จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0203.02235.69-16.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์32,251.6017,166.5046.8 %5.099.14246.45-148.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์17,907.316,633.1063.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,644.523,846.42-5.5 %0.0844.00168.6180.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์3,056.63791.0074.1 %5.0746.8945.3293.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์21,257.144,433.0179.1 %5.02,192.511,192.2545.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,745.271,301.0072.6 %5.0255.665.7097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,706.93479.0089.8 %5.0307.8025.4891.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,582.34359.0092.2 %5.0253.7038.6684.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ4,505.65226.0095.0 %5.0246.3810.7895.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,543.99449.0090.1 %5.0242.0414.1694.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,513.21313.0093.1 %5.0195.1810.6794.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม4,543.99418.0090.8 %5.0292.3154.3781.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี4,505.65488.0089.2 %5.0364.5513.2196.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,543.99906.0080.1 %5.0301.5083.2872.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน4,543.99496.0089.1 %5.0191.1314.3392.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ4,613.13572.0087.6 %5.0329.7617.9294.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง4,516.63305.0093.2 %5.0302.0314.3995.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม11,912.728,449.4629.1 %5.0864.99277.4067.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์4,105.163,635.6511.4 %5.0918.04706.4123.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0577.18374.6735.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม3,444.52487.0085.9 %5.0602.94453.3324.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท3,254.91747.0077.1 %5.0584.72424.4827.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์4,612.504,174.359.5 %4.5792.521,295.41-63.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,439.981,199.0065.1 %5.0784.92357.3054.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,304.15837.0074.7 %5.0670.83754.42-12.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์8,028.391.00100.0 %5.02,302.741,286.5044.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์3,120.632,534.0018.8 %5.0692.59518.7025.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,973.843,364.4743.7 %5.01,754.741,887.33-7.6 %0.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,865.913,164.7135.0 %5.01,355.40373.4072.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์6,490.1611,402.00-75.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,852.601,545.6059.9 %5.0975.08325.9466.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4550.9424.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.108.2986.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8951.3528.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,370.06726.0078.5 %5.0800.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,900.67264.0090.9 %5.0632.80355.4643.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,857.883,523.598.7 %4.0899.02448.1850.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์8,153.7814,598.10-79.0 %0.01,673.812,405.75-43.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,946.072,519.0036.2 %5.0570.48228.0060.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์4,343.272,126.0051.1 %5.0956.07380.7560.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์12,236.748,989.8926.5 %5.03,694.37370.4890.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์10,916.811,799.0083.5 %5.01,577.55620.3560.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์5,257.981,700.5967.7 %5.0956.07735.4223.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์2,920.603,644.00-24.8 %0.0203.02307.66-51.5 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์6,208.865,905.004.9 %2.01,735.72596.6665.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์3,508.253,250.007.4 %3.5626.8469.0089.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์10,945.692,727.0075.1 %5.0822.96517.5137.1 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์55,336.1321,991.6560.3 %5.0976.04617.0336.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์624.49714.00-14.3 %0.0211.66161.8323.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,843.592,375.0738.2 %5.0860.99509.2340.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,294.84641.0080.5 %5.0253.7332.1487.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์5,920.535,070.4214.4 %5.0670.95285.6657.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,758.512,530.0132.7 %5.0956.0712.6198.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์6,272.314,196.2533.1 %5.0975.08373.5561.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์12,727.472,334.0081.7 %5.01,373.22252.7081.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 138,414.7013,987.0063.6 %5.01,291.91346.1973.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 216,447.449,922.8839.7 %5.01,256.31164.7386.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 39,468.177,013.0025.9 %5.01,597.44286.6482.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)13,356.329,919.3025.7 %5.02,214.461,206.2245.5 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์12,678.731.00100.0 %5.0377.202.8599.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,901.482,681.3061.1 %5.0368.77357.283.1 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์107,860.6884,926.9921.3 %5.01,729.48294.6683.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์156,746.5638,404.0075.5 %5.01,280.00995.9522.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์54,441.9512,722.0076.6 %5.0699.12658.415.8 %2.5
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม86,416.6223,778.0072.5 %5.0943.50379.2359.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท63,868.8119,285.9969.8 %5.0807.13380.2352.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ102,557.091.00100.0 %5.0854.670.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ103,677.507,758.7092.5 %5.0907.111,573.15-73.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์13,903.2518,172.11-30.7 %0.02,558.652,843.17-11.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,658.641,072.0070.7 %5.0765.91306.9059.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์3,068.40790.0074.3 %5.0632.80276.9056.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์35,945.2515,682.3556.4 %5.09,393.537,487.1920.3 %5.0
รวม 1,199,144 438,465 63.44 % 68,751 38,178 44.47 %