จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,174.47195.0091.0 %5.0418.97226.5245.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 6,338.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.544.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ2,956.671,917.0035.2 %5.0383.01201.9847.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ2,872.18877.0069.5 %5.0609.1326.5095.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ5,413.083,129.7642.2 %5.01,293.711,004.3722.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ3,392.09517.0084.8 %5.0418.9753.8187.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ3,069.51218.0092.9 %5.0251.31104.7758.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย3,132.72263.0091.6 %5.0393.05106.4672.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา3,231.11360.0088.9 %5.0551.2746.4891.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด3,086.61544.0082.4 %5.0258.0871.6172.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง3,014.42230.0092.4 %5.0338.9290.2273.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล3,708.76395.0089.3 %5.0220.7657.5473.9 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ6,164.955,467.9111.3 %5.0735.02155.1378.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,403.572,430.0044.8 %5.0875.36475.0045.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,611.99763.0070.8 %5.0437.99399.008.9 %4.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,074.361,558.0049.3 %5.0837.33148.3182.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ2,948.07491.0083.3 %5.0590.12648.82-9.9 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,339.90687.0070.6 %5.0457.01333.6627.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ2,858.32639.0077.6 %5.0742.25655.1711.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,420.201,082.0023.8 %5.0381.97207.1045.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,844.062,291.4040.4 %5.01,008.47664.3534.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,191.031,225.0061.6 %5.0685.2070.2789.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ5,275.331,385.0073.7 %5.0856.34362.6757.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ4,197.35607.0085.5 %5.0666.18383.7742.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ2,984.87318.0089.3 %5.0666.1868.2589.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,748.68290.0089.4 %5.0495.04228.5853.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,117.032,190.0029.7 %5.0647.17350.5545.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ13,970.008,153.0041.6 %5.05,020.85782.8084.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ8,160.823,375.0058.6 %5.01,122.57929.1017.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ5,156.431,800.0065.1 %5.01,521.90475.0068.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ3,798.541,949.0048.7 %5.0685.20253.6563.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ9,974.61664.4593.3 %5.0552.09221.4859.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,095.131,750.0043.5 %5.0647.17791.95-22.4 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ5,886.112,188.0062.8 %5.0894.37361.9559.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ3,343.43883.0073.6 %5.0761.26529.6830.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,230.061,318.0040.9 %5.0457.0159.2687.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ10,347.881,886.0081.8 %5.0976.66409.3058.1 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 33,389.0621,830.4634.6 %5.0746.25573.9723.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,616.62777.0070.3 %5.0437.99129.4570.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,299.142,082.0036.9 %5.0590.12329.6544.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ4,783.72759.0084.1 %5.01,407.81264.4381.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,044.082,373.0022.0 %5.0628.15699.65-11.4 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ3,297.88952.2771.1 %5.0723.2395.0086.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,087.911,925.3237.6 %5.0647.17176.1372.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ130,544.5613,804.8989.4 %5.01,631.121,243.6523.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ6,806.461,858.0072.7 %5.0296.75228.9522.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา54,909.655,197.0090.5 %5.0751.08996.14-32.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ26,960.7220,007.0025.8 %5.0612.83924.64-50.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ10,077.3110,645.00-5.6 %0.01,513.091,339.5111.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,292.69627.0081.0 %5.0609.131,007.41-65.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,448.76245.0090.0 %5.0361.93231.8036.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ14,973.586,610.0055.9 %5.03,759.062,043.0045.7 %5.0
รวม 456,726 143,729 68.53 % 42,574 22,238 47.76 %