จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,914.261,109.0061.9 %5.0738.52158.1078.6 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 272,977.8223,004.0068.5 %5.0435.32184.8857.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี34,139.77100.0099.7 %5.0126.7195.0025.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี84,072.40100.0099.9 %5.0363.9295.0073.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี329,914.2516,030.2795.1 %5.01,372.69475.0965.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,584.422,528.0029.5 %5.0947.6989.7990.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี35,804.4021,792.0039.1 %5.03,609.931,031.7071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,568.692,337.0048.8 %5.0310.1497.4868.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,821.37689.0085.7 %5.0275.5962.8677.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม4,092.7727.0099.3 %5.0365.0979.1078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,615.45227.0093.7 %5.0344.821.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,831.77665.0082.6 %5.0449.4762.4286.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,707.44513.0086.2 %5.0266.6047.4482.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,887.98460.0090.6 %5.0354.9361.6782.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,758.86367.0090.2 %5.0373.5063.6982.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,820.33509.0086.7 %5.0286.4163.2877.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,817.72550.0085.6 %5.0369.1158.7484.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,839.31470.0087.8 %5.0415.1560.9385.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,796.78693.0081.7 %5.0498.3388.6082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,709.43292.0092.1 %5.0303.9063.3979.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,788.68327.0091.4 %5.0415.007.2398.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,658.70385.0089.5 %5.0190.029.3795.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,743.70385.0089.7 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,799.17269.0092.9 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,750.13516.0086.2 %5.0357.5760.5083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,664.36136.0096.3 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์3,678.17293.0092.0 %5.0148.4076.7248.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก4,567.00300.0093.4 %5.0175.188.3395.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก19,598.2028,804.00-47.0 %0.01,500.4095.0093.7 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ4,043.223,462.0014.4 %5.01,165.07385.1266.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี5,277.6912,202.60-131.2 %0.01,461.122,284.27-56.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี3,023.761,917.6036.6 %5.0414.43122.5570.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ2,951.83100.0096.6 %5.0296.4395.0068.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล2,883.19100.0096.5 %5.0542.6595.0082.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ5,664.361,000.0082.3 %5.0519.90236.2954.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,931.311,635.6044.2 %5.0584.83324.9844.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,474.82100.0097.1 %5.0640.1795.0085.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,507.493,161.299.9 %4.5895.73239.1673.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี4,416.272,359.0746.6 %5.01,270.9695.0092.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,297.182,083.4636.8 %5.0928.67661.2728.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 717,843.7122,798.00-27.8 %0.06,128.315,014.2518.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,818.821,365.0071.7 %5.01,517.47886.3541.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี3,887.991,414.0063.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี9,033.31100.0098.9 %5.01,080.8095.0091.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,723.504,295.169.1 %4.51,880.042,444.40-30.0 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี29,363.4532,703.41-11.4 %0.02,464.724,872.61-97.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,350.506,579.46-179.9 %0.0560.99719.75-28.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี7,263.695,500.0024.3 %5.02,188.811,615.0026.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,318.201,000.0081.2 %5.01,461.1295.0093.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี13,993.9819,500.61-39.3 %0.02,316.84505.2578.2 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี278,859.09229,803.9117.6 %5.01,459.871,038.6528.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 10,279.7815,006.01-46.0 %0.03,802.855,818.05-53.0 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,581.101,000.0082.1 %5.01,764.2095.0094.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,997.811,432.6564.2 %5.01,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,419.315,959.26-34.8 %0.01,440.93754.7647.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)13,012.8610,466.9819.6 %5.04,863.81536.6689.0 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง19,272.6810,236.4246.9 %5.0380.34244.7835.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี24,315.43477.0098.0 %5.0203.9334.1383.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,360.161,000.0070.2 %5.0985.7495.0090.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,310.703,000.009.4 %4.5896.20475.0047.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี4,043.611,000.0075.3 %5.01,118.8495.0091.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี20,844.601,000.0095.2 %5.06,215.1295.0098.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี3,914.121,000.0074.5 %5.0890.6495.0089.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,633.111,000.0078.4 %5.01,080.8095.0091.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,891.6012,784.68-117.0 %0.01,556.20341.3378.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี13,626.251,334.3990.2 %5.01,461.12326.1677.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,932.482,253.5342.7 %5.01,080.80552.0748.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,364.701,000.0081.4 %5.01,461.1295.0093.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี8,433.917,136.7415.4 %5.02,354.88419.2482.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี3,930.361,000.0074.6 %5.0890.6495.0089.3 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี27,346.2013,778.1349.6 %5.0917.17199.5078.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี74,658.6022,351.0170.1 %5.0664.49572.7713.8 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 102,868.3783,971.0018.4 %5.02,007.86926.5553.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,426.731,510.8955.9 %5.0890.64183.1879.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี4,373.583,141.6028.2 %5.01,137.85915.5919.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี37,067.1913,110.0064.6 %5.01,446.87802.5744.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,233.511,777.0045.0 %5.0909.66238.7873.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี7,033.595,869.0816.6 %5.01,537.19395.8274.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี4,895.494,887.000.2 %0.51,461.12190.0087.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,296.335,007.69-51.9 %0.01,192.65663.5544.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี10,533.3716,423.98-55.9 %0.03,362.72696.2279.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10,647.7010,754.42-1.0 %0.03,665.80100.1497.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี21,715.173,000.0086.2 %5.0797.83285.0064.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 127,798.703,000.0089.2 %5.01,541.841,133.3526.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 247,623.2016,160.9766.1 %5.01,373.78511.6662.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3111,162.8413,219.8988.1 %5.03,186.08599.4581.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 435,309.5012,552.9164.4 %5.03,075.00467.4084.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 568,080.2712,448.0081.7 %5.03,151.45652.5379.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม82,327.8830,000.0063.6 %5.01,362.56950.0030.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี57,756.30100.0099.8 %5.01,211.3195.0092.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี105,854.70100.0099.9 %5.01,017.2995.0090.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี64,477.14100.0099.8 %5.01,211.3195.0092.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี55,657.14100.0099.8 %5.01,211.3195.0092.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ78,443.61100.0099.9 %5.01,130.3295.0091.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล90,504.96100.0099.9 %5.01,078.8195.0091.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ78,443.61100.0099.9 %5.0876.1495.0089.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี29,824.67100.0099.7 %5.02,163.6495.0095.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี10,278.3727,160.88-164.3 %0.03,778.841,242.2667.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี19,641.5220,718.00-5.5 %0.01,111.06484.8056.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,820.662,183.0042.9 %5.0644.000.00100.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี37,430.3536,861.001.5 %0.52,938.79718.9075.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,740.952,277.0039.1 %5.01,099.82846.7023.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 5,195.247,842.00-50.9 %0.01,461.12202.3086.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,533.62100.0097.2 %5.0890.6495.0089.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี71,357.0716,483.0076.9 %5.06,449.685,582.6513.4 %5.0
รวม 2,646,374 922,535 65.14 % 140,394 55,989 60.12 %