จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,885.20366.0087.3 %5.0262.0489.2465.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,255.494,629.0011.9 %5.0794.4396.8687.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,640.631,330.0063.5 %5.0471.150.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 322,958.8021,751.245.3 %2.53,320.50894.3473.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 139,125.1935,747.808.6 %4.05,358.27549.8689.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 227,836.1332,000.00-15.0 %0.04,057.46369.4790.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 17,875.843,850.0051.1 %5.0490.1847.5090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,787.922,651.0044.6 %5.0395.10131.1066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 24,939.611.00100.0 %5.0300.0254.5181.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี7,932.713,996.3049.6 %5.0433.1358.1586.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง6,055.762,467.0059.3 %5.0319.0346.1685.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,305.361,444.0066.5 %5.0396.5743.9888.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 15,155.882,320.0055.0 %5.0444.6089.8479.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,213.501,800.0065.5 %5.0284.2954.5180.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 17,041.196,713.004.7 %2.01,194.09390.7567.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,121.436,707.00-31.0 %0.0837.63640.8723.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,511.633,911.0013.3 %5.0813.45342.0058.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,753.301,650.0040.1 %5.0338.0583.2075.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ3,235.262,122.0034.4 %5.0414.11357.2013.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ6,028.524,405.0026.9 %5.0634.76190.9569.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ2,009.932,289.00-13.9 %0.0387.383.6099.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ5,220.585,069.002.9 %1.01,117.70475.9557.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ10,358.3418,899.00-82.5 %0.01,555.12266.7582.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,758.271,660.0055.8 %5.0680.39423.7037.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ3,986.861,602.0059.8 %5.0680.34146.3078.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,829.891,444.0062.3 %5.0357.06137.7561.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ5,460.884,433.0018.8 %5.0794.4391.9588.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ9,306.0721,880.00-135.1 %0.01,992.44887.7155.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ5,895.583,690.0037.4 %5.0794.43678.8314.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ8,906.973,246.0063.6 %5.01,003.61145.3585.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,374.5114,118.00-91.4 %0.01,459.99128.7091.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,327.123,059.0073.0 %5.0471.16678.30-44.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,545.853,323.0026.9 %5.0642.3047.7992.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ5,502.215,662.00-2.9 %0.0851.48132.0584.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ14,005.985,475.0060.9 %5.01,364.91279.4479.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,584.9115,282.00-173.6 %0.01,212.78107.6791.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา31,539.1622,759.0027.8 %5.01,051.01564.2746.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ48,919.5010,206.0079.1 %5.0832.06500.6639.8 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 146,333.39134,000.008.4 %4.02,034.881,501.0026.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,807.421,487.0047.0 %5.0357.060.9599.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ7,784.669,789.00-25.7 %0.01,421.96400.0971.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ33,674.2573,000.00-116.8 %0.02,322.74391.0483.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,517.789,994.00-32.9 %0.01,079.67513.0052.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ69,757.3447,599.0031.8 %5.05,871.701,270.0078.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ3,613.422,069.0042.7 %5.0509.19237.5053.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ5,864.175,435.007.3 %3.5642.30413.0035.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 121,255.5418,334.0013.7 %5.0856.48867.50-1.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 25,192.0010,065.00-93.9 %0.0864.18437.7049.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,756.627,014.0034.8 %5.0290.38170.5041.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ97,059.41101,743.00-4.8 %0.01,473.01232.8684.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ35,337.2024,000.0032.1 %5.0648.181,724.49-166.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ72,787.5631,857.0056.2 %5.0451.73680.20-50.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์29,919.1119,000.0036.5 %5.0399.93371.927.0 %3.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ51,433.5518,285.0064.4 %5.015,062.241,312.7691.3 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย350,025.06328,000.006.3 %3.06,446.752,032.7468.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 3,984.275,000.00-25.5 %0.0832.46721.6313.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ2,825.00645.0077.2 %5.0300.02173.4142.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ47,876.3722,736.0052.5 %5.03,064.624,980.10-62.5 %0.0
รวม 1,369,996 1,154,009 15.77 % 83,737 28,661 65.77 %