จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา1,091.83398.0063.5 %5.0391.77138.8464.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,206.692,897.709.6 %4.5452.24105.4576.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,721.974,284.00-15.1 %0.0715.860.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,058.491,231.0059.8 %5.0601.760.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา21,690.5220,080.327.4 %3.54,481.021,264.6571.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง5,175.661,664.0067.8 %5.0335.47144.0757.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว4,148.72802.0080.7 %5.0253.1346.3881.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,305.77843.0080.4 %5.0330.7149.5685.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,980.83623.0084.3 %5.0369.1271.8380.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,629.581,047.0077.4 %5.0219.8835.1284.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,044.301,290.0068.1 %5.0190.6559.9568.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว4,098.35955.0076.7 %5.0265.6470.8073.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น4,062.30543.0086.6 %5.0219.7846.7278.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน3,810.06170.0095.5 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ3,907.9233.0099.2 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,769.283,390.0028.9 %5.01,229.29708.1142.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,396.902,651.0039.7 %5.01,020.11497.4651.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,270.062,553.0021.9 %5.0677.82328.8651.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา3,151.261,089.0065.4 %5.0639.79469.4326.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,934.343,796.003.5 %1.5867.981,283.45-47.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 25,132.693,855.6024.9 %5.01,852.541,028.2244.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,223.922,285.00-2.7 %0.0513.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,577.342,868.0037.3 %5.01,172.271,476.22-25.9 %0.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,473.245,406.00-20.9 %0.01,115.20215.3480.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา7,959.5117,085.99-114.7 %0.01,229.29599.9451.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,457.732,198.00-50.8 %0.0479.47115.6575.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,218.89744.0076.9 %5.0734.8754.7592.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,200.831,655.0048.3 %5.0563.73197.8464.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,753.323,686.001.8 %0.5791.92144.8581.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,889.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,039.131,109.35-6.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา7,134.675,422.0024.0 %5.01,077.16283.3873.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา5,126.501,350.0073.7 %5.0829.9569.7491.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา6,627.0812,823.44-93.5 %0.01,552.5650.7696.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา12,252.773,176.0074.1 %5.0792.45382.7751.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,310.442,248.0057.7 %5.0906.02199.3378.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,355.211,179.0064.9 %5.0715.8687.3987.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,108.672,563.0049.8 %5.01,608.33457.7771.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,900.593,616.007.3 %3.5658.8135.8694.6 %5.0
สพ.ฉะเชิงเทรา11,048.102,640.0076.1 %5.0715.86221.0669.1 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 90,856.6155,282.2939.2 %5.01,274.67489.8261.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,792.131,192.0068.6 %5.0449.6379.1682.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา6,217.324,590.3126.2 %5.0965.00329.9265.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,135.071,232.0070.2 %5.0791.92401.5449.3 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา9,823.2416,321.66-66.2 %0.01,742.25970.4144.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,434.951,631.0052.5 %5.0544.23218.4559.9 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา3,746.256,918.96-84.7 %0.0647.34969.00-49.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)18,954.615,933.0068.7 %5.01,963.77331.3383.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 123,561.8120,568.6112.7 %5.0955.76331.4765.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 221,179.398,454.8760.1 %5.01,663.54397.6476.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา1,706.653,590.70-110.4 %0.0297.94169.2543.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 34,911.4228,580.0018.1 %5.0888.98677.3323.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา63,026.8763,094.00-0.1 %0.01,263.45838.4233.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา81,520.8050,976.0037.5 %5.0802.351,076.83-34.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา21,947.3416,547.0024.6 %5.0673.13838.91-24.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา19,239.6112,540.6034.8 %5.0674.17425.2236.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง43,229.4433,760.0021.9 %5.0649.741,599.80-146.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม81,983.9228,519.0065.2 %5.0750.651,078.69-43.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา9,064.8818,439.00-103.4 %0.01,734.591,123.8435.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 4,119.253,599.0012.6 %5.0772.90621.8519.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,794.73726.0074.0 %5.0506.68261.0348.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา15,963.2310,324.0035.3 %5.03,625.084,948.49-36.5 %0.0
รวม 755,526 517,961 31.44 % 54,945 30,232 44.98 %