จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,159.44366.0083.1 %5.0347.730.9599.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู12,898.5712,030.006.7 %3.0187.5395.0049.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู3,367.221,076.0068.0 %5.0499.85173.8565.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู2,774.202,304.0016.9 %5.0613.9547.3892.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�6,293.134,903.0022.1 %5.01,460.67440.3969.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู3,570.201,028.0071.2 %5.0236.5852.4777.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,343.14322.0090.4 %5.0277.1678.5671.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,256.56228.2393.0 %5.0280.4866.7276.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,389.36223.0093.4 %5.0268.4986.9967.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,229.52112.0096.5 %5.0237.2422.6690.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,276.38300.0190.8 %5.0344.60136.9960.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�3,554.811,389.0060.9 %5.0956.24598.4237.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู3,304.861,367.4458.6 %5.0842.14486.5942.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,684.96755.0071.9 %5.0575.92387.7032.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,631.56588.6077.6 %5.0594.93304.0048.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู2,949.351,747.0040.8 %5.0690.011,326.61-92.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,095.892,692.0013.0 %5.0772.59465.2639.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,093.871,088.6473.4 %5.01,184.43427.9563.9 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู4,090.841,527.8762.7 %5.01,051.32190.0081.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู10,774.176,131.7743.1 %5.02,154.25281.3086.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู2,809.041,300.0053.7 %5.0632.97561.2411.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,506.84239.1084.1 %5.047.5423.2951.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,412.62683.0080.0 %5.0766.081.0099.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,414.68436.0081.9 %5.0461.82323.5030.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,016.921,614.0046.5 %5.0709.03252.9364.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,470.2139,085.15-774.3 %0.01,355.571,281.775.4 %2.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู4,404.571,317.0070.1 %5.01,317.54598.0254.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู10,835.791,061.0090.2 %5.0981.83160.2883.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู7,968.9410,216.60-28.2 %0.02,534.5753.4397.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู9,231.441,132.0087.7 %5.0556.90523.546.0 %3.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,269.131,980.0039.4 %5.0709.03369.3647.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,441.241,722.0050.0 %5.0861.16364.2057.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู3,986.811,134.0071.6 %5.0572.67122.8878.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,520.381,531.0039.3 %5.0480.8466.3886.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู27,025.531,569.0094.2 %5.0626.36262.8558.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�45,186.0023,264.2148.5 %5.0821.26428.3247.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,250.62712.0068.4 %5.0385.76129.4666.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2,900.581,103.0062.0 %5.0476.38193.9759.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,605.69563.0078.4 %5.0499.85188.9262.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู3,540.212,548.0028.0 %5.0728.05336.4353.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู3,076.121,203.0060.9 %5.0651.9883.8487.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,580.843,043.0515.0 %5.0709.03605.9114.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ไม่ครบ12,144.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ468.41ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 235,630.3010,186.9571.4 %5.01,078.61929.4513.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,456.992,386.592.9 %1.0281.27285.00-1.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู36,522.6024,712.0032.3 %5.0896.83391.4056.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง70,710.4611,061.0084.4 %5.0639.67380.0040.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู6,823.5814,200.12-108.1 %0.01,581.33171.0089.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,066.97999.0067.4 %5.0651.98526.8119.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,578.77639.0075.2 %5.0423.79133.8668.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู15,770.016,481.9958.9 %5.04,062.315,235.82-28.9 %0.0
รวม 411,752 208,302 49.41 % 40,078 20,655 48.46 %