จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,712.71695.0074.4 %5.0416.32164.8660.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,469.591,411.0059.3 %5.0644.51157.5275.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,174.951,976.7037.7 %5.0625.49151.7075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี22,156.0716,307.3926.4 %5.02,622.16587.1077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี5,984.95866.0085.5 %5.0260.1557.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,358.01974.0077.7 %5.0470.75142.5069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ21,122.041,283.0093.9 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,906.78578.0085.2 %5.0274.5758.8978.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง4,464.93410.0090.8 %5.0185.1847.5074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,784.04437.0088.5 %5.0154.3938.0075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,872.26402.0089.6 %5.0396.0147.5088.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี4,119.651,993.0051.6 %5.0617.40609.891.2 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,906.48983.4074.8 %5.0485.07513.00-5.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี6,825.584,922.0027.9 %5.01,176.97507.9156.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,822.181,056.0062.6 %5.0606.41315.5748.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,384.88795.0076.5 %5.0568.45498.2212.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี6,260.632,243.8464.2 %5.01,744.791,876.06-7.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,063.7235,820.00-1,635.7 %0.0475.30172.9263.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,673.092,185.2053.2 %5.01,138.88727.2836.1 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,777.081,400.0062.9 %5.0815.64360.0355.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,597.6912,209.00-85.0 %0.01,291.05324.1874.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,746.251,382.0063.1 %5.0719.91430.9440.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)13,270.359,199.1930.7 %5.04,385.7476.9598.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 66,675.117,569.96-13.4 %0.02,283.44275.8087.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,015.25734.0075.7 %5.0682.5354.2492.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,863.38705.0075.4 %5.0473.37467.201.3 %0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,622.203,451.504.7 %2.0758.59349.9153.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี5,078.3436,240.59-613.6 %0.01,348.061,651.29-22.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี3,305.585,787.50-75.1 %0.0549.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,627.082,107.0041.9 %5.0758.77425.7243.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,656.7018,213.12-137.9 %0.01,253.23134.9989.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี13,654.267,271.0046.7 %5.01,745.051,355.8522.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี10,877.141,385.0087.3 %5.0587.45180.0369.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,525.471,601.0064.6 %5.0720.56259.3864.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี4,267.711,839.0056.9 %5.0777.61359.8553.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี27,703.472,959.0289.3 %5.09,791.13361.3596.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,387.323,434.00-1.4 %0.0549.4241.5192.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี35,873.582,198.0093.9 %5.01,101.34261.2576.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 879,637.6920,912.9697.6 %5.07,585.89531.5593.0 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,760.5615,915.84-234.3 %0.0310.4466.5078.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,825.69910.0067.8 %5.0454.34124.7672.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,399.962,179.0035.9 %5.0663.28364.3145.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี5,258.942,193.0058.3 %5.0682.54198.5570.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,442.333,520.5020.8 %5.0986.80513.9547.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,261.102,089.0035.9 %5.0438.77337.7923.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี5,868.233,157.7846.2 %5.01,071.30562.4047.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,172.441,948.0438.6 %5.0492.3774.9184.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 120,320.5010,443.8448.6 %5.01,202.39479.7560.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 24,264.1910,890.03-155.4 %0.01,851.43899.6751.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)13,142.427,032.9046.5 %5.02,884.91405.6185.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี72,431.4217,104.6876.4 %5.0409.97956.55-133.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี3,006.974,550.38-51.3 %0.0308.52384.90-24.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี78,234.89105,813.10-35.3 %0.01,439.921,564.20-8.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่ครบ20,004.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ665.79ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี183,510.3414,508.0092.1 %5.02,002.331,266.8736.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี8,091.3519,416.00-140.0 %0.01,567.041,605.75-2.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,598.292,434.0032.4 %5.0777.14748.763.7 %1.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,466.43576.0076.6 %5.09,068.05189.6597.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี15,096.6922,703.82-50.4 %0.04,309.257,435.00-72.5 %0.0
รวม 1,593,377 463,323 70.92 % 81,738 32,869 59.79 %