จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,165.09678.2068.7 %5.0347.66167.2451.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง4,288.39680.2984.1 %5.0102.48128.25-25.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง106,824.2340,422.0562.2 %5.0717.71157.2878.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,936.221,783.8039.2 %5.0537.82218.3259.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,647.861,276.2051.8 %5.0537.8253.7290.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง12,664.229,876.0022.0 %5.01,716.81571.8066.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,832.77674.0082.4 %5.0222.7544.9779.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี3,569.00261.0092.7 %5.0337.2576.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,428.49373.0089.1 %5.0321.1466.5079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,379.00389.0088.5 %5.0258.570.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง3,879.315,466.00-40.9 %0.01,013.2260.2594.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,396.783,405.27-0.2 %0.0823.06684.2516.9 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,179.08329.0084.9 %5.0420.63172.9058.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง4,708.492,754.8041.5 %5.0689.96583.5315.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง2,798.731,235.4055.9 %5.0613.92466.1124.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,826.111,214.5057.0 %5.0537.83430.4520.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง2,708.171,038.0061.7 %5.0575.85853.20-48.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,121.572,017.004.9 %2.0389.20153.4860.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,430.71984.0071.3 %5.0880.14903.49-2.7 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)2,808.241,476.9047.4 %5.0613.90112.9181.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,164.727,757.2336.2 %5.0919.37112.9887.7 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง65,389.9254,721.0016.3 %5.0371.72603.00-62.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,396.511,559.0054.1 %5.0491.61457.367.0 %3.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,652.362,855.0038.6 %5.071.00161.71-127.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง2,796.58826.4070.4 %5.0613.880.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,435.91912.0062.6 %5.0461.75114.7675.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,296.682,125.0035.5 %5.0651.91133.0079.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง6,538.1328,327.80-333.3 %0.01,152.551,133.511.7 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง3,706.975,491.40-48.1 %0.0994.20514.5948.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง2,932.371,485.0049.4 %5.0670.9387.0487.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง4,061.395,894.00-45.1 %0.0899.12136.2984.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,132.531,933.0038.3 %5.0613.88690.67-12.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,611.383,673.40-40.7 %0.0518.80348.9732.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง2,753.812,366.0014.1 %5.0442.64192.1456.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,342.021,466.0066.2 %5.0766.01329.1657.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,500.831,680.5532.8 %5.0442.74108.9975.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง44,500.432,283.0094.9 %5.014,875.88462.7796.9 %5.0
รจจ.ระนอง 936,583.5624,500.7997.4 %5.08,990.08399.0095.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,213.18742.7066.4 %5.0366.67134.7763.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง5,567.104,415.0020.7 %5.01,374.52392.4171.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,256.901,003.0069.2 %5.0670.95271.5159.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง2,808.814,041.95-43.9 %0.0594.87362.1639.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง2,909.151,507.8048.2 %5.0395.00238.7839.5 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,283.982,222.0032.3 %5.0575.85364.8036.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง27,172.8511,942.0056.1 %5.02,883.37170.5594.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง3,889.042,890.0025.7 %5.0269.72300.70-11.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง32,020.8224,178.9924.5 %5.0875.61653.4825.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง14,972.2711,018.0026.4 %5.0520.01348.3033.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี19,917.207,912.0060.3 %5.0584.92204.1465.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,533.3314,971.98-75.5 %0.01,363.641,416.45-3.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,130.952,400.0023.3 %5.0746.99646.1313.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง2,833.531,354.0052.2 %5.0423.72148.2565.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,416,898 316,790 77.64 % 57,252 17,545 69.35 %