จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,849.83853.0077.8 %5.0525.76247.6852.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ28,694.0145,201.00-57.5 %0.0245.87182.4025.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,675.111,418.0015.3 %5.0933.85113.0087.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,298.351,526.0053.7 %5.0800.74138.5082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ13,954.327,101.0049.1 %5.03,158.72589.8081.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์3,984.03321.0091.9 %5.0246.9583.7166.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,388.901,980.0054.9 %5.0268.7883.0969.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,117.37534.0087.0 %5.0435.2284.3080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,116.91617.0085.0 %5.0323.5545.3986.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,141.02533.0087.1 %5.0356.9045.0187.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง4,029.63191.0095.3 %5.0215.140.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,941.63197.0095.0 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,868.71153.0096.0 %5.0195.080.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,914.45234.0094.0 %5.0278.2284.4969.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,810.04290.0092.4 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,868.71204.0094.7 %5.0227.930.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,868.71268.0093.1 %5.0252.8942.8383.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย4,017.87343.0091.5 %5.0178.220.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล3,956.85466.0088.2 %5.0264.0058.9377.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,922.09243.0093.8 %5.0189.660.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,876.36200.0094.8 %5.0194.627.0396.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,964.49144.0096.4 %5.0207.8010.0195.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย4,063.54734.0081.9 %5.0256.9169.4573.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ11,184.412,496.3177.7 %5.0952.84293.5569.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,628.88832.1168.3 %5.0341.6361.7581.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,641.20467.0082.3 %5.0520.72258.4050.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,707.67491.0081.9 %5.0505.95176.7065.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,791.52704.0074.8 %5.0389.42136.8064.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ6,297.743,345.6046.9 %5.01,295.151,323.54-2.2 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,295.48750.0077.2 %5.0762.70218.5071.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,269.121,029.0568.5 %5.0648.61312.5551.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ18,313.163,481.9281.0 %5.03,177.742,457.0122.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,652.507,012.20-164.4 %0.0624.291,155.00-85.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ6,139.446,818.39-11.1 %0.01,561.401,252.2419.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ5,168.293,562.1531.1 %5.01,466.3078.2394.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ15,323.939,349.4639.0 %5.01,333.1858.8395.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ4,797.071,921.0060.0 %5.0971.88639.1234.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,795.52860.0052.1 %5.065.2735.6545.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ4,107.02799.0080.5 %5.0849.0326.4696.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ2,982.79377.0087.4 %5.0686.64176.7174.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ4,225.963,484.7317.5 %5.0685.68459.5733.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,166.394,245.0317.8 %5.01,381.48606.1556.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ5,270.703,829.0027.4 %5.01,523.3425.3298.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ4,265.612,600.0039.0 %5.01,181.06433.2063.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ29,860.8610,801.8063.8 %5.010,383.67177.3798.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,492.32852.0081.0 %5.0762.70631.3317.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,616.512,674.2926.1 %5.0914.83495.3045.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ5,250.252,823.3146.2 %5.01,181.06334.4071.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ9,486.202,468.9274.0 %5.0449.07305.9031.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ5,626.113,109.8144.7 %5.0762.7035.6295.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ11,018.922,364.7778.5 %5.0876.80533.9039.1 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 44,754.6819,884.5055.6 %5.0967.99420.5056.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,773.301,038.0062.6 %5.0591.5698.6583.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,513.722,468.4029.7 %5.0819.75285.4865.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,922.36920.0068.5 %5.0648.6151.7792.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,740.484,238.6126.2 %5.01,123.99332.5070.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,898.643,304.0032.6 %5.01,371.22343.4075.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,457.647,478.99-204.3 %0.01,219.09663.5045.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)92,389.0114,236.1084.6 %5.02,798.68436.0184.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 113,119.8213,245.03-1.0 %0.02,260.31220.5090.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 267,353.439,191.4386.4 %5.01,088.17455.3358.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3161,053.061,717.6898.9 %5.09,683.04619.4893.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 421,444.8910,591.6850.6 %5.01,465.13498.4966.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ3,621.574,651.43-28.4 %0.0412.21380.007.8 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ191,548.06108,888.0043.2 %5.02,457.391,384.4043.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ45,754.9065,097.03-42.3 %0.01,243.272,154.25-73.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ26,862.1716,957.0036.9 %5.0897.83597.4633.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์100,807.1016,257.9783.9 %5.01,041.972,692.59-158.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ48,218.1814,593.0069.7 %5.0880.07180.8579.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ123,296.8243,835.0064.4 %5.0852.95398.9253.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ21,346.2930,759.00-44.1 %0.02,089.542,269.57-8.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,149.561,942.0038.3 %5.0743.69294.8060.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ3,193.431,349.0057.8 %5.0724.67582.4619.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ36,193.3322,800.0037.0 %5.010,680.533,148.4970.5 %5.0
รวม 1,334,111 562,745 57.82 % 92,491 33,100 64.21 %