จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,263.671,004.0055.6 %5.0434.33102.9576.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,292.265,582.00-69.5 %0.0814.63236.2771.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี2,876.131,657.0042.4 %5.0662.5097.5185.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี13,266.076,168.7353.5 %5.02,518.291,009.7359.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี4,938.732,095.0057.6 %5.0283.96128.6254.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล3,885.67914.0076.5 %5.0486.36113.8376.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง3,501.88615.0082.4 %5.0292.48111.1962.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่3,582.44732.0079.6 %5.0312.85112.2664.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม3,570.01854.0076.1 %5.0276.44101.7763.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,355.73729.0078.3 %5.0137.19110.3519.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง3,445.00445.0087.1 %5.0400.40112.2972.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง5,865.38323.0094.5 %5.01,592.21101.3693.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ3,312.99396.0088.0 %5.0275.716.7197.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์3,347.24503.0085.0 %5.0260.806.8597.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ3,643.32146.0096.0 %5.0384.977.6998.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,155.322,017.1636.1 %5.0776.59419.7645.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,466.201,388.0060.0 %5.0909.71649.8328.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 83,498.762,534.2627.6 %5.01,383.13484.4965.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี2,923.842,325.0020.5 %5.0700.55572.7618.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1032,374.6524,410.0024.6 %5.012,402.635,146.9558.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี2,646.08818.0069.1 %5.0646.200.00100.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี3,464.643,432.000.9 %0.5909.711,393.07-53.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,151.371,892.1012.1 %5.0533.42518.312.8 %1.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,336.753,848.00-15.3 %0.0795.64458.4542.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี31,554.554,327.0086.3 %5.012,310.15390.0296.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี5,855.1715,080.28-157.6 %0.01,004.79568.2343.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1114,686.1215,984.00-8.8 %0.05,331.984,360.5018.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี3,438.192,974.0013.5 %5.0890.71444.0650.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,274.54737.0067.6 %5.0434.3257.4886.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,510.55855.0065.9 %5.0529.39333.8236.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี4,045.714,019.000.7 %0.5890.71643.3927.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี4,809.910.00100.0 %5.01,385.111,601.62-15.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี3,988.264,080.00-2.3 %0.01,118.91115.5189.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,113.484,334.00-39.2 %0.0776.6195.8887.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี20,266.1227,031.74-33.4 %0.03,819.17399.9489.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี3,630.801,938.0046.6 %5.0985.79182.7281.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,307.121,533.0053.6 %5.0852.68392.1454.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,212.891,676.0047.8 %5.0814.65273.1366.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี6,195.864,738.2123.5 %5.01,385.13624.2054.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี5,714.173,412.9240.3 %5.0738.5992.5287.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี2,987.941,646.0044.9 %5.0719.57361.0049.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี15,230.9816,186.00-6.3 %0.01,886.04451.2576.1 %5.0
รจก.ลพบุรี 63,474.5819,026.6070.0 %5.01,052.370.00100.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,510.051,584.0036.9 %5.0529.41173.4267.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,104.361,567.9749.5 %5.0738.58225.1169.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี2,877.851,231.0057.2 %5.0681.54477.1530.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี5,205.746,567.78-26.2 %0.01,194.971,409.90-18.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี3,350.272,954.7411.8 %5.0852.68283.5366.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี7,176.585,598.3622.0 %5.01,501.59745.4950.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี6,308.087,686.72-21.9 %0.02,031.680.95100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 114,617.4218,024.64-23.3 %0.01,248.35925.4225.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 210,451.8813,520.11-29.4 %0.02,925.231,340.4254.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 65,614.7414,421.00-156.8 %0.0347.200.00100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี125,648.72127,420.00-1.4 %0.02,234.571,947.7112.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 211,298.6811,323.00-0.2 %0.0663.40318.3952.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี16,874.8111,864.0029.7 %5.0609.90367.9239.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี23,833.5715,839.1433.5 %5.0835.60528.6536.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี14,164.3712,101.0014.6 %5.0659.77691.43-4.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง40,557.8119,333.0052.3 %5.0740.53969.15-30.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล48,050.3421,464.0055.3 %5.0851.26210.8075.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 9,070.372,870.8968.3 %5.03,848.630.00100.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี38,878.8514,513.0062.7 %5.02,555.381,997.2521.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,585.192,958.0017.5 %5.0852.66245.8871.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี2,748.931,344.2651.1 %5.0624.49231.4162.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี21,101.2927,028.61-28.1 %0.03,637.098,119.92-123.3 %0.0
รวม 733,681 535,622 27.00 % 89,387 44,600 50.10 %