จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด2,560.89631.0075.4 %5.0351.7554.9684.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด19,198.138,929.2053.5 %5.044.0970.58-60.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,711.506,716.87-42.6 %0.069.3258.0516.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราดไม่ครบ1,663.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ105.38ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด3,500.43993.0071.6 %5.0475.5254.8788.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,196.6511,644.0023.4 %5.01,699.18527.7868.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,018.791.00100.0 %5.0219.6825.1888.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่4,092.98701.0082.9 %5.0311.9370.4077.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,618.10449.0087.6 %5.0222.7153.3376.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,564.58342.0090.4 %5.0150.7267.0255.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,885.37313.0091.9 %5.0331.2554.1583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง6,163.68410.0093.3 %5.0204.5896.8652.7 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่9,960.2013,586.32-36.4 %0.01,430.83583.2159.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,194.492,989.5528.7 %5.01,017.15929.108.7 %4.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,555.78448.0082.5 %5.0339.870.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,923.561,211.0069.1 %5.0558.2234.5093.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด4,277.981,347.0068.5 %5.0805.43379.5952.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดไม่ครบ784.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ213.09ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด4,896.031,187.0075.8 %5.0691.33445.8535.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด6,646.671,296.0080.5 %5.01,090.67979.3510.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,665.293,142.00-88.7 %0.0381.68683.11-79.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด4,144.57934.0077.5 %5.0938.54213.8277.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,283.732,522.7023.2 %5.0544.36496.188.8 %4.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด5,308.8811,166.75-110.3 %0.0995.59258.4374.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,463.231,508.00-3.1 %0.0691.33406.1741.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,204.94704.0078.0 %5.0653.3060.8990.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,662.50829.0068.9 %5.0425.11385.499.3 %4.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,334.073,064.008.1 %4.0691.33269.1661.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,505.6926,790.00-494.6 %0.01,014.611,164.10-14.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,750.035,271.00-201.2 %0.0629.761,187.50-88.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,734.661.00100.0 %5.0482.16213.3155.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราดไม่ครบ5,144.14ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ122.03ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ3,117.821,139.0063.5 %5.0482.16511.48-6.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,594.372,943.0018.1 %5.0704.05389.9544.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,299.761,490.0054.8 %5.0342.29695.51-103.2 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,250.521,892.0041.8 %5.0526.25206.5460.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด581.192,617.22-350.3 %0.0279.4547.9082.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,297.301,876.0043.1 %5.0691.51425.6838.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 5,291,513.0039,095.2299.3 %5.0603.40920.19-52.5 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 7,179.805,563.0022.5 %5.0209.28211.85-1.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,537.86725.0071.4 %5.0387.08168.4656.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,221.662,544.0051.3 %5.01,109.69117.8089.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,159.221,054.0066.6 %5.0634.29209.5767.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด5,294.682,536.0052.1 %5.0802.80530.0734.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,080.641,289.0058.2 %5.0596.25182.8069.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,328.101,781.4358.8 %5.0384.39290.7424.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด11,948.4521.0699.8 %5.01,332.20439.3967.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด154,511.7731,612.7279.5 %5.0973.231,213.15-24.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด19,755.9418,279.867.5 %3.5571.91650.11-13.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่18,958.428,280.0056.3 %5.0556.42140.7474.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด8,363.6716,437.67-96.5 %0.01,359.121,089.0619.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,276.072,451.0025.2 %5.0472.24487.94-3.3 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,544.23813.0568.0 %5.0219.27363.30-65.7 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 19,156.2410,972.7542.7 %5.03,550.443,067.1113.6 %5.0
รวม 5,719,994 264,540 95.38 % 34,250 22,183 35.23 %