จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,174.47195.0091.0 %5.0418.97226.5245.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 6,338.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.544.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ2,956.671,917.0035.2 %5.0383.01201.9847.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ2,872.18877.0069.5 %5.0609.1326.5095.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ6,045.264,216.0030.3 %5.01,293.711,004.3722.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,024.26517.0087.2 %5.0418.9753.8187.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ3,701.68218.0094.1 %5.0251.31104.7758.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย4,792.19263.0094.5 %5.0393.05106.4672.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา3,863.28360.0090.7 %5.0551.2746.4891.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด3,718.79544.0085.4 %5.0258.0871.6172.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง3,646.59230.0093.7 %5.0338.9290.2273.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล3,708.76395.0089.3 %5.0220.7657.5473.9 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ6,164.955,467.9111.3 %5.0735.02155.1378.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,403.572,430.0044.8 %5.0875.36475.0045.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,611.99763.0070.8 %5.0437.99399.008.9 %4.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,074.361,558.0049.3 %5.0837.33148.3182.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ2,948.0741,962.00-1,323.4 %0.0590.12648.82-9.9 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,339.90687.0070.6 %5.0457.01333.6627.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ2,858.32639.0077.6 %5.0742.25655.1711.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,844.062,291.4040.4 %5.01,008.47664.3534.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,191.031,225.0061.6 %5.0685.2070.2789.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ5,275.331,385.0073.7 %5.0856.34362.6757.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ4,181.88607.0085.5 %5.0666.18383.7742.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ2,984.87318.0089.3 %5.0666.1868.2589.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,748.68290.0089.4 %5.0495.04228.5853.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,117.032,190.0029.7 %5.0647.17350.5545.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ13,970.008,153.0041.6 %5.05,020.85782.8084.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ8,160.821,940.0076.2 %5.01,122.57445.5560.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ5,156.431,800.0065.1 %5.01,521.90475.0068.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ9,974.61664.4593.3 %5.0552.09221.4859.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,095.131,750.0043.5 %5.0647.17791.95-22.4 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ5,886.112,188.0062.8 %5.0894.37361.9559.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ3,343.43883.0073.6 %5.0761.26529.6830.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,230.061,318.0040.9 %5.0457.0159.2687.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ10,347.881,886.0081.8 %5.0976.66409.3058.1 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 33,389.0621,830.4634.6 %5.0746.25573.9723.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,616.62777.0070.3 %5.0437.99129.4570.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,299.142,082.0036.9 %5.0323.68329.65-1.8 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ4,783.72759.0084.1 %5.01,407.81264.4381.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,044.082,373.0022.0 %5.0628.15699.65-11.4 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ3,297.88952.2771.1 %5.0723.2395.0086.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,003.181,925.3235.9 %5.0609.13166.7872.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ130,544.5613,804.8989.4 %5.01,631.121,242.7523.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ6,843.841,858.0072.9 %5.0313.16228.9526.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา18,652.525,197.0072.1 %5.0751.08996.14-32.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ26,960.7220,007.0025.8 %5.0612.83596.602.6 %1.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ10,077.3110,645.00-5.6 %0.01,513.091,339.5111.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,292.69627.0081.0 %5.0609.131,007.41-65.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,366.29245.0089.6 %5.0323.89231.8028.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ14,973.586,610.0055.9 %5.03,759.062,043.0045.7 %5.0
รวม 420,558 181,821 56.77 % 41,180 20,956 49.11 %