จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,556.41420.0090.8 %5.0490.56190.1461.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร14,611.7713,858.005.2 %2.5189.3436.9180.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร3,140.931,578.0049.8 %5.0585.64233.6760.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,689.57239.0093.5 %5.0566.6253.4190.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร15,848.859,736.0038.6 %5.01,593.47534.8566.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,897.881,324.0073.0 %5.0365.85114.5968.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว5,315.94304.0094.3 %5.0220.9776.2165.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา4,437.11574.0087.1 %5.0360.4430.7091.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,478.98213.0096.1 %5.0302.5574.3175.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,547.53544.0088.0 %5.0262.2986.4167.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว4,642.85371.0092.0 %5.0218.5975.0265.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง5,716.08212.0096.3 %5.0284.739.3296.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,246.643,216.060.9 %0.5661.69295.4555.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,590.301.00100.0 %5.0290.59112.1061.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,804.24365.0087.0 %5.0479.99212.8055.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,714.86467.5082.8 %5.0399.70234.3841.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร3,979.551,111.0072.1 %5.0927.91995.39-7.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,258.921,052.0067.7 %5.0497.78756.17-51.9 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร4,519.471,805.0060.1 %5.01,003.981,465.59-46.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,515.463,288.48-30.7 %0.0540.87730.47-35.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,982.881,959.3260.7 %5.01,308.23865.5033.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร4,892.914,967.40-1.5 %0.0927.91153.8683.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร14,887.6412,068.3918.9 %5.04,826.22281.1094.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร4,583.921,557.0066.0 %5.0756.78188.1275.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,814.62585.0084.7 %5.0680.7128.4895.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,981.451,018.0074.4 %5.0509.56281.8544.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,883.942,198.0043.4 %5.0699.71364.4547.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,308.231,690.28-29.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,463.431,420.0042.4 %5.01,118.07674.2439.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร6,497.694,081.0037.2 %5.01,859.70122.9693.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,884.717,459.00-52.7 %0.01,001.4353.9294.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,440.671,508.0066.0 %5.0699.74259.0163.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,673.111,182.0067.8 %5.0832.83252.4969.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,729.193,447.0027.1 %5.0482.11477.051.0 %0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร5,332.572,428.8854.5 %5.01,022.99280.8572.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,813.912,090.0025.7 %5.0490.5630.3393.8 %5.0
สพ.ยโสธร10,704.511,663.0084.5 %5.0661.69345.9647.7 %5.0
รจจ.ยโสธร40,804.9120,121.4650.7 %5.0762.05362.5252.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,764.61712.0074.2 %5.0395.4862.2284.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,720.901,160.0068.8 %5.0661.70266.6259.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,716.40475.0082.5 %5.0433.50183.0857.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร3,959.593,838.773.1 %1.5813.82248.6769.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร3,592.16843.0076.5 %5.0537.7217.0396.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร13,663.093,182.4076.7 %5.03,837.32353.3990.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 114,222.7213,397.905.8 %2.51,743.84173.3590.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 210,598.6984.2699.2 %5.01,309.14328.0574.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร3,387.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5318.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร97,690.0813,365.1186.3 %5.01,692.5521,670.89-1,180.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา49,756.2518,720.0062.4 %5.0795.27937.33-17.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,938.7819,752.00-148.8 %0.01,555.431,444.397.1 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,267.25107.7096.7 %5.0642.67269.5258.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,843.93348.0087.8 %5.0433.50223.8048.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร39,633.3611,259.0071.6 %5.04,043.098,612.57-113.0 %0.0
รวม 486,253 197,678 59.35 % 49,087 47,822 2.58 %