277.3859.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,468.523,611.82-4.1 %0.0761.89577.6524.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,129.422,807.4081.4 %5.05,287.71992.1081.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,350.871,979.4015.8 %5.0545.98283.8148.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,531.843,016.7533.4 %5.01,064.50625.8141.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,989.761,553.4048.0 %5.0780.92334.3057.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,268.858,725.0028.9 %5.01,237.30457.3363.0 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน79,310.1760,478.1323.7 %5.0469.72634.61-35.1 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)13,983.526,441.3053.9 %5.04,254.884,723.40-11.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,234.041,799.0044.4 %5.0904.46105.4088.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,281.42859.0062.3 %5.061.6761.84-0.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,813.81486.0073.2 %5.072.5756.1522.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,834.985,993.00-24.0 %0.089.9465.7426.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,924.35614.0084.4 %5.0780.9253.7693.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,716.45673.0075.2 %5.0666.82543.0818.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,543.212,042.3942.4 %5.0876.00419.7152.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,483.552,912.0016.4 %5.01,584.78567.9564.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,415.984,482.0030.1 %5.01,503.52983.0334.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,797.821,417.0775.6 %5.0761.89118.7684.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,217.757,962.06-52.6 %0.01,408.4561.4895.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์13,419.9616,840.00-25.5 %0.02,042.582,263.15-10.8 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,295.112,187.0078.8 %5.0666.82665.150.3 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,314.592,888.2012.9 %5.0914.04349.0461.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,892.711,808.0037.5 %5.0742.87372.1449.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,595.51271.8392.4 %5.0818.95488.3040.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,661.523,697.0044.5 %5.0819.17118.8185.5 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์10,782.632,094.0080.6 %5.0802.78561.5330.1 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 56,967.2631,760.5444.2 %5.01,004.52822.4718.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,819.69714.0074.7 %5.0533.70124.7576.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,686.604,428.3354.3 %5.01,408.43699.2050.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,004.661,193.4070.2 %5.0609.78239.5160.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,475.206,460.2823.8 %5.01,446.461,170.2019.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,941.954,803.68-63.3 %0.0761.89151.0580.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,005.391,949.5035.1 %5.0705.074.7699.3 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์54,940.44143,760.00-161.7 %0.01,889.941,080.0942.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 126,646.909,607.3363.9 %5.01,344.71920.0831.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 234,201.869,754.4671.5 %5.01,642.02566.1765.5 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์21,407.676,288.5970.6 %5.0283.83582.73-105.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,304.132,375.50-3.1 %0.0287.05237.5017.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์686,809.9437,892.0094.5 %5.04,037.08460.2888.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน59,289.753,460.0094.2 %5.0903.45866.854.1 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี48,044.0916,115.2166.5 %5.0824.22628.6123.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล32,458.4720,272.1037.5 %5.0939.84972.68-3.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,200.1418,424.00-13.7 %0.02,212.62954.3556.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7,832.383,566.0054.5 %5.0874.74478.6545.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,649.83784.0070.4 %5.0552.74118.8578.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17,201.6514,187.0017.5 %5.05,280.412,758.0647.8 %5.0
รวม 1,449,741 531,051 63.37 % 70,368 34,237 51.35 %