จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0535.560.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี11,170.046,820.0038.9 %5.081.15175.26-116.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี6,504.661,058.4083.7 %5.064.6615.2076.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี103,653.195,561.8294.6 %5.04,594.89268.2994.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต 4124,965.991,371.6798.9 %5.04,569.8850.5298.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี2,164.041,235.0042.9 %5.0706.71127.2382.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1029,096.469,986.9265.7 %5.06,225.88233.3696.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี21,106.1219,372.168.2 %4.04,871.21516.5589.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี5,946.553,026.8249.1 %5.0495.8656.5288.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,555.31350.0090.2 %5.0251.00123.6950.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี4,047.65784.0080.6 %5.0308.1295.0069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,378.89148.0095.6 %5.0288.0474.1074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,458.73283.0094.8 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม3,525.58155.0095.6 %5.0500.2971.6685.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,395.82267.0092.1 %5.0256.5476.0070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,561.04455.0087.2 %5.0413.12114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ3,807.93278.0092.7 %5.0343.8676.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ3,521.70266.0092.4 %5.0326.8919.0094.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,695.45370.0090.0 %5.0442.0157.8086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,513.30466.0086.7 %5.0302.7385.5071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,836.56135.0096.5 %5.0298.762.8299.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ4,769.46202.0095.8 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,493.73142.0095.9 %5.0269.4076.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน4,378.65465.0089.4 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,336.266,468.84-21.2 %0.02,458.451,386.0643.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี3,424.884,180.98-22.1 %0.01,010.96327.5467.6 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,168.501,209.0044.2 %5.0449.48170.0562.2 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,433.95624.5074.3 %5.0471.40199.1457.8 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,460.25405.0083.5 %5.0477.56156.8767.2 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,484.39423.9082.9 %5.0447.06143.8967.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี2,778.751,589.0042.8 %5.0725.72378.2947.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี3,850.392,097.0045.5 %5.01,163.081,125.753.2 %1.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,196.131,072.0066.5 %5.0877.84902.04-2.8 %0.0
สำนักชลประทานที่ 541,997.5626,618.0036.6 %5.07,244.375,826.1519.6 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,500.161,265.0063.9 %5.01,609.12978.3739.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,551.76679.0080.9 %5.0687.68492.1528.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี9,218.303,680.0060.1 %5.03,330.911,510.9454.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,081.843,329.80-59.9 %0.0552.61736.83-33.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี7,640.663,009.0060.6 %5.01,771.602,232.02-26.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี4,972.824,072.0018.1 %5.01,410.29126.6991.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 33,963.051,613.6459.3 %5.01,741.182,191.85-25.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี16,382.0320,832.55-27.2 %0.02,208.97550.3175.1 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี268,074.41420,958.38-57.0 %0.01,349.20898.7033.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,221.341,577.0051.0 %5.0934.90122.9386.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)12,324.343,990.2467.6 %5.01,155.35523.1354.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)10,152.329,222.009.2 %4.53,761.59279.5592.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 311,247.576,698.9640.4 %5.03,974.392,842.1528.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี3,582.381,640.1654.2 %5.090.5850.8743.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,147.29322.0089.8 %5.0858.8371.1691.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี2,810.23621.0077.9 %5.0763.75320.3258.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,237.874,039.204.7 %2.0937.96586.5537.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี8,043.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,752.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี5,764.737,582.94-31.5 %0.01,695.54706.5858.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี3,843.721.00100.0 %5.01,048.990.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี9,708.3713,847.11-42.6 %0.02,421.87183.5292.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี10,645.881,660.0084.4 %5.0877.85559.4136.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี3,837.082,933.6823.5 %5.01,144.07510.4055.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี6,413.134,245.0033.8 %5.01,885.69219.6888.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,612.791,955.0057.6 %5.01,429.31301.8278.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี3,478.634,398.00-26.4 %0.01,010.9638.2796.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี21,967.988,019.0063.5 %5.0531.74474.1210.8 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 91,789.2639,530.1056.9 %5.01,777.78532.7170.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,711.19840.0069.0 %5.0649.6542.6993.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี4,401.090.00100.0 %5.01,277.19800.8637.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี16,872.981,721.0089.8 %5.06,038.45209.3196.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี10,565.409,000.0014.8 %5.02,860.52527.6081.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี4,895.801,835.0062.5 %5.0766.82220.7371.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี6,855.5824,910.71-263.4 %0.01,169.99603.6248.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 112,143.1711,592.814.5 %2.01,398.081,084.7422.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 233,042.959,926.6470.0 %5.01,487.09723.9251.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 320,883.3613,041.8137.5 %5.01,365.15768.3843.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 438,447.288,133.8878.8 %5.01,522.51744.8951.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)6,004.6711,148.09-85.7 %0.02,657.031,276.9951.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี8,306.884,371.8547.4 %5.0373.59208.8744.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี12,499.0310,111.4419.1 %5.0437.10451.53-3.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี83,878.7767,800.0019.2 %5.01,821.18294.5183.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี102,134.7429,661.0071.0 %5.01,074.42523.1351.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี126,724.7152,597.0058.5 %5.01,171.97368.4668.6 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบ6,579.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ660.94ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี66,837.592,390.0096.4 %5.01,013.46698.1831.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี35,409.1221,385.0039.6 %5.01,059.18413.2561.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี141,416.2022,489.6284.1 %5.01,006.54622.3138.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ69,754.8711,792.8983.1 %5.01,017.80653.5935.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน96,297.4532,085.0066.7 %5.01,074.92405.4962.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี23,730.2827,764.00-17.0 %0.02,790.353,336.47-19.6 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี10,691.101,770.0083.4 %5.04,479.57313.6293.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี50,203.4346,387.007.6 %3.51,451.19363.0575.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,886.10596.0079.3 %5.01,285.36183.0185.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,691.231,874.0060.1 %5.01,010.96584.2242.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)4,610.956,051.00-31.2 %0.01,706.50655.7861.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี2,918.951,287.0055.9 %5.01,603.93712.0355.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 410,165.614,579.9654.9 %5.02,693.24989.6763.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี2,714.62240.0091.2 %5.0763.75329.5856.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี30,086.4520,263.9232.6 %5.03,136.073,381.87-7.8 %0.0
รวม 2,003,228 1,127,255 43.73 % 136,067 53,628 60.59 %