จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 787,994.8232,760.0062.8 %5.0350.6225.9392.6 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,610.341.00100.0 %5.0456.89138.6969.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี24,429.0615,193.0037.8 %5.057.8860.56-4.6 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54248.19-28.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,370.271,783.0047.1 %5.0666.07109.7383.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,783.711,540.0044.7 %5.0570.990.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี34,465.899,172.1673.4 %5.02,814.88442.7284.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,656.74470.0087.1 %5.0189.4654.2571.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,639.87425.0088.3 %5.0176.6552.6670.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,629.92318.0091.2 %5.0306.6151.4083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,254.34449.0089.4 %5.0369.1955.0585.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,720.86463.0087.6 %5.0380.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,681.22633.0082.8 %5.0253.2351.4079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,614.27248.0093.1 %5.0215.6854.2874.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี6,101.501,041.0082.9 %5.0280.6589.1268.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่3,805.89617.0083.8 %5.0223.7343.5180.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,802.02452.0088.1 %5.0286.9052.6181.7 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี6,889.126,132.0011.0 %5.01,152.94532.4053.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,873.792,416.3837.6 %5.0932.29634.0932.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,551.04843.0067.0 %5.0480.49218.6054.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,487.01473.0081.0 %5.0363.66364.33-0.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี3,940.932,367.0039.9 %5.0970.32337.4465.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,109.951,428.0054.1 %5.0704.10298.2757.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,899.541,842.0036.5 %5.0570.99564.871.1 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,179.393,098.0025.9 %5.01,122.45497.9255.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,847.333,681.504.3 %2.0989.34143.3585.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี5,186.272,643.0049.0 %5.01,438.55355.5775.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,512.451,950.0044.5 %5.0856.2356.4193.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี8,852.1010,651.46-20.3 %0.01,578.84463.4870.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,386.931,473.0056.5 %5.0799.18819.80-2.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,034.91984.0067.6 %5.0780.1637.2995.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,718.40451.0083.4 %5.0551.97311.9743.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,806.754,303.00-13.0 %0.0951.31402.8057.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ16,901.0625,433.00-50.5 %0.03,176.182,847.2710.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,718.695,964.00-26.4 %0.01,141.47170.4785.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,512.101,661.0052.7 %5.0761.15199.1273.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,472.968,176.32-82.8 %0.01,160.48110.4290.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,370.541,462.0066.5 %5.0704.10329.1353.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,700.512,446.0033.9 %5.0875.14285.5467.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,962.601,456.0075.6 %5.0894.26444.0150.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,169.381,764.0057.7 %5.01,141.47434.7461.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี2,940.582,737.006.9 %3.0609.020.9599.8 %5.0
สพ.จันทบุรี12,090.447,609.0037.1 %5.0428.23265.4538.0 %5.0
รจจ.จันทบุรี 66,794.6368,580.00-2.7 %0.0934.39836.9010.4 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 14,087.8113,637.883.2 %1.5490.80445.919.1 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,896.962,692.007.1 %3.5551.97106.0480.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,441.472,987.0032.7 %5.01,123.73326.1671.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี4,691.522,338.0050.2 %5.0723.12260.5664.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)5,094.723,063.0039.9 %5.01,084.42326.9069.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี5,165.572,299.0055.5 %5.0685.08242.7664.6 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี2,808.702,980.49-6.1 %0.0628.04315.0049.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 124,177.3716,362.0032.3 %5.01,001.12270.7573.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 221,231.809,840.4553.7 %5.01,512.22686.0454.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)7,870.485,907.8424.9 %5.01,960.65614.8968.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,139.534,422.13-6.8 %0.0292.82457.90-56.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี73,259.1083,809.00-14.4 %0.01,421.581,320.307.1 %3.5
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี22,088.1711,959.0045.9 %5.0725.62484.5033.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม26,695.1511,960.0055.2 %5.0698.14454.2934.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว24,781.6212,264.0050.5 %5.0761.33247.6767.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี46,544.5825,250.0045.8 %5.01,708.491,864.54-9.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,129.922,335.0025.4 %5.0704.1069.0390.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,622.53792.0069.8 %5.0513.94395.3423.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี128,212.1916,790.7786.9 %5.050,340.992,799.5694.4 %5.0
รวม 813,409 469,279 42.31 % 100,790 25,183 75.01 %