จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,334.24518.0077.8 %5.0569.7544.8392.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร16,552.295,081.0069.3 %5.0191.57119.0937.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร6,171.137,010.01-13.6 %0.0110.0842.7961.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,062.76695.0077.3 %5.0816.96127.1384.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร2,977.91382.0087.2 %5.0466.0298.1978.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร13,913.2911,864.0014.7 %5.02,756.57747.1572.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,383.99193.0094.3 %5.0251.3963.2274.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร4,845.96742.0084.7 %5.0320.24104.0067.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,704.56779.0079.0 %5.0473.22125.1273.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,588.22390.0089.1 %5.0317.1274.3276.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม3,954.25339.0091.4 %5.0280.6779.6271.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ3,293.17188.0094.3 %5.0153.1515.9789.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส4,110.35402.0090.2 %5.0414.6076.2781.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว743.261.0099.9 %5.0141.9815.9688.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์3,353.05211.0093.7 %5.0348.1615.9395.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,409.83325.0090.5 %5.0172.2116.0390.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,682.83234.0093.6 %5.0274.4077.1471.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง4,604.9679.0098.3 %5.0394.5084.8578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว3,333.63139.0095.8 %5.0398.2557.2785.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย945.73449.0052.5 %5.0319.2770.2878.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย5,396.54202.0096.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า4,623.95308.0093.3 %5.0401.081.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,374.642,625.8922.2 %5.0931.03813.9912.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,877.481,621.0058.2 %5.01,102.20512.7153.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร2,905.18659.0077.3 %5.0759.91206.0972.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,373.37332.0090.2 %5.0658.96970.90-47.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,258.771,998.0038.7 %5.0969.071,365.19-40.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร3,853.18989.0074.3 %5.0749.15456.0039.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร8,342.392,957.0064.6 %5.01,653.681,608.462.7 %1.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,214.002,070.6050.9 %5.01,292.36175.2686.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร8,046.106,983.5013.2 %5.01,024.16379.0563.0 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร38,576.5753,930.10-39.8 %0.0520.62530.00-1.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)9,147.8512,397.59-35.5 %0.03,530.695,589.55-58.3 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร6,087.84312.2494.9 %5.0969.08194.7579.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร4,599.906,196.50-34.7 %0.084.8681.344.2 %2.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,530.47484.0068.4 %5.067.480.9098.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,284.16461.0086.0 %5.0632.7092.3485.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร3,225.19597.0081.5 %5.0683.84270.9760.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,183.432,051.0035.6 %5.0874.00339.4861.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร9,161.883,331.0063.6 %5.01,597.591,715.15-7.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,335.79587.0089.0 %5.01,383.86586.4557.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,903.45816.0079.1 %5.01,082.81475.1156.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,532.357,804.00-72.2 %0.0950.8064.9393.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร14,067.619,613.4431.7 %5.02,825.224,882.00-72.8 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร10,041.701,189.0088.2 %5.0835.95522.3537.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,457.462,036.0041.1 %5.0988.10358.2363.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร4,235.323,292.0022.3 %5.01,273.22369.5571.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,557.161,981.5164.3 %5.01,444.47352.6475.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร2,846.542,558.1010.1 %5.0556.8053.6290.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร10,030.961,421.0085.8 %5.0835.97342.8659.0 %5.0
รจจ.สกลนคร 75,747.9592,668.01-22.3 %0.01,247.17660.0047.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,555.28550.0078.5 %5.0569.75149.8173.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,472.611,661.7062.8 %5.0969.07719.0925.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร10,407.28732.0093.0 %5.0683.84258.5762.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร5,924.683,292.2544.4 %5.0985.84658.1233.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร5,622.831,780.0068.3 %5.01,795.72146.5691.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร4,729.2715,366.67-224.9 %0.01,070.41221.3579.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2347,296.695,311.6588.8 %5.02,402.91649.7973.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 124,680.3711,172.0054.7 %5.01,529.90783.1148.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 237,698.1313,372.7764.5 %5.02,636.39677.8974.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 328,605.5014,280.5950.1 %5.0340.94670.61-96.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,261.592,565.6039.8 %5.0284.00559.95-97.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร91,394.8666,157.0027.6 %5.01,895.54880.3553.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร76,297.2212,493.0083.6 %5.0794.271,128.69-42.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม15,670.3113,969.9210.9 %5.0858.911,888.51-119.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน134,248.4232,639.0075.7 %5.01,162.09855.2326.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร10,138.2511,804.25-16.4 %0.02,151.613,297.23-53.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,094.641,879.0039.3 %5.0835.97428.6648.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร945.70691.0026.9 %5.0570.88378.4533.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร41,951.428,802.2679.0 %5.05,823.694,689.6819.5 %5.0
รวม 911,780 473,014 48.12 % 68,459 45,068 34.17 %