จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่4,323.791,492.0065.5 %5.0393.21117.2170.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.055.8068.42-22.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่2,644.311,323.0050.0 %5.0329.79109.4566.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,194.252,049.0035.9 %5.0640.3944.8093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่10,851.009,580.0011.7 %5.02,218.70560.5574.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่4,358.931,110.0074.5 %5.0308.61124.0559.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก3,509.92939.0073.2 %5.0349.1453.9984.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,400.10605.0082.2 %5.0202.0934.4682.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,393.13758.0077.7 %5.0332.95106.4568.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,405.97330.0090.3 %5.0289.3772.1975.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,373.64572.0083.0 %5.0328.4354.1283.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,369.48452.0086.6 %5.0420.38105.0475.0 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,204.784,289.00-2.0 %0.0849.4657.1393.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,250.102,213.5331.9 %5.0678.39377.2844.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,414.151,106.7674.9 %5.0381.65199.9947.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,187.56499.0077.2 %5.0404.81265.3334.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,845.231,587.0058.7 %5.0925.66328.6364.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่4,885.623,529.0027.8 %5.0906.64499.0745.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,195.441,281.0059.9 %5.0659.38180.9472.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,102.641,864.0039.9 %5.0754.37399.0047.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่5,610.891,949.0065.3 %5.0891.551,133.93-27.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,071.061,197.3042.2 %5.0472.98296.9737.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,366.884,119.095.7 %2.51,267.95851.5032.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,526.782,127.0039.7 %5.0647.6943.6593.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่12,888.1810,733.0516.7 %5.01,096.80136.6287.5 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่830,074.38868,683.38-4.7 %0.04,227.04350.5091.7 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,680.811,680.0064.1 %5.0773.47294.5061.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 6,823.217,528.00-10.3 %0.080.1069.3413.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่2,953.741,081.0063.4 %5.0697.4272.2089.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,062.491,020.0066.7 %5.0509.39267.6947.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,050.152,311.0024.2 %5.0716.44225.2768.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0380,683.752,410.2899.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่11,391.295,888.0048.3 %5.0963.65295.0569.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,078.982,302.0054.7 %5.0754.46147.5780.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่13,400.389,821.4926.7 %5.01,324.9560.9295.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่2,810.991,705.0039.3 %5.0659.38413.2537.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่4,717.322,228.8852.8 %5.0830.54328.5960.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่4,036.692,181.0046.0 %5.0697.42361.8048.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่4,836.331,557.0067.8 %5.0849.54446.5547.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่4,101.992,366.0042.3 %5.0564.3055.8490.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,038.292,848.0074.2 %5.0678.41399.2541.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่64,862.6019,329.0070.2 %5.01,220.74788.5035.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่2,717.062,046.0824.7 %5.0431.24161.5062.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่5,612.633,122.0044.4 %5.0887.63325.8563.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,182.731,620.0049.1 %5.0583.37109.2581.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่4,875.723,506.4528.1 %5.0811.52307.8062.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่4,372.561,895.0056.7 %5.0697.47230.9666.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,667.1310,577.300.8 %0.53,017.38545.9281.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่55,421.0311,433.9079.4 %5.01,718.79638.9062.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,618.693,503.7037.6 %5.0400.63133.0066.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่61,519.0259,965.992.5 %1.01,243.13705.8543.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่22,280.4828,530.00-28.0 %0.0786.96935.96-18.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่15,692.6416,674.15-6.3 %0.0633.53827.57-30.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม18,091.4712,368.0031.6 %5.0620.00522.5815.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก23,496.0423.3099.9 %5.0663.58883.24-33.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่35,813.9018,743.4347.7 %5.011,541.521,278.1588.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,295.972,200.6233.2 %5.0675.57578.8314.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,665.731,030.0061.4 %5.0450.20143.1568.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่34,719.1817,850.0048.6 %5.03,148.131,612.0048.8 %5.0
รวม 1,390,336 1,183,324 14.89 % 440,348 23,148 94.74 %