จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,762.74795.0071.2 %5.0351.03306.8512.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก3,499.663,661.29-4.6 %0.0632.34135.1178.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,430.2685.0097.5 %5.0499.1844.3891.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก13,981.927,518.0846.2 %5.01,647.02657.8560.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,463.73774.0082.7 %5.0237.4559.8774.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,446.61999.0077.5 %5.0266.0859.6877.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,097.50323.0092.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0231.4661.4173.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,888.231,684.0056.7 %5.0651.27363.6444.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก3,280.831,025.0068.8 %5.0537.2628.5094.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,190.621,774.0057.7 %5.0784.47553.4129.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,276.491,355.0058.6 %5.0537.26164.7869.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,717.921,208.0067.5 %5.0480.21422.1512.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก13,336.881,933.0085.5 %5.01,012.66767.4624.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก2,269.943,210.60-41.4 %0.0481.63279.7941.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,543.562,727.0040.0 %5.0993.64600.1239.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,818.172,160.3643.4 %5.0651.3534.5494.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก7,341.9110,009.72-36.3 %0.01,602.1571.4595.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,482.901,617.0053.6 %5.0613.32312.0649.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,349.86598.0082.1 %5.0613.3231.5694.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก2,956.39982.0066.8 %5.0461.19535.91-16.2 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,530.561,828.0048.2 %5.0670.37101.1584.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก5,017.1715,177.00-202.5 %0.01,183.801,976.83-67.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,538.075,267.004.9 %2.01,373.96462.1966.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก4,650.951,509.0067.6 %5.01,050.690.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก16,072.9714,255.0111.3 %5.01,811.33141.3292.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,163.311,260.0060.2 %5.0499.23352.9029.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,524.842,313.0034.4 %5.0670.33310.7053.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,793.032,537.0033.1 %5.0708.4081.0188.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก5,698.831,344.0076.4 %5.0860.53284.0867.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,082.442,407.0021.9 %5.0356.4325.7592.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,314.381,244.0062.5 %5.0594.31262.9355.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก893,116.5017,161.0098.1 %5.07,631.171,096.9185.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,653.451,686.0036.5 %5.0347.10186.3846.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,409.661,117.0067.2 %5.0575.29250.8056.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก3,061.001,183.0061.4 %5.0404.1598.3075.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,713.344,021.4514.7 %5.0803.44216.8373.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก4,244.371,120.0073.6 %5.0575.29305.5946.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,178.062,558.3919.5 %5.0518.2450.9090.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก26,328.6115,954.8639.4 %5.01,182.66837.5829.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก426.563,343.50-683.8 %0.0265.20377.00-42.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก79,075.6271,273.009.9 %4.51,146.781,143.110.3 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก56,706.5817,349.0069.4 %5.0469.071,006.05-114.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์49,662.1713,776.0072.3 %5.0488.99796.94-63.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก10,063.5012,767.99-26.9 %0.01,340.86882.6034.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,463.471,649.0052.4 %5.0594.31344.4342.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,765.12698.0074.8 %5.0347.10265.8823.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก35,887.338,424.0076.5 %5.02,215.334,948.37-123.4 %0.0
รวม 1,332,278 267,662 79.91 % 41,969 22,298 46.87 %