จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,185.381,113.0065.1 %5.0272.57103.1462.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,454.222,277.0034.1 %5.0437.37155.0664.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,434.162,265.0034.0 %5.0519.78104.3479.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 422,432.1324,680.00-10.0 %0.04,832.61412.6591.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 145,911.8729,924.6434.8 %5.03,703.47563.3584.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 236,599.5429,332.0019.9 %5.02,575.51541.5079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,121.05813.0080.3 %5.0259.7657.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 16,344.532,144.0066.2 %5.0371.3977.9079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 28,631.573,048.0064.7 %5.0367.6538.0089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 15,993.912,805.0053.2 %5.0328.24114.0065.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 211,078.434,197.0062.1 %5.0356.9295.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,781.21811.0078.6 %5.0217.1495.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,933.123,437.0050.4 %5.0338.7495.0072.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,457.302,208.0059.5 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 17,159.5213,000.00-81.6 %0.01,432.551,360.445.0 %2.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,845.542,754.003.2 %1.51,072.92677.1236.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,285.302,137.0050.1 %5.0900.13418.0053.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี3,215.861,354.0057.9 %5.0367.65100.9672.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,742.091,319.0051.9 %5.0336.72131.8460.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,171.072,440.0041.5 %5.0713.80697.472.3 %1.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,178.843,288.0021.3 %5.0783.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,369.871,747.0060.0 %5.0938.13689.2326.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี14,335.2324,982.00-74.3 %0.01,736.83182.0089.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,435.5416,910.00-392.2 %0.0576.83116.1979.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี4,553.886,971.00-53.1 %0.01,164.50706.1539.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,628.011,190.0067.2 %5.0610.400.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,736.13785.0071.3 %5.0310.61138.4655.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,450.254,041.009.2 %4.5677.84225.2266.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี12,628.6924,703.00-95.6 %0.02,231.251,474.4033.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี5,258.374,851.007.7 %3.5862.10429.1550.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี4,836.692,457.0049.2 %5.01,052.23209.1580.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี22,200.3612,874.0042.0 %5.01,337.4777.5494.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี11,139.231,370.0087.7 %5.0590.05323.7945.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,385.682,449.0027.7 %5.0463.43226.4351.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,462.482,608.0052.3 %5.0633.88133.8178.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี5,629.224,895.0013.0 %5.01,168.38422.8463.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี5,965.9111,300.00-89.4 %0.01,204.36146.8187.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี11,252.246,622.0041.1 %5.01,040.59546.6247.5 %5.0
รจก.บางขวาง 183,519.69171,802.006.4 %3.02,023.19441.6578.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี61,915.1347,154.0023.8 %5.0867.59553.8436.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,636.74708.0073.1 %5.0222.5976.0065.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,682.632,018.0056.9 %5.0976.17364.1662.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,676.551,839.0050.0 %5.0519.78293.1843.6 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี9,640.4712,763.00-32.4 %0.01,584.68484.4769.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,410.921,550.0054.6 %5.0481.7887.9081.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,752.194,512.005.1 %2.5582.11204.2564.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 174,310.9311,705.0084.2 %5.0355.45241.0232.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 230,252.0415,541.0048.6 %5.0618.30299.0751.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)24,387.0115,000.0038.5 %5.0670.59110.7283.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,319.843,824.0011.5 %5.0287.01257.3310.3 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,982.081,368.0080.4 %5.0335.92267.0520.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี57,095.7523,478.0058.9 %5.0436.12678.24-55.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี15,395.8218,275.00-18.7 %0.02,375.85767.2467.7 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ241,776.89117,000.0051.6 %5.0367.60596.51-62.3 %0.0
สถาบันทันตกรรม98,947.9269,000.0030.3 %5.0205.1393.1854.6 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก685,331.38550,043.0019.7 %5.011,453.98965.5191.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,723.962,855.0023.3 %5.0656.77549.1016.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,593.52647.0075.1 %5.0253.5697.5961.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี115,613.9732,401.5272.0 %5.051,168.044,131.0091.9 %5.0
รวม 1,956,190 1,369,585 29.99 % 113,488 23,504 79.29 %