จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,836.38701.9881.7 %5.0603.38279.3953.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์17,924.9210,318.4842.4 %5.080.50247.39-207.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์189.951.0099.5 %5.023.081.9091.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,230.051,997.0238.2 %5.0736.49104.9185.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์22,762.8112,348.0045.8 %5.02,752.18685.9075.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0348.09114.7267.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,694.86442.0088.0 %5.0228.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,670.05427.0088.4 %5.0237.1835.8484.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,897.60878.0077.5 %5.0404.7270.3882.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่4,139.91503.0087.8 %5.0403.4635.9791.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,716.06357.0090.4 %5.0437.8851.9988.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,944.71592.0085.0 %5.0386.40109.8771.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,881.13516.0086.7 %5.0342.0568.4080.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,670.95418.0088.6 %5.0293.5534.1988.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ4,506.79600.0086.7 %5.0308.0831.3989.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก4,027.65405.0089.9 %5.0350.6853.3384.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,814.11371.0090.3 %5.0268.7760.5577.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์4,479.76331.0092.6 %5.0306.2629.4890.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,598.51382.0089.4 %5.0264.9314.9994.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,654.71304.0091.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ5,154.40212.0095.9 %5.0177.6711.6393.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,755.95181.0095.2 %5.0295.5716.4894.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,670.05288.0092.2 %5.0376.9017.1695.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,655.39393.0089.2 %5.0308.437.5097.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,770.522,525.7233.0 %5.0945.66639.3532.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์3,111.991,615.8848.1 %5.0542.79152.9571.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง3,022.93626.0079.3 %5.0581.00218.5062.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,998.02917.0069.4 %5.0539.88270.7549.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย3,079.90602.0080.5 %5.0482.14291.6539.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,232.872,768.7434.6 %5.01,116.811,195.86-7.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์3,431.221,062.3869.0 %5.0698.06463.6333.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,973.60608.0079.6 %5.0717.45819.35-14.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์5,353.343,125.7041.6 %5.01,325.982,775.26-109.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,448.632,746.57-12.2 %0.0616.02833.15-35.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์189.951.0099.5 %5.023.082.8587.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,743.223,260.0031.3 %5.01,364.02371.6772.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์62.6412,437.00-19,754.7 %0.023.080.9595.9 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,041,645.6050,156.6095.2 %5.07,500.08926.8587.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์189.951,136.22-498.2 %0.023.08403.75-1,649.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์2,229.13692.0069.0 %5.083.31124.36-49.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)505.891.0099.8 %5.011.660.9591.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,865.91490.6882.9 %5.0793.5460.9292.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์3,047.48941.0069.1 %5.0660.42236.9664.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,474.432,143.0038.3 %5.0926.63281.5369.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์189.953,534.56-1,760.8 %0.023.082,865.14-12,314.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ2,449.15ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ476.98ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์189.951.0099.5 %5.023.081.9591.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์189.959,101.26-4,691.4 %0.023.08202.83-778.8 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์11,913.682,390.1779.9 %5.0926.65850.518.2 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์6,072.602,078.6465.8 %5.01,554.18200.0287.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์7,401.644,604.1837.8 %5.01,744.33324.3981.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์4,700.262,468.0047.5 %5.01,059.76562.3946.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์3,487.543,819.00-9.5 %0.0717.470.9599.9 %5.0
สพ.บุรีรัมย์76,181.389,173.0088.0 %5.0934.74688.4726.3 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 93.7929,676.56-31,541.5 %0.0314.57379.69-20.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,620.341,334.6749.1 %5.0584.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,866.231,583.0044.8 %5.0641.41275.6657.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์7,352.891.00100.0 %5.01,211.870.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์190.531,291.92-578.1 %0.023.08308.91-1,238.4 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,644.487,213.22-172.8 %0.01,059.76384.3963.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)29,481.8010,256.3065.2 %5.02,491.82551.1577.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 181,096.068,085.0090.0 %5.01,106.10619.3044.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 226,479.4211,864.0055.2 %5.01,404.65264.1081.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 321,423.8111,136.8048.0 %5.01,617.09497.4469.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 425,603.487,258.0071.7 %5.02,647.98425.0084.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์7.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.510.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพสตึก91,973.2922,296.0075.8 %5.0948.91712.1425.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง290.631.0099.7 %5.0627.431.9099.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์290.6375,671.00-25,936.9 %0.0574.561,372.21-138.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์290.6363,021.51-21,584.4 %0.0574.562,697.73-369.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์290.6317,195.00-5,816.5 %0.0574.560.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ31,424.92ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,437.602,192.0036.2 %5.0907.65734.3219.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,966.93671.6577.4 %5.0584.36391.4033.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์468.351.0099.8 %5.042.152.8593.2 %5.0
รวม 1,622,442 428,742 73.57 % 53,269 27,472 48.43 %